A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA


A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a Könyvtárellátó Kht-t.

A felsorolt határon túli folyóiratok 2005. évi lapszámainak beszerzésére és azok eljuttatására az alábbi meghatározás szerint.

Altéma kódszáma: 2110

A mellékletben felsorolt 259 városi könyvtár és 55 ODR szolgáltató könyvtár részére a következő lapokat kell beszerezni és eljuttatni:

 • Fórum Társadalomtudományi Szemle
 • Korunk
 • Moldvai Magyarság
 • Művelődés
 • Prágai tükör
 • Székelyföld
 • Tábortűz
 • Tücsök

A mellékletben felsorol 55 ODR szolgáltató könyvtár részére a következő lapokat kell beszerezni és eljuttatni:

 • Aracs
 • Civil Fórum
 • Firka
 • Gömörország
 • Helikon
 • Híd
 • Irodalmi Szemle
 • Kalligram
 • Katedra
 • Létünk
 • Múltunk Emlékei
 • Szőrös Kő

Támogatás kérhető:

 • postázási költségekre,
 • csomagolási költségekre,
 • a folyóiratok beszerzési árára.

A megpályázható összeg: 12 000 000 Ft


A pályázat
2005. március 31-ig beérkezően
nyújtható be az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388. Budapest, Pf. 82.) A határidőn túl érkezõ pályázat érvénytelen.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2005. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt melléklettel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, szükséges betétlappal –  felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.  Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2005.évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá  személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)  Az adatlap  postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a lebonyolító,  a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a  támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap . A döntés felülbírálatát kérni nem lehet.  A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán  átvehetõk  a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl-csütörtökig 9-tõl 15 óráig; pénteken 9-tõl 12óráig.

Könyvtári Szakmai Kollégium