Az NKA Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium nyílt pályázati felhívása


Az NKA Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium pályázatot hirdet a Petőfi bicentenárium kapcsán csoportos diákutak megvalósítására az 5-12. évfolyamos tanulók számára.

A Petőfi 200 Program célja, hogy Petőfi Sándor életművét és életútját, illetve korát bemutató, az emlékév keretében megvalósuló kezdeményezéseket és megújuló közgyűjteményi tartalmakat, a gyűjteményekben őrzött forrásokat, kulturális kincseket bemutassa, elérhetővé és látogathatóvá tegye a nagyközönség számára.

A Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium pályázata arra kínál lehetőséget, hogy a diákok a Petőfi-emlékév legígéretesebb kiállításait, valamint a reformkorhoz és Petőfi személyéhez kapcsolódó kultuszhelyeket szervezett utak keretében, ingyenesen tekintsék meg.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló Bizottsági közlemény (2016/C 262/01) 34. pontja, illetve 196. pontja szerinti feltétel teljesülése okán a jelen pályázati felhívás szerinti támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó állami támogatásnak, amennyiben a pályázó nyilatkozik az alábbiak szerint:

 1. a támogatandó tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, mivel a pályázatba foglalt tevékenységek kapcsán a piaci bevételei nem érik el működési költségek legalább felét, és/vagy
 2. támogatandó tevékenységből megvalósuló szolgáltatások korlátozott vonzáskörzettel rendelkeznek, ezeket elsősorban magyar állampolgárok fogják igénybe venni (és a külföldi látogatók száma előre láthatóan marginális lesz), és ezért a támogatás előreláthatóan marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre.

Abban az esetben, ha Közlemény hivatkozott pontjaiban megfogalmazott feltételek nem teljesülnek, a jelen pályázat alapján nyújtott támogatás az EUMSZ 107. cikke értelmében állami támogatásnak minősül, és a támogatás az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezett részére nyújtandó támogatásra történő alkalmazhatóságáról szóló 3/2020. (III. 23.) EMET főigazgatói utasításnak a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra vonatkozó, 16-28. pontjai szerinti szabályok betartásával nyújtható.

Felhívjuk pályázóink figyelmét:

 • Pályázatot magyarországi állami és nem állami fenntartású oktatási intézmények fenntartói nyújthatnak be, a jelen pályázati felhívás altémáinál a Pályázók köre pontban rögzítettek szerint.
 • Egy pályázó (fenntartó) altémánként csak egy pályázatot nyújthat be.
 • Amennyiben egy fenntartó jelen pályázati felhívás mindkét altémájára pályázik, úgy a következő pontban meghatározott, maximálisan bevonható osztályok száma a két altémára együttesen értendő.
 • Az egyes fenntartók által egy pályázatba bevonható osztályok száma a fenntartóhoz tartozó tanulólétszám alapján számítandó az alábbiak szerint:
  • 500 tanulóig 2 osztály
  • 501 tanulótól 1000 tanulóig 3 osztály
  • 1001 tanulótól 4000 tanulóig 7 osztály
  • 4001 tanulótól 6000 tanulóig 14 osztály
  • 6001 tanulótól 8000 tanulóig 20 osztály
  • 8001 tanulótól 26 osztály
 • A Kollégium teljes osztályok részvételét kívánja támogatni, az osztály egysége nem megbontható.
 • Egy osztály több programon is részt vehet, de az egy főre eső összes programköltség ebben az esetben sem haladhatja meg az 5.000 Ft-ot.
 • Pályázni egynapos tanulmányi kirándulásra is lehet.
 • A pályázati adatlapon a pályázat teljes megvalósítási időszakát kérjük megjelölni (adatlap 6.1. és 6.2. pont).
 • A Kollégium a pályázók tájékoztatása érdekében Programkatalógust állított össze. Ennek áttekintését követően, a Programválasztó táblázat útmutatása szerint legalább 3 db, minimum 1 maximum 3 napos lehetséges időszakot jelöljön meg a táblázatban tervezett kirándulásra. A kirándulás konkrét időpontját a programgazda intézmények szabad kapacitása függvényében a Kedvezményezettnek kell egyeztetnie a programgazda intézményekkel.
 • A maximálisan igényelhető támogatási összeg (Támogatás kalkulátor munkalap H oszlop 7. sor) és a teljes programköltség (Programválasztó munkalap L oszlop 9. sor) különbözete osztható el jelen a pályázati felhívásban igényelhető, programköltségen kívüli kiadási jogcímekre (lásd lentebb a jogcímek meghatározásánál), figyelemmel arra, hogy a kísérő pedagógus közreműködői díjára a teljes támogatási igény maximum 10%-a igényelhető.
 • A pályázathoz programválasztó táblázat mindkét munkalapját mellékelni kell pdf formátumban oly módon, hogy fekvő nézetben a dokumentum minden oszlopa egy oldalon, olvashatóan jelenjen meg. A Programválasztó munkalap annyi sort tartalmazzon, ahány programot igénybe kívánnak venni, a Támogatás kalkulátor munkalap pedig annyit, ahány osztályt a fenntartó a pályázatba bevonni kíván.

A Programválasztó táblázat használatáról:

A Programválasztó táblázat kötelező mellékletként a pályázat költségkalkulációját hivatott segíteni.

