A KÖNYVTÁRI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alap

Általános tudnivalók

KÖNYVTÁRI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Könyvtári Kollégium pályázatot hirdet 2006. II. félévében az alábbi témakörökre.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a felhívás 2. pontjára pályázók – első alkalommal – csak on-line pályázhatnak. A többi felhívásra az on-line rendszer még nem alkalmazható.

A pályázatok megvalósításának időtartama: 2006. október 1.–2007. október 31.

1. Könyvtári dokumentumok állományvédelmére

Altéma kódszáma: 2111

Pályázatot nyújthatnak be:

Az egyházi könyvtárak, a közoktatási és felsőoktatási intézmények könyvtárai, valamint a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő szak- és közkönyvtárak. A nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.

Támogatás kérhető:

1.1. Egyedi muzeális könyvtári dokumentumok, illetve muzeális gyűjtemény restaurálására.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a restaurálandó dokumentum állapotleírását, könyvtörténeti, művészeti, kutatási jelentőségét,
 • a restaurálási munka rövid ismertetését,
 • az egyes művekre vagy az összevontan kezelhető művek csoportjának restaurálására vonatkozó árajánlatot (amelynek tartalmaznia kell a várható munkaidő-ráfordítást és a dokumentumok elkészülésének időbeli ütemezését),
 • a kiválasztott restaurátor-szervezet által közgyűjtemény számára korábban végzett referenciául szolgáló három munka felsorolását, valamint az intézmények nevét, címét és a restaurálásról információt adó személy nevét,
 • 30%-os önrészről szóló kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

Egy pályázó legfeljebb 800 ezer forintig kérhet támogatást.

Tervezett keret: 25 millió Ft

1.2. Muzeális gyűjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra (fertőtlenítés, bőrkötések tisztítása, karbantartása, javítása)

A pályázathoz csatolni kell:

 • a szolgáltatásra vállalkozó cég vagy szervezet tételes munka- és árajánlatát,
 • a 30%-os önrészről szóló kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

Egy pályázó legfeljebb 1,5 millió forintig kérhet támogatást.

Tervezett keret: 20 millió Ft

1.3. Könyvtári dokumentumok újrakötésére, ill. újraköttetésére. Újrakötésre azok a könyvtárak, pályázhatnak, amelyek kötészeti szakműhellyel (kötészeti szakképesítéssel rendelkező alkalmazott, megfelelő gépesítettség) rendelkeznek, újraköttetésre pedig a kötészeti szakműhellyel nem rendelkező egyházi könyvtárak, a közoktatási és felsőoktatási intézmények könyvtárai, valamint a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő szak- és közkönyvtárak. A nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.

Támogatás kérhető:

 • újrakötés esetén kötészeti szakmai anyag vásárlására és kis értékű, 100 ezer forint alatti kötészeti eszközök beszerzésére,
 • újraköttetés esetén a szolgáltatás elvégeztetésére.

A kötészeti szakműhellyel rendelkező, újrakötésre pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a kért szakmai anyag támogatásának legfeljebb 50%át használja saját állományvédelemre, a másik 50%-át más könyvtár állományának újrakötésére fordítja. Erről a szakmai beszámoló keretében számot kell adnia.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a 30%-os önrészről szóló kötelezettségvállalási nyilatkozatot,
 • az újrakötésre pályázóknak a kedvezményezett könyvtárakat nevesítő kötési tervet, amely tartalmazza, hogy a megpályázott anyagból milyen méretű és mennyiségű dokumentumkötés készül el,
 • az újraköttetésre pályázóknak a kötésre vállalkozó cég, vagy szervezet árajánlatát.

Egy pályázó újrakötés esetén legfeljebb 800 ezer forintig, újraköttetés esetében 400 ezer forintig kérhet támogatást.

Tervezett keret: 25 millió Ft

2. Szakmai továbbképzésekre

Altéma kódszáma: 2104

Az ebben a pontban meghirdetett altéma esetében a pályázati adatlapot kizárólag az NKA pályázati portálján keresztül on-line módon lehet benyújtani.

Az NKA portálján 2006. szeptember 11-től október 5-ig lesz elérhető az on-line-pályázati adatlap.

A pályázati adatlapot kizárólag az NKA pályázati portálján, interneten keresztül lehet benyújtani sikeres regisztráció és belépés után.

Pályázat nyújtható be országos, regionális és megyei szakmai továbbképzések megszervezésére.

Pályázatot nyújthatnak be:

Az ODR-tagkönyvtárak, a felsőfokú könyvtárosképző intézmények, az országos könyvtáros szakmai szervezetek (tagszervezeteik nem). A nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a részletes programot és tematikát, valamint meg kell jelölni a résztvevők körét, várható számát
 • előnyben részesülnek a több (legalább három) könyvtár együttműködésével szervezett továbbképzésre pályázók, valamint azok a pályázók, akik bevonják a határon túli magyar könyvtárosokat is, illetve határon túl szervezik meg a továbbképzést a könyvtárosoknak.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • országos, ill. regionális szinten szervezett program
 • több könyvtár együttműködésével, és/vagy a határon túliakkal együttműködve szervezett program
 • a választott téma aktualitása, szakmai újszerűsége

Támogatás kérhető az alábbi jogcímekre:

 • megbízási díj és járulékai,
 • rendezvényköltség (terembérlet, eszközhasználat, oktatási segédanyag előállítása),
 • propaganda költség (meghívó, plakát nyomdaköltségére, illetve anyagköltségére),
 • dokumentációs költség (fotó, video, hangfelvétel munkadíjára, illetve anyagköltségére),
 • utazási költség,
 • szállásköltség,

Egy pályázó legfeljebb 800 ezer Ft támogatást kérhet.

Tervezett keret: 25 millió Ft

3. Állománybővítésre

Altéma kódszáma: 2110

A Nemzeti Kulturális Alap kiemelten fontosnak tartja a lakosság tájékozódási, olvasási lehetőségeinek támogatását a nyilvános könyvtári rendszer feltételeinek javításával.

2006-ban a kollégium – a program negyedik lépéseként – pályázatot ír ki a kisvárosokban élő lakosság könyvtári ellátásának korszerűsítésére.

Pályázatot nyújthatnak be:

Könyvtári dokumentumok beszerzésére (kivétel az időszaki kiadványok előfizetése) a 2000. és 2005. között várossá nyilvánított települések könyvtárai. Az 5000 lakos alatti város könyvtára legfeljebb 300 ezer, az 5000-10 000 lakos közöttié legfeljebb 600 ezer, a 10 000 lakos fölöttié legfeljebb 800 ezer forint támogatásra pályázhat. A támogatásnak legalább 70%-át magyar szerzők műveinek beszerzésére kell fordítani.

Tervezett keret: 35 millió Ft

A kiírástól eltérő jogcímeket a pályázónak külön mellékletben indokolni kell.

A pályázatok
2006. október 5-ig beérkezõen
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat!

Könyvtári Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!