A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A SZÉPIRODALMI KOLLÉGIUM NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

A SZÉPIRODALMI KOLLÉGIUM NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI

A kollégium egy pályázati pontnál sem kíván önrészt és nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium az alábbi témákban hirdet nyílt pályázatot:

1. Magyar szépirodalmi művek megjelentetésének vissza nem térítendő támogatására

Altéma kódszáma: 2621

Pályázatot könyvkiadók, illetve olyan szervezetek nyújthatnak be, amelyek alapító okiratában a kiadói tevékenység fel van tüntetve (a könyvkiadói tevékenységről szóló bejegyzést az alapító okiratban jól láthatóan ki kell emelni). Előnyben részesülnek azok a könyvkiadók, amelyeknek a szépirodalom a fő profiljuk.

Pályázni magyar szépirodalmi művek, azokkal foglalkozó tanulmány- és esszékötetetek, valamint ifjúsági és gyermekirodalmi munkák 2011. december 31-ig történő magyar nyelvű megjelentetésére lehet. Pályázni csak elkészült művekkel lehet!

A pályázathoz csatolni kell:

 • a kézirat részletes szinopszisát;
 • a kézirat kb. két ív terjedelmű jellegadó részletét (szinopszist és kézirat részletet CD-n vagy floppy-n nem fogadunk el);
 • a szerzővel, gyűjteményes kötet esetében a szerzőkkel, a szerkesztővel kötött, a jogdíjra is vonatkozó kiadói szerződést (határon túli pályázó esetében magyar fordításban, a honorárium Ft-ban történő megadásával);
 • a mellékelt betétlapot kitöltve a kiadandó kötet adataival, amely adatokat az elszámolásában is szerepeltetnie kell.

Egy pályázó 4 pályázatot nyújthat be, pályázatonként egy könyv megjelentetésére, minden kötethez külön betétlapot nyújtson be!

Támogatás kérhető az alábbi jogcímekre:

 • honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó, sajtó alá rendezés, jegyzetírás, szöveggondozás, lektorálás) vagy számlás kifizetése,
 • szerzői jogdíjak,
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás),
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • szöveg- és képbevitel, (írás, szkennelés),
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • korrektúra.

A kollégium fontosnak tartja, hogy a támogatás bizonyos része szerzői honoráriumként kerüljön felhasználásra, ezért élő szerző művének kiadása esetében az NKA-tól igényelt támogatás 20%-át szerzői (író) honoráriumként kell a költségvetésbe beállítani. Támogatott pályázat esetén a támogatási összeg 20%-át kell szerzői honoráriumként felhasználni, a kifizetés tényét az elszámolásban számlával vagy bizonylattal igazolni kell.

A pályázat adatlapjának költségvetésében (4.2.2 pont) a könyv eladásából várható bevétel kötelező kitölteni!
Az elbírálás szempontjai:

A kollégium döntésekor figyelembe veszi a kiadónak a magyar irodalomban betöltött szerepét, könyvszakmai munkáját, pályázatának színvonalát (a beadott szinopszis és könyvrészlet minőségét), a szerző eddigi munkásságát, a mű várható jelentőségét.

E pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 65 millió forint.

2. Klasszikus irodalmi örökségünk kritikai kiadásainak vissza nem térítendő támogatására

Altéma kódszáma: 2632

A kollégium azon kiadványokat tekinti kritikai kiadásnak, amelyek megfelelnek az MTA Textológiai Bizottsága által 2004-ben összeállított kritikai kiadások szabályzatában foglaltaknak. Az MTA Textológiai Bizottsága által ajánlott kritikai kiadások az elbírálásnál előnyt élveznek.