A táblázat két munkalapból (1. Programválasztó, 2. Támogatás kalkulátor) áll, mindkét munkalapot teljeskörűen ki kell tölteni.

Kérjük, a pályázati konstrukciónak megfelelő, érvényes pályázat benyújtása érdekében körültekintően használni az alábbiak figyelembevételével:

A Programválasztó munkalap:

 • Egy soron egy program választható egy osztály számára.
 • Ha ugyanazon osztály több programon is részt vesz, kérjük egymás alá, külön sorba felvinni az adatokat.
 • A munkalapon szövegesen kitöltendő mezők: a fenntartó adatai a fejlécben, a táblázatban az oktatási intézmény neve és címe, a kedvezményezett járás megnevezése (ha releváns), a résztvevő osztály megnevezése.
 • A desztinációt, az intézményt és a programot legördülő menüből kell kiválasztani, a mezők tartalmát ne írják át, ne töröljék ki!
 • Fontos, hogy a kiválasztás desztináció–intézmény-program sorrendben történjen. Ha az adott soron módosítják a desztinációt vagy az intézményt, a következő kategóriát is újra ki kell választani. Ellenkező esetben a korábbi választás adatai érvényesülnek, és hibás lesz a kalkuláció.
 • A tanulók és a kísérők számát egyszerű számmal kérjük megadni, szöveg, más érték itt nem tüntethető fel.
 • A program árkategóriáját és árát a programválasztást követően a táblázatkezelő kitölti, a programköltséget kiszámolja.
 • A táblázat fejléce alatti zöld mező összesíti a pályázat teljes programköltségét, ezt kell feltüntetni az online pályázati adatlap 4. pontjában az intézményi belépőjegyek költsége, a programköltség, a múzeumi tárlatvezetés, a múzeumpedagógiai foglalkozások és segédanyagok díja jogcímhez rendelve.

A Támogatás kalkulátor munkalap:

 • Osztályonként kell kitölteni, azaz egy soron egy osztály teljes programköltségét kell szerepeltetni. Több programon való részvétel esetén az összes programon való részvétel díját kell feltüntetni (pl. Pécsen a Janus Pannonius Múzeum mindkét programján részt vesz az osztály, programonként 1.250 Ft-ért, akkor egy diák programköltsége az osztályból összesen 2.500 Ft). Ez a Programválasztó lapon 2 soron szerepel.
 • A munkalapon kitöltendő mezők: az oktatási intézmény neve és címe, a résztvevő osztály megnevezése, a résztvevők (osztálylétszám + kísérők) száma egyszerű számmal megadva, az egy főre eső teljes programköltség.
 • Az egy főre eső teljes programköltség (Támogatás kalkulátor munkalap E oszlop) megegyezik a Programválasztó munkalap I oszlopugyanazon osztályra vonatkozó programköltségének összesítésével (max. 5.000 Ft).
 • A támogatáskategóriát és a hozzá tartozó egy főre igényelhető maximális támogatást a program kitölti, az egy osztály által maximálisan igényelhető támogatási összeget kiszámolja. Ezek összesítését (H oszlop 7. sor) kell feltüntetni a pályázati adatlap C oszlop 4.1.5. pontjában. Az osztály teljes programköltsége – mely 100%-ának igénylése kötelező – az I oszlopban szerepel.

A Kollégium olyan utakat támogat, amelyek az alábbi helyszínek, régiók egyikét érintik:

 1. Eger
 2. Észak-Magyarország és Felvidék (Balassagyarmat, Losonc, Fülek, Rimaszombat, Szécsény)
 3. Balaton környéke (Balatonfüred, Pápa, Kehidakustány, Zala)
 4. Szentendre és vidéke (Szentendre, Komárom)
 5. Nyíregyháza
 6. Pécs
 7. Kecskemét és vidéke (Kecskemét, Kiskőrös, Szalkszentmárton)
 8. Velencei-tó környéke (Kápolnásnyék, Vál)
 9. Budapest

A választható programok és kiállítások listája, az egyes programok programköltsége a Programkatalógusban található.

Pályázatot benyújtani az alábbi két témakörben lehet:

1. Pályázati cél: Tanulmányi kirándulások megvalósítása magyarországi 5-12. évfolyamos diákok számára a Petőfi-emlékévben.

Az erre az altémára benyújtandó pályázatba a fenntartó a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletének H oszlopában 1-es számmal megjelölt 54 fejlesztendő járásban található oktatási intézményeit nem vonhatja be.

Jelen pályázat célja, hogy magyarországi oktatási intézmények diákjai ingyenes, szervezett, csoportos tanulmányi kirándulások keretében fedezhessék fel a Petőfi Sándor-emlékév legígéretesebb kiállításait és a Petőfi-kultuszhelyeket.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás forrása: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A keretösszeg fedezetét a Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: NKA) veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 103 – 104. § szerint felhasznált maradványa biztosítja.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 391.360.000 Ft

Igényelhető támogatás:

A maximális támogatási igény számításának alapja az egy főre eső programköltség. Egy osztály több programon is részt vehet, de az egy főre eső összes programköltség ebben az esetben sem haladhatja meg az 5.000 Ft-ot. Ez a költség a Programkatalógusban minden programhoz kapcsolódóan megtalálható, a Programválasztó táblázat az összesítésben nyújt segítséget.

 • I. támogatáskategória: az egy főre eső összes programköltség 500 és 1999 Ft közé esik az igényelhető maximális támogatás mértéke: 7000 Ft/fő
 • II. támogatáskategória: az egy főre eső összes programköltség 2000 és 3499 Ft közé esik az igényelhető maximális támogatás mértéke: 8500 Ft/fő
 • III. támogatáskategória: az egy főre eső összes programköltség 3500 és 5000 Ft közé esik, az igényelhető maximális támogatás mértéke: 10000 Ft/fő

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

Altéma kódszáma: 690104/12

Pályázók köre: Magyarországi, állami és nem állami fenntartású, 5-12. évfolyam közötti gyermekek és fiatalok alap- és középfokú képzésével, valamint szakképzésével foglalkozó oktatási azonosítóval rendelkező oktatási intézmények jogi személyiséggel rendelkező fenntartói. Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletének H oszlopában 1-es számmal megjelölt 54 fejlesztendő járásban található oktatási intézmények nem vonhatók be jelen altéma keretében.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2022. október 1.– 2023. november 30.

Finanszírozás módja: A támogatás folyósítására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 87. § szerinti támogatási előlegként kerül sor.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 5.000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

Tájékoztatjuk, hogy a befizetett nevezési díj az NKA-hoz benyújtott elszámolásokban nem szerepeltethető költség!

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • intézményi belépőjegyek költsége, a programköltség, a múzeumi tárlatvezetés, a múzeumpedagógiai foglalkozások és segédanyagok díja – a programválasztó táblázatban megjelölt programköltség 100%-ának igénylése kötelező (táblázat L oszlop 9. sor),
 • utazási költség (amely a biztosítási díjat is magában foglalhatja),
 • csoportos étkezés költsége,
 • szállásköltség,
 • kísérő pedagógus közreműködői díja – a teljes támogatási igény maximum 10%-a igényelhető erre a jogcímre.

Személyi juttatásként fizetett tiszteletdíj részeként a munkaadókat terhelő adók és járulékok igényelhetőek/ elszámolhatóak a támogatás terhére.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a Kollégium a felhívásban szereplő jogcímeken kívül más jogcímet nem támogat, ezért a jogcímre vonatkozó módosítási kérelem elutasításra kerül.

A támogatás terhére tényleges pénzmozgással nem járó – kompenzálással, engedményezéssel teljesített – költség nem számolható el/a költségvetésben nem szerepeltethető.

A Kollégium üzemeltetési és fenntartási kiadások elszámolását (rezsiköltséget) nem engedélyezi.

Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

 1. a programválasztó táblázat első munkalapja (Programválasztó) hiánytalanul kitöltve, pdf formátumban oly módon, hogy fekvő nézetben a dokumentum minden oszlopa egy oldalon jelenjen meg,
 2. a programválasztó táblázat második munkalapja (Támogatás kalkulátor) hiánytalanul kitöltve pdf formátumban oly módon, hogy fekvő nézetben a dokumentum minden oszlopa egy oldalon jelenjen meg,
 3. a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki terhelési bizonylat másolata,
 4. a számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről (bankszámlakivonat, bankszámlaszerződés is megfelelő, amennyiben a dokumentum a bankszámlaszámot és a pályázó/lebonyolító megnevezését is tartalmazza),
 5. nyilatkozat az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezett részére nyújtandó támogatásra történő alkalmazhatóságáról.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a pályázati adatlap 7. pontjához szükséges feltölteni a pályázathoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot „pdf” formátumban (fájlnév: ékezetek nélkül), amelyeket jelen pályázati felhívás előír, illetve azon további dokumentumokat, melyeket a pályázó egyéb mellékletként pályázatához fel kíván tölteni.

Ha a pályázati felhívásban előírt melléklet nem áll rendelkezésre a pályázat benyújtásakor, vagy az adott pályázathoz nem kíván egyéb mellékletet csatolni, azt ezen mellékletek legördülő menüből való kiválasztása után az Indoklás elnevezésű mezőben indokolni szükséges (pl. nincs, nem releváns, stb.).

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni:

Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja! Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére.

A legnagyobb feltölthető állományméret: 10MB

A benyújtott pályázat hiánypótlásával kapcsolatos tudnivalók

Az alábbi pályázati dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség:

 • a programválasztó táblázat első munkalapja (Programválasztó) hiánytalanul kitöltve, pdf formátumban oly módon, hogy fekvő nézetben a dokumentum minden oszlopa egy oldalon jelenjen meg,
 • a programválasztó táblázat második munkalapja (Támogatás kalkulátor) hiánytalanul kitöltve pdf formátumban oly módon, hogy fekvő nézetben a dokumentum minden oszlopa egy oldalon jelenjen meg,
 • a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki terhelési bizonylat másolata,
 • nyilatkozat az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezett részére nyújtandó támogatásra történő alkalmazhatóságáról.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az EMET NKAI nem kér be hiánypótlást azon pályázatok esetén, ahol a mellékletként feltöltendő pályázati dokumentumok mindegyike hiányzik, vagy a pályázó üres dokumentumokat csatol pályázatához.

Ha a pályázatot és a fentiekben ismertetetteken kívüli dokumentumokat a pályázó hibásan, hiányosan nyújtotta be, az EMET NKAI – a hibák, hiányosságok megjelölése mellett – egyetlen alkalommal felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. A pályázat kijavítására/hiánypótlására egyetlen alkalommal, a megadott határidőig van lehetőség.

