A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Untitled Document

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján  minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Színházi Szakmai Kollégium az alábbi témakörökben hirdet pályázatot:

1. Alkotómunka támogatása

Altéma kódszáma: 1302

A kollégium maximum 10 alkotói támogatást szándékozik kiadni legfeljebb 12 hónapos időtartamra írók számára, új színpadi művek megírására, a kortárs drámairodalom és az élőszínház kapcsolatának erősítése céljából.
Ismert szépprózai művek és filmforgatókönyvek színpadi adaptációjára támogatás nem igényelhető!

A megpályázható összeg: 600 000 Ft.
A megítélt támogatás 40%-ának utalása a szerződés aláírását követően történik, a további összeg utalásának feltétele a benyújtott kézirat színvonala.

A pályázathoz csatolni kell:

 • az író szakmai önéletrajzát,
 • az egész estés, új színpadi szöveg tervét (szinopszisát) és egy, ebbõl kidolgozott jelenetet,
 • együttműködési nyilatkozatot bármely magyarországi vagy határon túli magyar nyelvű színházzal, amely biztosítja az író és a színház közötti rendszeres kapcsolatot, amelynek keretén belül a színház az írónak szakmai támogatást nyújt.

Az elbírálásnál előnyben részesülnek:

 • pályakezdő drámaírók,
 • írók, akik még nem próbálták ki magukat a drámai műfajban,
 • azok, akik kísérletet tesznek a drámai formanyelv megújítására.

A pályázat elbírálásakor az NKA Színházi Szakmai Kollégiuma figyelembe veszi a Színházi Dramaturgok Céhének szakmai véleményét, ezért a SZDC tagjai nem pályázhatnak.
Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 6 millió forint.

2. Magyarországi, valamint magyar nyelven játszó határon túli színházi együttesek külföldi vendégjátékára, továbbá külföldi együttesek magyarországi vendégszereplésére

Altéma kódszáma: 1303

Pályázni a 2009. február 1.–augusztus 31. között megvalósuló vendégjátékokra lehet.

Pályázhatnak:

 • hazai, valamint magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerűen működő színházak, illetve társulatok (nem jogi személy esetén azok fenntartói),
 • független művészekből álló társulások.

Magánszemély nem adhat be pályázatot!
Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!

A pályázathoz csatolni kell:

 • a program részletes leírását, szerzővel és címmel
 • az alkotók nevét, szereposztást,
 • tervezett előadásszámot,
 • a vendégjáték időpontját(-jait), helyét,
 • a partnerszínház meghívólevelét/elfogadó nyilatkozatát vagy szándéknyilatkozatát,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • megbízási díjra (fordítási és tolmácsolási) és járulékaira vagy számlás kifizetésére,
 • tiszteletdíjra (művészek) és annak járulékaira, illetve számlás kifizetésére VAGY napidíjra,
 • szállítási díjra,
 • szállásköltségre,
 • utazási költségre,
 • biztosításra.

A pályázat elbírálása során előnyt élvez:

 • ha a meghívó külföldi fél rangos külföldi fesztivál/színház,
 • ha a színházi produkció határon túli magyarlakta területeken jelenik meg,
 • ha olyan országba szól a meghívás, ahova magyar nyelvű előadás ritkán jut el,
 • ha a külföldi produkció fogadására nemzetközi kooperáció keretében kerül sor,
 • ha a külföldi produkció fogadásához szakmai ismeretterjesztő program társul.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • a vendégjátékkal kapcsolatos dokumentumokat (műsorfüzet, plakát, fesztiválprogram, sajtóvisszhang stb.).

Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 20 millió forint.

3. Magyar színházi szakemberek külföldi, valamint külföldiek magyarországi szakmai útjai

Altéma kódszáma: 1304

Pályázni a 2009. február 1.–2009. augusztus 31. között megvalósuló tanulmányutakra lehet.
Pályázhatnak:

 • magánszemélyek (színházművészek, színházszervezők, színházi munkatársak),
 • hazai, valamint magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerűen működő színházak, illetve társulatok (nem jogi személy esetén azok fenntartói),
 • fesztiválszervező irodák, tudományos és oktatási intézmények,
 • független művészekből álló produkciós társulások.

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!
Magánszemély pályázó esetén nem kell nevezési díjat fizetni!

A pályázathoz csatolni kell:

 • a tanulmányút, meghívás célját
 • a program részletes leírását
 • az utazó, meghívott szakmai életútját,
 • az utazás időpontját, helyét,
 • meghívólevelet/elfogadó nyilatkozatot vagy szándéknyilatkozatot,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.
 • nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az út során szerzett tapasztalatait összefoglaló úti beszámolója – amennyiben a REVIZOR – az NKA kritikai portálja befogadja –, megjelentethető.

Támogatás kérhető:

 • részvételi díjra,
 • tiszteletdíjra (fogadás esetén),
 • szállásköltségre,
 • utazási költségre,
 • biztosításra.

Egy pályázó maximum 500 ezer forintra pályázhat.

A kollégium az elbírálásnál előnyben részesíti:

 • azt a magánszemély pályázót, aki
 • a tanulmányút munkanyelvét legalább középfokon beszéli és ezt nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolja,
 • olyan témát választ, mely közvetlen kapcsolatban áll szakmai tevékenységével.

A pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • az utazás eredményeit összefoglaló úti beszámolót és/vagy a tanulmányút alapján született publikációt. 

Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 5 millió forint.

A kollégium egyik altémában sem ír elő kötelező önrészt.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt!

A pályázó a 2. és 3. ponthoz előírt nevezési díj címén az igényelt összeg 1%-át (amely 20%-os áfát tartalmaz) tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára.
A nevezési díj összege félmillió forintnál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft-nál (amely 20%-os áfát tartalmaz).
Az átutalás, illetve a postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlap portál azonosítót”.
Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végéről a 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 310 kódot tüntesse fel.

A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
A nevezési díjat a támogatásban nem részesülő pályázó sem igényelheti vissza. 

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2008. október 16-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Színházi Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2008. szeptember 16.

Frissítve: