A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Pályázati felhívások

Általános tudnivalók

A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A programot 2006. évben meg kell kezdeni, és legkésőbb 2007. szeptember 1-ig meg kell valósítani.

A pályázati adatlapon a program(ok) pontos kezdő és befejezési időpontját fel kell tüntetni!

A kollégium ösztönözi a szakma aktív részvételét a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által meghirdetett könyvtári stratégiai terv megvalósításában, illetve új szolgáltatások kidolgozásában a könyvtárosok széleskörű szakmai tapasztalataira építve.

A kollégium kiemelten támogatja:

 • a könyvtári szolgáltatások korszerűsítését,
 • a minőségbiztosítás bevezetését a könyvtárakban,
 • az emberek önálló tájékozódási képességének fejlesztését,
 • az egészségkárosodottak könyvtári ellátásának javítását.

A kollégium alapvető fontosságúnak tartja a különböző könyvtárak, könyvtártípusok együttműködésével létrejövő projekteket, ezért a több könyvtár összefogásával megvalósított pályázatok előnyben részesülnek.

Szakmai innováció – szakmai erőforrások

1. Könyvtári minőségbiztosítási projektek

Altéma kódszáma: 2139

A pályázat a minőségbiztosítás egy-egy szakterületének saját könyvtárra történő kidolgozásához, bevezetéséhez nyújt támogatást, de legalább 3 könyvtár vagy szakmai szervezet együttműködése szükséges a pályázat beadásához.

Témajavaslatok:

 • a teljesítménymutatók alkalmazásának bevezetése
 • a könyvtár belső és külső kommunikációja
 •  minőségügyi dokumentáció, Minőségi Kézikönyv elkészítése

Pályázatot nyújthatnak be:

Azok a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő könyvtárak, amelyekben legalább egy fő rendelkezik minőségmenedzsment akkreditált tanfolyammal vagy ezirányú felsőfokú szakmai ismeretekkel. Azok a könyvtárak, amelyek a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által 2003-2005 között azonos témában kiírt pályázaton támogatást kaptak, legalább két új könyvtár bevonásával pályázhatnak.

A pályázathoz csatolni kell:

a) a választott téma rövid indoklását, a kidolgozás szempontjait,

b) a pályázóval együttműködő könyvtárak és/vagy szervezetek nyilatkozatát arról, hogy részt vesznek a program kidolgozásában.

A pályázat elszámolásához csatolni kell: nyomtatott vagy elektronikus formában a projekt leírását (dokumentációját), a kidolgozott javaslatokat.

Támogatás kérhető:

 • megbízási díjra és annak járulékaira,
 • szakmai anyagköltségre (papír, festékkazetta, floppy, CD, DVD),
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre, csoportos étkezésre.

A pályázó szakmai anyagköltséggel együtt rezsiköltséget nem számolhat el!

Tervezett keret: 15 millió Ft

2. Kistelepülések könyvtári ellátásának korszerűsítési projektje

Altéma kódszáma: 2143

A kistelepülési szolgáltatóhelyek könyvtári célú szakmai munkáinak elvégzésére – állományellenőrzés, selejtezés, dokumentumok számítógépes adatbázisban történő feldolgozása – pályázhatnak a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer azon szolgáltató könyvtárai, akiknek érvényes szolgáltatási szerződésük van az adott önkormányzatokkal.

Támogatás kérhető:

 • megbízási díjra és annak járulékaira,
 • szakmai anyagköltségre (vonalkód, raktári jelzet címkéje, papír, festékkazetta, CD, DVD),
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre,
 • csoportos étkezésre,
 • számítástechnikai eszközökre (számítógép, vagy annak bővítése, monitor, nyomtató, szkenner, vonalkódolvasó).

Egy pályázó 1-4 szolgáltatóhely esetén 1 millió Ft-ra, 4 szolgáltatóhely felett 1,5 millió Ft-ra pályázhat. A támogatás összegének legfeljebb 35 %-a használható nagyértékű eszközbeszerzésre.

A pályázathoz csatolni kell az önkormányzat és a szolgáltató könyvtár által megkötött érvényes könyvtárellátási szerződést, valamint annak a szakmai munkának a tervét adatokkal alátámasztva, amelyet a pályázó a támogatásból meg kíván valósítani.

Tervezett keret: 48 millió Ft

3. Könyvtárszakmai kiadványok előkészítése

Altéma kódszáma: 2140

Pályázni lehet könyvtárszakmai kiadványok, tanulmányok, könyvtártörténeti kiadványok kéziratának elkészíttetésére, nyomtatott vagy elektronikus formában. Előnyben részesülnek a könyvtári stratégiai célok megvalósulását segítő, illetve a különböző könyvtári szolgáltatásokat elemző módszertani kiadványok.