A hiánypótlásról a pályázó az Effector online felületen, az alábbi elérési útvonalon hivatalos felszólító levelet kap: NKA felhasználói fiók/Pályázatok/Benyújtott pályázatok/adott pályázat/Pályázati dokumentumok – Pályázati hiánypótlás levél.

A hiánypótlásról szóló felszólító levél tartalmazza a hibák, hiányosságok megjelölését, a javítás módját, a hiánypótlás határidejét.

A hiánypótlásról szóló felszólító levél felhasználói fiókba való kiküldésének tényéről a pályázó e-mailben automatikus rendszerüzenetet kap, ezért a pályázónak a regisztráció során valós e-mail címet kell megadnia, amit naponta ellenőriz.

A határidő lejártával nincs mód a hiánypótlás teljesítésére.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az Ávr 70. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, amennyiben a pályázat hiányosságai, hibái hiánypótlás útján nem orvosolhatók, vagy a pályázó nem vagy nem megfelelően teljesíti a hiánypótlást, lehetőség van pályázatának érdemi vizsgálat nélküli elutasítására.

A benyújtott pályázat az Ávr. 70. § (3) bekezdése szerint érdemi vizsgálat nélkül elutasítható, ha

Az EMET NKAI az általa be nem fogadott pályázatokat, a hiánypótlási felhívást követően is hiányos vagy hibás pályázatokat, illetve azon pályázatokat, ahol a pályázó a hiánypótlást nem teljesítette, tájékoztatással, feltételesen érvénytelen minősítéssel küldi meg a szakmai Kollégiumnak.

A nevezési díj megfizetésének rendje:

A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai (rózsaszín) csekken kell az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni. Kérjük, hogy a csekken az NKA Igazgatóság címét ne tüntesse fel! (A címet is tartalmazó csekket/csekkeket a posta nem kézbesíti.)

Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlap-azonosító” (A…….. N……….) számot, valamint az altéma kódszámát.

Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvassa el figyelmesen az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók menüpontban leírtakat.

Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható a részletes tájékoztatóban, az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók menüpontban.

Elbírálás szempontjai:

 • a pályázat formai megfelelősége,
 • a költségvetés realitása, költséghatékonysága.

A Kollégium célja, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig, a beérkezett pályázatok számának és támogatási igényének figyelembevételével minél szélesebb körű támogatást nyújtson, lehetőséget biztosítva arra, hogy minél több diák megtekinthesse és megismerhesse a Petőfi bicentenárium új és megújuló kiállításait és ellátogathasson a költőhöz köthető emlék- és kultuszhelyekre.

Elszámolásra vonatkozó előírások:

A pályázat elszámolását az NKA portál Felhasználói fiók menüpontba belépve, az adott pályázatnál az Elszámolás benyújtása link alatt nyújthatja be.

Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. A legnagyobb feltölthető állományméret pénzügyi elszámolás esetében 1MB, szakmai beszámoló esetében 10MB.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:

 • a hiánytalanul kitöltött Szakmai beszámoló betétlapot minden bevont oktatási intézmény minden osztályára vonatkozóan kitöltve, egy pdf dokumentummá összefűzve,
 • az uniós állami támogatásról szóló nyilatkozatában az a) és/vagy a b) lehetőség választását megalapozó feltételek teljesülését alátámasztó tényeket, körülményeket és bizonyítékokat.

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolás elfogadásának feltételei:

 • a Támogatott nevére és címére kiállított eredeti záradékolt bizonylatok (számlák, számlát helyettesítő okiratok, szerződések), banki átutalás teljesítését igazoló bizonylatok szkennelt példányának benyújtása, figyelemmel arra, hogy elektronikus számla esetében a számla kiállítójának kell a számlára rávezetni a pályázati azonosítószámot a számla kiállításakor,
 • a kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumának csatolása (írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is). Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe,
 • szükséges benyújtani a számfejtéssel kifizetett megbízási- és tiszteletdíj szerződéseinek szkennelt példányát, értékhatártól függetlenül,
 • amennyiben a támogatási cél megvalósításában a Támogatott megbízásából közreműködők, alvállalkozók vesznek részt, akkor az általuk kiállított – kizárólag a támogatási szerződésben/támogatói okiratban meghatározott jogcímekre vonatkozó – számlák közvetítői díjat nem tartalmazhatnak,
 • az idegen nyelven kiállított bizonylatok, illetve szerződések mellé ezek tartalmi fordítását is csatolni kell, oly módon, hogy a fordítás tényét aláírással igazolni kell,
 • a forinttól eltérő pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetében annak végösszegét és az arra tekintettel elszámolható költség összegét a számlán, számviteli bizonylaton megjelölt teljesítési időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett deviza középárfolyamon kell forintra átszámítani. Abban az esetben, ha a számlán nem szerepel illetve nem állapítható meg a teljesítés időpontja, úgy a számla kifizetésének napján érvényes – az MNB által közzétett – deviza középárfolyamon átszámítva kell az elszámolásban szerepeltetni,
 • 1.500.000 Ft feletti kifizetések kizárólag banki átutalással teljesíthetők, melynek igazolása a banki terhelési értesítővel történik az elszámolásban.

TOVÁBB AZ ADATLAP KITÖLTÉSHEZ >>


2. Pályázati cél: Tanulmányi kirándulások megvalósítása magyarországi, hátrányos helyzetű járások oktatási intézményeiben tanuló 5-12. évfolyamos fiatalok számára a Petőfi-emlékévben.

Jelen pályázat célja, hogy a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletének H oszlopában 1-es számmal megjelölt 54 fejlesztendő járásban található magyarországi oktatási intézmények diákjai ingyenes, szervezett csoportos tanulmányi kirándulások keretében fedezhessék fel a Petőfi Sándor-emlékév legígéretesebb kiállításait és a Petőfi-kultuszhelyeket.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás forrása: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A keretösszeg fedezetét az NKA veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 103 – 104. § szerint felhasznált maradványa biztosítja.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 97.840.000 Ft

Igényelhető támogatás:

A maximális támogatási igény számításának alapja az egy főre eső programköltség. Egy osztály több programon is részt vehet, de az egy főre eső összes programköltség ebben az esetben sem haladhatja meg az 5.000 Ft-ot. Ez a költség a Programkatalógusban minden programhoz kapcsolódóan megtalálható, a Programválasztó táblázat az összesítésben nyújt segítséget.

 • I. támogatáskategória: az egy főre eső összes programköltség 500 és 1999 Ft közé esik az igényelhető maximális támogatás mértéke: 7000 Ft/fő
 • II. támogatáskategória: az egy főre eső összes programköltség 2000 és 3499 Ft közé esik az igényelhető maximális támogatás mértéke: 8500 Ft/fő
 • III. támogatáskategória: az egy főre eső összes programköltség 3500 és 5000 Ft közé esik, az igényelhető maximális támogatás mértéke: 10000 Ft/fő

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

Altéma kódszáma: 690134/12

Pályázók köre:

Olyan magyarországi, állami és nem állami fenntartású, 5-12. évfolyam közötti gyermekek és fiatalok alap- és középfokú képzésével, valamint szakképzésével foglalkozó oktatási intézmények jogi személyiséggel rendelkező fenntartói.  

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy kizárólag a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletének H oszlopában 1-es számmal megjelölt 54 fejlesztendő járásban található oktatási intézmények vonhatók be jelen altéma keretében.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2022. október 1.– 2023. november 30.

Finanszírozás módja: A támogatás folyósítására az Ávr. 87. § szerinti támogatási előlegként kerül sor.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 5.000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

Tájékoztatjuk, hogy a befizetett nevezési díj az NKA-hoz benyújtott elszámolásokban nem szerepeltethető költség!

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • intézményi belépőjegyek költsége, a programköltség, a múzeumi tárlatvezetés, a múzeumpedagógiai foglalkozások és segédanyagok díja – a program és időpontválasztó táblázatban megjelölt programköltség 100%-ának igénylése kötelező (táblázat L oszlop 9. sor),
 • utazási költség (amely a biztosítási díjat is magában foglalhatja),
 • csoportos étkezés költsége,
 • szállásköltség,
 • kísérő pedagógus közreműködői díja – a teljes támogatási igény maximum 10%-a igényelhető erre a jogcímre.

Személyi juttatásként fizetett tiszteletdíj részeként a munkaadókat terhelő adók és járulékok igényelhetőek/ elszámolhatóak a támogatás terhére.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a Kollégium a felhívásban szereplő jogcíme/ke/n kívül más jogcímet nem támogat, ezért a jogcímre vonatkozó módosítási kérelem elutasításra kerül.

A támogatás terhére tényleges pénzmozgással nem járó – kompenzálással, engedményezéssel teljesített – költség nem számolható el/a költségvetésben nem szerepeltethető.

A Kollégium üzemeltetési és fenntartási kiadások elszámolását (rezsiköltséget) nem engedélyezi.

Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

 1. a programválasztó táblázat első munkalapja (Programválasztó) hiánytalanul kitöltve, pdf formátumban oly módon, hogy fekvő nézetben a dokumentum minden oszlopa egy oldalon jelenjen meg,
 2. a programválasztó táblázat második munkalapja (Támogatás kalkulátor) hiánytalanul kitöltve pdf formátumban oly módon, hogy fekvő nézetben a dokumentum minden oszlopa egy oldalon jelenjen meg,
 3. a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki terhelési bizonylat másolata,
 4. a számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről (bankszámlakivonat, bankszámlaszerződés is megfelelő, amennyiben a dokumentum a bankszámlaszámot és a pályázó/lebonyolító megnevezését is tartalmazza),
 5. nyilatkozat az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezett részére nyújtandó támogatásra történő alkalmazhatóságáról.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a pályázati adatlap 7. pontjához szükséges feltölteni a pályázathoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot „pdf” formátumban (fájlnév: ékezetek nélkül), amelyeket jelen pályázati felhívás előír, illetve azon további dokumentumokat, melyeket a pályázó egyéb mellékletként pályázatához fel kíván tölteni.

Ha a pályázati felhívásban előírt melléklet nem áll rendelkezésre a pályázat benyújtásakor, vagy az adott pályázathoz nem kíván egyéb mellékletet csatolni, azt ezen mellékletek legördülő menüből való kiválasztása után az Indoklás elnevezésű mezőben indokolni szükséges (pl. nincs, nem releváns, stb.).

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni:

Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja! Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére.

A legnagyobb feltölthető állományméret: 10MB

A benyújtott pályázat hiánypótlásával kapcsolatos tudnivalók

Az alábbi pályázati dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség:

 • a programválasztó táblázat első munkalapja (Programválasztó) hiánytalanul kitöltve, pdf formátumban oly módon, hogy fekvő nézetben a dokumentum minden oszlopa egy oldalon jelenjen meg,
 • a programválasztó táblázat második munkalapja (Támogatás kalkulátor) hiánytalanul kitöltve pdf formátumban oly módon, hogy fekvő nézetben a dokumentum minden oszlopa egy oldalon jelenjen meg,
 • a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki terhelési bizonylat másolata,
 • nyilatkozat az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezett részére nyújtandó támogatásra történő alkalmazhatóságáról.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az EMET NKAI nem kér be hiánypótlást azon pályázatok esetén, ahol a mellékletként feltöltendő pályázati dokumentumok mindegyike hiányzik, vagy a pályázó üres dokumentumokat csatol pályázatához.

Ha a pályázatot és a fentiekben ismertetetteken kívüli dokumentumokat a pályázó hibásan, hiányosan nyújtotta be, az EMET NKAI – a hibák, hiányosságok megjelölése mellett – egyetlen alkalommal felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. A pályázat kijavítására/hiánypótlására egyetlen alkalommal, a megadott határidőig van lehetőség.

A hiánypótlásról a pályázó az Effector online felületen, az alábbi elérési útvonalon hivatalos felszólító levelet kap: NKA felhasználói fiók/Pályázatok/Benyújtott pályázatok/adott pályázat/Pályázati dokumentumok – Pályázati hiánypótlás levél.

A hiánypótlásról szóló felszólító levél tartalmazza a hibák, hiányosságok megjelölését, a javítás módját, a hiánypótlás határidejét.

A hiánypótlásról szóló felszólító levél felhasználói fiókba való kiküldésének tényéről a pályázó e-mailben automatikus rendszerüzenetet kap, ezért a pályázónak a regisztráció során valós e-mail címet kell megadnia, amit naponta ellenőriz.

A határidő lejártával nincs mód a hiánypótlás teljesítésére.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az Ávr 70. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, amennyiben a pályázat hiányosságai, hibái hiánypótlás útján nem orvosolhatók, vagy a pályázó nem vagy nem megfelelően teljesíti a hiánypótlást, lehetőség van pályázatának érdemi vizsgálat nélküli elutasítására.

A benyújtott pályázat az Ávr. 70. § (3) bekezdése szerint érdemi vizsgálat nélkül elutasítható, ha

 • bármely kötelezően benyújtandó dokumentum vagy annak egy része hiányzik a benyújtott pályázatból / hiánypótlásból (kivéve a fent részletezett dokumentumokat, melyekkel kapcsolatban hiánypótlás nem lehetséges);
 • hibásan vagy nem megfelelően van kitöltve a költségkalkuláció vagy a pályázati adatlap.

Az EMET NKAI az általa be nem fogadott pályázatokat, a hiánypótlási felhívást követően is hiányos vagy hibás pályázatokat, illetve azon pályázatokat, ahol a pályázó a hiánypótlást nem teljesítette, tájékoztatással, feltételesen érvénytelen minősítéssel küldi meg a szakmai Kollégiumnak.

A nevezési díj megfizetésének rendje:

A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai (rózsaszín) csekken kell az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni. Kérjük, hogy a csekken az NKA Igazgatóság címét ne tüntesse fel! (A címet is tartalmazó csekket/csekkeket a posta nem kézbesíti.)

Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlap-azonosító” (A…….. N……….) számot, valamint az altéma kódszámát.

Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvassa el figyelmesen az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók menüpontban leírtakat.

Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható a részletes tájékoztatóban, az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók menüpontban.

Elbírálás szempontjai:

 • a pályázat formai megfelelősége,
 • a költségvetés realitása.

A Kollégium célja, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig, a beérkezett pályázatok számának és támogatási igényének figyelembevételével minél szélesebb körű támogatást nyújtson, lehetőséget biztosítva arra, hogy minél több diák megtekinthesse és megismerhesse a Petőfi bicentenárium új és megújuló kiállításait és ellátogathasson a költőhöz köthető emlék- és kultuszhelyekre.

Elszámolásra vonatkozó előírások:

A pályázat elszámolását az NKA portál Felhasználói fiók menüpontba belépve, az adott pályázatnál az Elszámolás benyújtása link alatt nyújthatja be.

Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. A legnagyobb feltölthető állományméret pénzügyi elszámolás esetében 1MB, szakmai beszámoló esetében 10MB.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:

 • a hiánytalanul kitöltött Szakmai beszámoló betétlapot minden bevont oktatási intézmény minden osztályára vonatkozóan kitöltve, egy pdf dokumentummá összefűzve,
 • az uniós állami támogatásról szóló nyilatkozatában az a) és/vagy a b) lehetőség választását megalapozó feltételek teljesülését alátámasztó tényeket, körülményeket és bizonyítékokat.

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolás elfogadásának feltételei:

 • a Támogatott nevére és címére kiállított eredeti záradékolt bizonylatok (számlák, számlát helyettesítő okiratok, szerződések), banki átutalás teljesítését igazoló bizonylatok szkennelt példányának benyújtása, figyelemmel arra, hogy elektronikus számla esetében a számla kiállítójának kell a számlára rávezetni a pályázati azonosítószámot a számla kiállításakor,
 • a kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumának csatolása (írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is). Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe,
 • szükséges benyújtani a számfejtéssel kifizetett megbízási- és tiszteletdíj szerződéseinek szkennelt példányát, értékhatártól függetlenül,
 • amennyiben a támogatási cél megvalósításában a Támogatott megbízásából közreműködők, alvállalkozók vesznek részt, akkor az általuk kiállított – kizárólag a támogatási szerződésben/támogatói okiratban meghatározott jogcímekre vonatkozó – számlák közvetítői díjat nem tartalmazhatnak,
 • az idegen nyelven kiállított bizonylatok, illetve szerződések mellé ezek tartalmi fordítását is csatolni kell, oly módon, hogy a fordítás tényét aláírással igazolni kell,
 • a forinttól eltérő pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetében annak végösszegét és az arra tekintettel elszámolható költség összegét a számlán, számviteli bizonylaton megjelölt teljesítési időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett deviza középárfolyamon kell forintra átszámítani. Abban az esetben, ha a számlán nem szerepel illetve nem állapítható meg a teljesítés időpontja, úgy a számla kifizetésének napján érvényes – az MNB által közzétett – deviza középárfolyamon átszámítva kell az elszámolásban szerepeltetni,
 • 1.500.000 Ft feletti kifizetések kizárólag banki átutalással teljesíthetők, melynek igazolása a banki terhelési értesítővel történik az elszámolásban.

TOVÁBB AZ ADATLAP KITÖLTÉSHEZ >>

***

TÁJÉKOZTATÁS

A következőkről tájékoztatjuk pályázóinkat:

Pályázatának benyújtása alkalmával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről.

A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

Ennek nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Pályázó a pályázat benyújtásával igazolja, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk,
nyilatkozatok, dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a Támogatáskezelő tudomására jut, hogy a pályázatban szerepeltetett adatok – különös tekintettel a támogatási cél megvalósítására szolgáló meglévő, valamint folyamatban lévő, igényelt forrás – feltüntetése nem teljeskörű, a pályázat a bírálati szakaszban érvényteleníthető, a támogatási döntés visszavonható.

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: NKAtv.) 2/A. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Kulturális Alap tisztségviselőinek, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozóinak, továbbá bejegyzett élettársának pályázatát érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

A pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek. A pályázat meghatározott adatait a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon is közzétesszük.

A támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel, az NKAtv., valamint a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM-rendelet (a továbbiakban: NKAvhr.) alapján támogatásban részesülnek.

Tájékoztatjuk, hogy a támogatási igény jogosságát, a költségvetési támogatás és a saját forrás felhasználását jogszabályban és a támogatási szerződésben/támogatói okiratban vagy az általános szerződési feltételekben meghatározott szervek ellenőrizhetik. A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzéstűrési és adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó további szabályokat az Áht. 54. §, továbbá az Ávr. 100. § tartalmazza.

Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az Alap terhére juttatott támogatásokra vonatkozó döntéseket folyamatosan nyilvánosságra hozza az NKAtv. 9. § (8) bekezdése, az Áht. 56/B-C. §, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. sz. mellékletének III. pontja szerint.

***

Felhívjuk pályázóink figyelmét

Az Ávr. több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét (ahol az Ávr. támogatási szerződést említ azon rendelkezéseket a támogatói okirattal létrejött támogatási jogviszonyra is alkalmazni kell):

 • a 66. § (2) bekezdés 15. pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
 • a 69. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell – a működési célú költségvetési támogatások kivételével – a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek ismertetését valamint az azokhoz kapcsolódó részletes költségtervet.
 • a 70. § (3) bekezdés alapján, ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, azonban a pályázati kiírás lehetőséget nyújt a hiány pótlására, a pályázat kijavítására egy alkalommal van lehetőség. Ha a pályázó a hiánypótlást hiányosan, hibásan vagy nem teljesíti a felszólításban meghatározott határidőn belül úgy a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasítható.
 • a 84. § (2) bekezdése részletesen tartalmazza a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait. Az Áht. 50/A. § alapján a visszafizetési kötelezettséggel nyújtott költségvetési támogatás visszafizetésének biztosítása, valamint a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól történő elállás esetén a visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából a támogatási szerződésben megfelelő biztosítékot kell kikötni.
 • a 85. § (1) bekezdés alapján amennyiben visszafizetési kötelezettség kerül előírásra, úgy biztosíték a költségvetési támogatás összegét elérő biztosítéki értékig kérhető, figyelemmel a kamat, és késedelmi pótlék előírásokra is. A biztosíték a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
 • a 86. § (1) bekezdése alapján, a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy ha előírásra került – a részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor.
 • a 87. § (1) bekezdése alapján a költségvetési támogatás a beszámoló vagy részbeszámoló elfogadását megelőzően is folyósítható, azaz támogatási előleg nyújtható.
 • a 88. § (3) bekezdése alapján fel kell függeszteni a költségvetési támogatás folyósítását, ha a támogatási szerződés megkötését / támogatói okirat kiadását követően a kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményről szerez tudomást, amely a költségvetési támogatás visszavonását, a támogatási szerződés felmondását vagy az attól történő elállást, illetve a támogatói okirat visszavonását teheti szükségessé. A felfüggesztésről és annak okáról a kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni kell.
 • a 92. § (1) bekezdése szerint a kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatban felmerült valamennyi költségről a támogatási szerződésben rögzített határidőig készíti el a beszámolóját.
 • a 94. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az elszámolás határidejének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a támogató írásban, határidő kitűzésével felszólítja a kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére vagy a hiányok pótlására. Hiánypótlásra – ha jogszabály, pályázati kiírás, vagy támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik – legfeljebb egy alkalommal van lehetőség.
 • a támogatási szerződés módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására.
 • a 97. § (4)-(5) bekezdése alapján, ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. A támogatott tevékenység összköltségét a költségtervben meghatározott egyes költségnemek arányában kell csökkenteni. E rendelkezéstől a támogatási szerződésben/támogatói okiratban a felek eltérhetnek.
 • Nem kell alkalmazni a fenti szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetési támogatás összege a hárommillió forintot nem éri el, nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét és nem ütközik az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokba.

A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között – a program társszervezőkkel együtt történő megvalósítása esetén is – kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek szerepelhetnek.

Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, ezek járulékaira, valamint visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem igényelhető és nem számolható el.

A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben/támogatói okiratban meghatározott jogcímekre használhatja fel.

A támogatott téma/program utólagos ellenőrzése esetén a teljes tényleges megvalósítási költségeket a szervezet saját – programra történt elkülönített – könyvelési kimutatása alapján igazolni kell.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a regisztrációban megadott név, székhely/cím, képviselő személye, adószám, bankszámlaszám, gazdálkodási forma és egyéb adatok változásait a regisztráció módosításával haladéktalanul kezdeményeznie kell.

A pályázó ellen indult csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárást – 8 napon belül – köteles az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek bejelenteni.

Pályázati adatlapot kitölteni az NKA-portál Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok menüpontjában szereplő adott Kollégium neve/Adatlap kitöltése linkre kattintva lehet. Minta pályázati adatlap az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok menüpont alatt található. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.

***

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2022. szeptember 27-én éjfélig lehet.

A pályázat sikeres benyújtásának visszaigazolására a rendszer által generált automatikus levelet küldünk a regisztráció során megadott e-mail címre.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy pályázatot online benyújtani csak regisztrált felhasználók tudnak! Amennyiben még nem regisztrált, úgy azt megteheti az NKA-portál Regisztráció menüpontja alatt. Regisztráció végrehajtása után pályázat már benyújtható.

Lebonyolító igénybevétele esetén az azonosítását biztosító – az Alap portálján, az ott meghatározott feltételeknek megfelelően történő – előzetes regisztráció kötelező.

Nem szükséges postai úton beküldeni a regisztrációhoz szükséges, egyszerű másolatban kért dokumentumokat (pl. alapító okirat másolata). 

Javasoljuk, hogy regisztrációját az első beadandó pályázat benyújtási határidejét megelőzően, minimum 5 munkanappal korábban kezdje meg.

Az államháztartáson kívüli szervezeteknek (gazdasági társaság, egyéni cég, szövetkezet, egyesülés, egyéb gazdálkodó szervezet, civil szervezet, szakszervezet, köztestület, egyéb nonprofit szervezet, egyházi intézmény, határon túli szervezet),

 • amelyek 2020. előtt regisztráltak (2019-ben, vagy azt megelőző években), és
 • jelen pályázati felhívásra pályázatot kívánnak benyújtani,

legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig/támogatói okirat kiadásáig az Ávr. 75. § (3), (3a), valamint (5) és (5a)bekezdésének értelmében meg kell újítaniuk a regisztrációjukat a „KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ NKA PORTÁLJÁN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ” nevű dokumentumban foglaltak szerint.

A határidőn túl nincs lehetősége pályázatot benyújtani.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon szakmai kérdésekben 9 és 13 óra között a (36-1) 550-2871-es, valamint 9 és 16 óra között a (36-30) 572-0240-es számokon, adatlap kitöltéssel kapcsolatban és technikai kérdésekben a (36-1) 550-2803-as számon kaphatnak.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy amennyiben a pályázati döntés időpontjában az NKAvhr-ben foglaltak szerint a pályázó a kezelő szervvel kötött korábbi szerződésében foglalt feltételeket (pénzügyi elszámolás, szakmai beszámoló, záróbeszámoló határidőben való teljesítése) megszegte, vagy a kezelő szerv nyilvántartásai szerint lejárt, teljesítetlen pénzügyi kötelezettséggel rendelkezik, úgy a beadott pályázat érvénytelennek minősül.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a benyújtási határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül az NKA-portál Felhasználói fiók menüpontján keresztül értesítést kapnak.

A döntés az NKA-portálon is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A hazai forrás terhére finanszírozott, pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a költségvetési támogatás államháztartáson kívüli igénylője vagy kedvezményezettje kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződések megkötésére/támogatói okiratok kiadására, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás – álláspontja szerint – jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe/támogatói okiratba ütközik. A kifogás elbírálására az Ávr. 102/D. §-ban foglaltak az irányadóak.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a támogatottakkal támogatási szerződést köt/támogatói okiratot ad ki. A támogatási szerződés megkötésének/támogatói okirat kiadásának feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez/támogatói okirat kiadásához előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. Az Ávr. 81. § részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető támogatási szerződés/ nem adható ki támogatói okirat.

Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium