A MŰEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A MŰEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

A MŰEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet műemléki és régészeti célok megvalósítására. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet.

A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu portál „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.
A kitöltést segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

 1. Veszélyeztetett helyzetű műemlékek állagmegóvásának, részleges vagy teljes helyreállításának, valamint műemlékek szerves részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására

Altéma kódszáma: 2732

Pályázni lehet a 2008. április 1.–2009. december 31. közötti időszakban megvalósuló programokra.

Pályázhatnak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hivatalos műemléki nyilvántartásában szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével.

Támogatás igényelhető építőipari és restaurálási költségekre, műszaki ellenőr díjazására, tervezői művezetésre.

A pályázónak rendelkeznie kell a megvalósításhoz szükséges teljes összeg legalább 30%-ának megfelelő saját erővel.

Az igényelhető támogatás maximális összege 14 millió Ft.

A finanszírozásra utólag (részelszámolás esetén, maximum 2 részletben), a megítélt támogatás és az önrész együttes összegéről történő pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló beküldését, valamint a szakértői vélemény becsatolását követően kerül sor.

A pályázat a műemlékek állagmegóvására, helyreállítására vonatkozó betétlappal együtt érvényes! (1. sz. melléklet)

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet! (lásd a 4. témakör után)

A pályázat benyújtásakor kötelezően csatolandó mellékletek:

 • a tervezett munka rövid leírása, az érintett objektum bemutatása (leírás, jelen állapotot ábrázoló fotódokumentáció, összesített költségtervezet, lebonyolítás terve – legfeljebb 5 A/4-es oldalon),
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap,
 • ha a pályázó nem azonos a tulajdonossal, a tulajdonos írásos hozzájárulása,
 • építési/restaurálási engedély,
 • az építési/restaurálási engedély jogerőre emelkedéséről szóló határozat (ha a pályázat benyújtásakor még nem áll a pályázó rendelkezésére, akkor legkésőbb a szerződés megkötéséig pótolni kell),
 • építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentáció (nagyobb terjedelem esetén a műleírás és a jellemző tervlapok),
 • munkanemenkénti tételes költségvetés,
 • a legalább 30% önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozat,
 • a helyreállított műemlék utógondozására készített kezelési terv, és a vagyonkezelő karbantartásra vonatkozó nyilatkozata,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy banki átutalási bizonylat másolata.
 1. Régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárására és állagmegóvására

Altéma kódszáma: 2731

Pályázni lehet a 2008. április 1.–2009. december 31. közötti időszakban megvalósuló programokra.

Pályázhatnak a 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet alapján régészeti feltárásra jogosult intézmények.

Támogatás igényelhető a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hivatalos nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyek feltárására, illetve régészeti bemutatóhelyek állagmegóvására, helyreállítására, kialakítására.

Az igényelhető támogatás maximális összege 6 millió Ft.

A megítélt támogatás 50%-a a szerződés megkötését követően kerül átutalásra (kivéve, ha a program csak a következő évben valósul meg), 50%-a a pályázati cél megvalósítását követően, a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló elfogadását követően kerül kifizetésre.

A pályázónak rendelkeznie kell a megvalósításhoz szükséges teljes összeg legalább 30%-ának megfelelő saját erővel.

A pályázat a régészeti lelőhelyek feltárására és állagmegóvására vonatkozó betétlappal együtt érvényes! (2. sz. melléklet)

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet! (lásd a 4. témakör után)

A pályázat benyújtásakor kötelezően csatolandó mellékletek:

 • a tervezett munka rövid leírása, az érintett objektum bemutatása (leírás, jelen állapotot ábrázoló fotódokumentáció, összesített költségtervezet, lebonyolítás terve – legfeljebb 5 A/4-es oldalon),
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap,
 • ha a pályázó nem azonos a tulajdonossal, a tulajdonos írásos hozzájárulása,
 • helyszínrajz, a tervezett munkálatok helyszíne, feltárás esetén a már feltárt terület megjelölésével,
 • a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélye (feltárási engedély, állagmegóvás esetén építési/restaurálási engedély),
 • a feltárási engedély, állagmegóvás esetén építési/restaurálási engedély jogerőre emelkedéséről szóló határozat (ha a pályázat benyújtásakor még nem áll a pályázó rendelkezésére, akkor legkésőbb a szerződés megkötéséig pótolni kell),
 • állagmegóvás esetén építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentáció,
 • munkanemenkénti tételes költségvetés,
 • a legalább 30% önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozat,
 • a feltárt és/vagy helyreállított régészeti lelőhely utógondozására készített kezelési terv, és a vagyonkezelő karbantartásra vonatkozó nyilatkozata,
 • a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy banki átutalási bizonylat másolata.
 1. Országos és nemzetközi műemléki és régészeti konferenciák, rendezvények, szakmai továbbképzések megrendezésére, a rendezvény dokumentálására

Altéma kódszáma: 2708

Pályázni lehet a 2008. április 1.–2009. március 31. között megvalósuló rendezvényekre.

Pályázatot az örökségvédelem területén működő szervezet nyújthat be.

A kollégium előnyben részesíti a saját erővel rendelkező pályázókat.

Pályázni a tervezett rendezvény pontos időpontjának, helyének és programjának megnevezésével lehet, a pályázathoz csatolni kell a befogadó szervezet nyilatkozatát.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • tiszteletdíj (előadói, tolmács, fordítói),
 • járulékok,
 • szállásköltség,
 • utazási költség,
 • terembér vagy kiállítási helyszín bérleti díja,
 • szállítási költség,
 • installáció,
 • audiovizuális eszközök bérleti díja,
 • a rendezvény dokumentálásának költsége.

A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

 1. Hazai és nemzetközi műemléki és régészeti konferenciákon, rendezvényeken és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatására

Altéma kódszáma: 2704

Pályázni lehet a 2008. április 1.–2009. március 31. között megvalósuló rendezvényeken való részvételre.

Pályázatot az örökségvédelem területén működő szervezet, vagy magánszemély nyújthat be.

A kollégium előnyben részesíti az előadással vagy prezentációval rendelkező pályázókat.

Pályázni a rendezvény pontos időpontjának, helyének és programjának megnevezésével lehet, külföldi rendezvényeken való részvétel esetén a pályázathoz csatolni kell a hivatalos meghívólevél, vagy a kitöltött és elküldött jelentkezési lap másolatát.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • részvételi díj,
 • utazási költség,
 • szállásköltség.

A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

*

Az 1. és 2. témakör esetében a pályázó nevezési díj címen az igényelt összeg 1%-át + 20% áfát tartozik befizetnia pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken.
A nevezési díj összege félmillió forintnál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb5000 Ft + 20% áfa összegnél, azaz 6000 forintnál.Az átutalás, illetve postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlap portál azonosítót”. Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 310 kódot tüntesse fel.

A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A nevezési díj a támogatásban nem részesülő pályázók részére sem kerül visszafizetésre.
 
Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely tartalmi és formai szempontból egyaránt helyes.
Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, spirálozást, ragasztást, valamint a mappákat!

1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

A pályázat 2008. február 28-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!