Pályázatot könyvkiadók nyújthatnak be 2012. június 30-ig megjelentetendő kiadványokra. Előnyben részesülnek azon könyvkiadók, amelyek nem először vállalkoznak kritikai kiadás megjelentetésére.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a kézirat szinopszisát;
 • a nyomdakész, lektorált kézirat kb. két ív terjedelmű jellegadó részletét (kézirat részletet CD-n vagy floppy-n nem fogadunk el);
 • a szerkesztővel, sajtó alá rendezővel stb. kötött, a jogdíjról is rendelkező kiadói szerződést,
 • a mellékelt betétlapot kitöltve a kiadandó kötet adataival, amely adatokat az elszámolásában is szerepeltetnie kell.

Egy pályázó 2 pályázatot nyújthat be, pályázatonként egy könyv megjelentetésére, minden kötethez külön betétlapot nyújtson be!

Támogatás kérhető az alábbi jogcímekre:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó, sajtó alá rendezés, jegyzetírás,
 • szöveggondozás, lektorálás) vagy számlás kifizetése,
 • szerzői jogdíjak,
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre,
  • szöveg- és képbevitel, (írás, szkennelés),
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • korrektúra,
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, kötés, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

A pályázat adatlapjának költségvetésében (4.2.2 pont) a könyv eladásából várható bevétel kötelező kitölteni!
Az elbírálás szempontjai:

A kollégium a magyar kultúra története kiemelkedő alkotóinak, alkotásainak a kritikai kiadását, továbbá a kritikai kiadások munkájában megfelelő jártasságot szerzett tudományos műhelyek és szakemberek munkáját kívánja pályázatával elősegíteni.

E pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 5 millió forint.

3. 2011. június 1-jétől 2012. május 30-ig megvalósuló irodalmi táborok, fesztiválok, konferenciák vissza nem térítendő támogatására

Altéma kódszáma: 2608

Magas színvonalú irodalmi rendezvények lebonyolításának támogatására a programot megrendező jogi személy nyújthat be pályázatot.

Író–olvasó találkozókat, könyvbemutatókat, olvasás-népszerűsítési programokat jelen pályázat keretében nem támogatunk.

A pályázathoz csatolni kell:

A tervezett rendezvény részletes szakmai programját, ezen belül: 

 • a programok időpontját és helyszínét,
 • a szakmai közreműködők és az előadók felsorolását,
 • az eseményen résztvevők célcsoportját,
 • programonkénti részletes költségvetést (amennyiben egy pályázaton belül több rendezvényre pályázik, a tervezett költségek mellett az NKA-tól igényelt összeget is jogcímenként kell feltüntetni)
 • ha vannak, az együttműködő partnerek nyilatkozatát a pályázatban foglaltak közös megvalósításáról.

Támogatás kérhető az alábbi jogcímekre

 • tiszteletdíj és annak járulékai,
 • szállásköltség,
 • útiköltség,
 • bérleti díj, (helyiség, eszköz, stand)
 • szállítási költség,
 • reklám- és propagandaköltség.

A pályázat adatlapján kötelező kitölteni a saját erőforrásra és a várható bevételekre vonatkozó részeket!
Az elbírálás szempontjai:

A kollégium előnyben kívánja részesíteni azokat az irodalmi rendezvényeket, amelyek a magyar irodalom működésében hosszabb ideje alapvető fontosságúak, s egyben megújulónak is mutatkoznak. Fontosnak tartja olyan rendezvények támogatását, amelyek a magyar irodalom nemzetközi kapcsolatainak fejlesztését is elősegítik. Olyan rendezvényeket kíván támogatni, amelyek más forrással is rendelkeznek a megvalósításhoz, s amelyek döntően nem piaci célúak.

Az elszámoláshoz mellékelni kell az eseményről készült fotódokumentációt (maximum 5 db), valamint az esemény sajtóban megjelent írásainak másolatát.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 30 millió forint.

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a)minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.
– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott – www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N 357/2007. számú határozatával hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:

 • 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
 • 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni.
 • 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
 • 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó
  részletes költségtervet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „ pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 példányban
2011. március 1-jéig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.

A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A Kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Szépirodalmi Szakmai Kollégiuma

Megjelentetés dátuma: 2011. január 31.

Frissítve: