A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A kollégium pályázatot hirdet 2004. I. félévére, a magyar történelem levéltári kutatására, és az eredmények közzétételére az alábbi témákban:

1. Levéltári ismertetõk, segédletek készítése

Levéltári ismertetõk és a tartalmi feltárást elõsegítõ egyéb segédletek készítésére, számítógépre

vitelére és közreadására pályázhatnak levéltárak és levéltárosok.

Támogatás kérhetõ:

 • szerzõi honoráriumra és járulékaira (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetésre
 • fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre
 • szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ-programozó) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre
 • futtató program megvételére,
 • nyomdai elõkészítési munkákhoz az alábbi jogcímekre
  • szöveg-, és képbevitelre, írásra, szkennelésre
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, kötés, körbevágás, csomagolás)

Altéma kódszáma: 2233

2. Honlap készítése, fejlesztése és frissítése

Intézményi közhasznú információk internetes megjelentetésére pályázhatnak közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak.

Támogatás kérhetõ:

 • szerzõi honoráriumra és járulékaira (írói, illusztrátori, fotó) vagy számlás kifizetésre
 • szerzõi jogdíjakra
 • fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre
 • szerkesztõi (tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ, programozó) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre
 • program megvételére, (szoftver)
 • web-oldal grafikai tervezésének tiszteletdíjára és járulékaira, vagy számlás kifizetésre
 • szöveg-, és képbevitelre, (írás, szkennelés)
 • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
 • korrektúrára
 • kódolásra (HTML nyelvre, adatfeltöltés)
 • publikáció megjelentetésére (szolgáltatás)
 • frissítésre (új HTML-re, kódolás, adatfeltöltés)

Altéma kódszáma 2228

3. Forráskiadványok elõkészítése

A közgyüjteményekben őrzött dokumentumok nyilvánossá tételére, forráskiadványok – nyomtatott és elektronikus formában – történő előkészítésére pályázhatnak szakirányú tevékenységet végző intézmények, illetve személyek.

Támogatás kérhetõ:

Hagyományos megjelentetés esetén:

 • szerzõi honoráriumra és járulékaira (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetésre,
 • fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére
 • szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre)

CD-n történõ megjelentetés esetén

 • szerzõi honoráriumra és járulékaira (illusztrátori, fotó) vagy számlás kifizetésre,
 • fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre
 • szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre.

Altéma kódszáma: 2231

4. Forráskiadványok közzététele

A közgyüjteményekben őrzött dokumentumok nyilvánossá tételére, forráskiadványok – nyomtatott és elektronikus formában – történő közzétételére pályázhatnak szakirányú tevékenységet végző intézmények, illetve szakemberek.

Támogatás kérhető:

Hagyományos megjelentetés esetén

 • nyomdai elõkészítési munkákra az alábbi jogcímekre
 • szöveg-, és képbevitelre (írás, szkennelés)
 • kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés)
 • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
 • korrektúrára
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, kötés, körbevágás, csomagolás)

CD-n történő megjelentet és esetén

 • szöveg-, és képbevitelre (írás, szkennelés)
 • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
 • korrektúrára
 • gyártási és csomagolási költségre [levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége (floppy, CD), nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás].

Támogatást igényelni nyomdaköltségre, CD-sokszorosításra csak a kézirat, illetve masterlemez beadásával lehet. A pályázathoz nyomdai, illetve nyomtatási árajánlatot mellékelni kell.

Altéma kódszáma: 2231

5. Levéltári rendezvények

Nemzetközi, országos, regionális, határon túli szakmai konferenciák, tapasztalatcserék, továbbképzések rendezésére pályázhatnak magyar levéltári szakmai szervezetek és levéltárak Kiemelten kezeli a Kollégium az EU-s csatlakozással kapcsolatos pályázatokat.

Támogatás kérhető:

 • utiköltségre,
 • szállásköltségre,
 • részvételi díj költségére,
 • Magyarországon szervezett nemzetközi, vagy országos rendezvények étkezési költségeire.

Altéma kódszáma: 2207

6. Évkönyvek és gyűjteményes kötetek megjelentetése

Évfordulókhoz kapcsolódó kiadványok, gyûjtemények, valamint idegen nyelven megjelenõ reprezentatív levéltári kiadványok megjelentetésére pályázhatnak levéltárak.

Támogatás kérhető:

 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás.

A pályázathoz mellékelni kell:

a lektorált kéziratot, tartalomjegyzéket, nyomdai árajánlatot.

Altéma kódszáma: 2212

7. Levéltári anyagok vásárlása

Maradandó értékű magánlevéltári anyagok megvásárlása közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak részére.

Támogatás kérhető:

 • vásárlásra

Altéma kódszáma: 2209


A pályázatok
2004. április 5-ig beérkezően
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H-1388 Budapest, Postafiók 82. )A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, illetve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004.. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig
.

Levéltári Szakmai Kollégium