Pályázatot nyújthatnak be:

Hazai könyvtárak, felsőfokú könyvtárosképző intézmények, szakmai szervezetek.

A pályázathoz csatolni kell:

A munka egyik kidolgozott fejezetét két szakmai ajánló véleményével.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra és annak járulékaira,
 • szükséges anyagköltségre (papír, CD, floppy)

A pályázó szakmai anyagköltséggel együtt rezsiköltséget nem számolhat el!

4. Könyvtárszakmai kiadványok megjelentetése

Altéma kódszáma: 2112

Pályázni lehet könyvtár-szakmai kiadványok, tanulmányok, könyvtártörténeti kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában történő megjelentetésére. Előnyben részesülnek a különböző könyvtári szolgáltatásokat elemző módszertani kiadványok.

Pályázatot nyújthatnak be:

Hazai könyvtárak, felsőfokú könyvtárosképző intézmények, szakmai szervezetek.

A pályázathoz csatolni kell:

A teljes kéziratot vagy a tartalomjegyzék és a tervezett terjedelem alapján a kézirat legalább 75 %-át, illetve az elektronikus kiadvány tartalmi, strukturális leírását.

Támogatás kérhető:

Hagyományos kiadvány költségeire:

 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és annak járulékai vagy számlás kifizetése,
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • szöveg-, és képbevitel (írás, szkennelés),
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • korrektúra,
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás).

Elektronikus kiadvány költségeire:

 • szerzői honorárium és annak járulékai (írói, képek/fotók),
 • szerzői jogdíjak,
 • fordítói, lektorálási honorárium és annak járulékai vagy számlás kifizetése,
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
  • kódolás (html-nyelvre),
  • korrektúra,
  • adathordozó anyagköltsége (floppy, CD, DVD),
  • publikáció megjelentetése (szolgáltatás).

Tervezett keret a 3. és 4. altémára: 35 millió Ft

5. Szakmai programok

Altéma kódszáma: 2104

A kuratórium támogatja a könyvtári gyakorlatban időszerű szakmai programok megszervezését és lebonyolítását.

A pályázathoz részletes programot kell csatolni. Előnyben részesülnek azok a pályázatok, ahol több könyvtár összefogása érvényesül, illetve más forrásokat is bevonnak.

5.1 Pályázatot nyújthatnak be a lakosság Internet és elektronikus szolgáltatások ismereteinek elsajátítására szervezett tanfolyamokra azok a közkönyvtárak és TEMI könyvtárak, amelyek szerepelnek a nyilvános könyvtári jegyzéken. Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik a kistelepülésen élők számára szerveznek kihelyezett tanfolyamokat. A pályázóknak legalább 6 fő egyidejű beiskolázásához szükséges technikai feltételekkel rendelkezniük kell, és legkevesebb 90 fő képzését vállalniuk kell a kért támogatásból.

A pályázathoz csatolni kell: a tanfolyam részletes tematikáját.

5.2 A siket és nagyothalló olvasók könyvtári ellátásának javítása érdekében a kommunikációs jelbeszéd legalább alapszintű elsajátítására tanfolyam szervezését támogatja a kollégium. A tanfolyam előadója csak speciális szakképesítéssel rendelkező személy lehet.

Pályázatot nyújthatnak be a megyei könyvtárak és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár azzal a kötelezettséggel, hogy a tanfolyamszervezést a megye, illetve a főváros minden könyvtártípusára kiterjesztik.

5.3 Országos, regionális és megyei rendezvények megszervezésének támogatására pályázhatnak az országos szakmai szervezetek – tagszervezeteik nem – és az ODR szolgáltató könyvtárak. Előnyben részesülnek a szakmai innovációt, korszerű szolgáltatásokat, eredményes együttműködéseket bemutató programok, amelyek a lakosság tájékoztatását szolgálják.

Támogatás kérhető az altéma egyes pontjainál:

 • tiszteletdíjra és annak járulékaira,
 • utazási költségre,
 • dokumentációs költségre,
 • rendezvény költségre (terembérlet, eszközhasználat, csoportos étkezés, szállásköltség),
 • propaganda költségre (meghívó, plakát, szóróanyag, könyvtárnépszerűsítő pr anyag),
 • tanfolyam költségekre (oktatási segédanyag, tanúsítvány).

Tervezett keret: 60 millió Ft

6. Tájékoztatás, információs rendszer

Altéma kódszáma: 2142

Pályázni lehet olyan könyvtári információs rendszer kiépítésére, amely a könyvtárban történő eligazodást, tájékozódást szolgálja. Épületi és térinformációk, feliratok, az egyes szolgáltatások igénybevételéhez szükséges kifüggesztett ismertetők, információs táblák, közlemények (pld. küldetésnyilatkozat, könyvtárhasználati szabályzat) készíthetők.

Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik egy egységes stílusban megtervezett, rendszerbe foglalt információs tervet szeretnének megvalósítani.

Pályázatot nyújthatnak be:

A nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő TEMI könyvtárak, a városi könyvtárak és – az ODR országos szakkönyvtárai kivételével – az országos szakkönyvtárak.

Támogatás kérhető:

 • megbízási díjra és annak járulékaira,
 • dekorációs anyagok költségére,
 • az adott témakörben igénybe vehető szolgáltatások díjára,
 • kisértékű információs tárgyi eszközökre (pld. információs, megállító táblák, prospektustartók, tárlók).

Egy pályázó legfeljebb 250 ezer Ft támogatást igényelhet.

Tervezett keret: 35 millió Ft

7. Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés

Altéma kódszáma: 2105

Ebben a témakörben szereplő valamennyi pályázathoz csatolni kell a fenntartó kötelezettségvállalását az előírt önrészről és egy nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy a beszerzett eszközt a könyvtárban helyezi el és üzemelteti. A pályázathoz minden eszközről mellékelni kell termékismertetőt és árajánlatot. Az elszámolásban rezsiköltség nem szerepelhet!

7.1 A könyvtár nyilvános szolgálati terében elhelyezett új bútorok, kiegészítő berendezések, technikai eszközök  beszerzésére pályázhatnak azok a kistelepülési önkormányzatok, amelyek az 1997. évi  CXL. törvénynek megfelelő könyvtárellátási szerződést kötöttek vagy a szerződés megkötés 2006. június 30-ig megtörténik nyilvános szolgáltató könyvtárral, így nem rendelkeznek önálló jogi személyiségű könyvtári intézménnyel. A támogatás mértéke a beszerzett berendezések vételárának 50 %-a, de legfeljebb 800 ezer Ft lehet. Nem nyújtható be pályázat azon könyvtári szolgáltatóhelyek javára, amelyek az elmúlt 3 évben erre a célra már támogatásban részesültek az NKA-tól vagy a NKÖM Közkincs programjából, illetve a Többcélú Kistérségi Társulásoknak 2004-2005-ben kiírt pályázatokon.

A pályázathoz csatolni kell a szolgáltatási szerződést, illetve ennek hiányában egy szándéknyilatkozatot, valamint egy tételes berendezési tervet árajánlattal.

7.2 Könyvtárak bejárati ajtajának automatizált akadálymentesítésére, gyengénlátók épületen belüli közlekedő sávjának kialakítására, halláskárosodottak számára indukciós hurokerősítő betelepítésére pályázhatnak az ODR szolgáltató könyvtárak. A támogatás mértéke a teljes költség 75 %-a, de legfeljebb 1,2 millió Ft.

7.3 Vonalkód nyomtató berendezésre és a hozzá szükséges számítógépre pályázhatnak azok a megyei könyvtárak, valamint a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, akik a térségükbe tartozó könyvtáraknak is vállalják a vonalkód nyomtatás szolgáltatást. A támogatás a vételár 75 %-a, de legfeljebb 500 ezer Ft lehet.

7.4 CD-DVD íróra, CD-DVD lejátszóra, szünetmentes áramforrásra, nyomtatóra, számítógépre  pályázhatnak a – nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő 3 ezer lakos feletti községi, illetve országos szakkönyvtárak. – A támogatás az eszközök árának 50 %-a, de összesen maximum 250 ezer Ft lehet.

Az altéma összes pontjánál az elszámolás az önrésszel növelt összeggel történik.

Tervezett keret: 55 millió Ft

8. Nemzetközi kapcsolatok

Altéma kódszáma: 2103

Hazai könyvtárak, könyvtárosképző intézmények országos szakmai szervezetek pályázhatnak – mindkét fél nyilatkozatával alátámasztott – nemzetközi együttműködésen alapuló könyvtárszakmai program lebonyolítására. A támogatottnak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a közös program hazai könyvtárügyben felhasználható szakmai tapasztalatait publikálja (szakmai cikk, elektronikus dokumentum, Internet), amely elengedhetetlen feltétele az elszámolás elfogadásának.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra és annak járulékaira,
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre,
 • csoportos étkezésre,
 • a szakmai program megvalósításához szükséges anyagköltségre (papír, festékkazetta, floppy, CD, DVD).

A pályázathoz részletes programtervet kell csatolni!

A pályázó szakmai anyagköltséggel együtt rezsiköltséget nem számolhat el!

Tervezett keret: 20 millió Ft

A pályázatok
2006. február 28-ig beérkezőennyújthatóak
be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H.- 1388 Budapest, Pf.: 82.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, olvassa el a lap tetején található általános tudnivalókat!

Könyvtári Szakmai Kollégium