A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

A Színházi Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet az

Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet számára

az alábbi témákban, elemző tanulmányok elkészítése, illetve kutatási program lebonyolítása érdekében:

1.Európai Uniós tagságunk feltételeként 1999-ben törvény határozta meg Magyarország 7 tervezési-statisztikai régióját. Mivel a régiók feladatköre elsősorban a területfejlesztéshez kötődik, számolni kell azzal, hogy a közigazgatási szempontból továbbra is nagy jelentőségű önkormányzati fejlesztési célokat egy korábban nem ismert érdekrendszer logikája is erőteljesen befolyásolja majd.

A vizsgálat tárgya a regionális gondolkodás és fejlesztés hatása a színházi struktúrára.

A pályázatnak tartalmaznia kell a témavázlatot.

2. Magyarországon a színházak államosítása óta az állandó társulatok munkáján alapuló repertoárjátszást tekintjük a struktúra alapjának. A színházművészet jövőjére vonatkozó gondolkodás során nem kerülhető meg annak a kérdésnek a megválaszolása, milyen módon lehetne a megváltozott viszonyokra tekintettel megújítani.

A vizsgálat tárgya a színházi struktúra elemzése és a jövőre vonatkozó elképzelések megfogalmazása.

A pályázatnak tartalmaznia kell a témavázlatot.

3. A magyar lakosságnak a színházhoz való viszonyáról, a közönség színházba járási szokásairól éppen huszonöt éve készült átfogó vizsgálat. A színházak az azóta eltelt negyedszázad alatt jelentős változásokat éltek meg, közönségüket a kulturális fogyasztás más területeihez képest megőrizték, sikerült újabb és újabb generációkat megnyerniük. A korábbi vizsgálat eredményeivel való összevetés, de a színházi struktúra jövőjéről, a színházak működésében kívánatos változások meghatározásához is fontos adalékkal szolgálhat egy reprezentatív felmérés és statisztikai elemzés

A kutatás tárgya a vonatkozó ismeretek felkutatása, szociológiai felmérése és elemzése.

A pályázatnak tartalmaznia kell a kutatási tervet.

Altéma kódszáma: 1381

Támogatás kérhető:

  • tiszteletdíjra (kutatás, adatgyűjtés és feldolgozás, interjúkészítés, tanulmányírás) és annak járulékaira,
  • utazási költségre,
  • szállásköltségre,
  • kérdőívek előállítási költségeire

A fenti költségnemektől való eltérést a pályázónak indokolnia kell!

Rendelkezésre álló keret: 10 millió forint.

Az elfogadott pályázatban konkretizált tervek megvalósításának határideje: 2005. május 31.


A pályázat
2004. november 15-ig
beérkezően nyújtható be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H.- 1388 Budapest, Pf.: 82.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004.évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 30 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Színházi Szakmai Kollégium