AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAAZ ÉPÍTŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A támogatásforrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A támogatásformája: vissza nem térítendő támogatás.
A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást, sem nevezési díjat.
A finanszírozásmódja: vegyes finanszírozás

Az Építőművészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet

  BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM (KISCELLI MÚZEUM)   számára:

A Kiscelli Múzeumban található építészeti tervek rendezése és kutathatóvá tétele érdekében szükséges céleszköz beszerzésére, digitalizálásra, a digitalizálást előkészítő rendszerező és restaurálási (tisztítás, konzerválás, állagmegóvás) munkák elvégzésére

Altéma kódszáma: 2434

A megpályázható legmagasabb összeg: 5 millió forint..
A feladat megvalósításának határideje: 2010. november 1.– 2011. december 31.

A pályázathoz csatolni kell:

  • a megvalósítandó feladat tartalmi bemutatását,
  • a részletes költségvetést,
  • az eszközbeszerzéshez kapcsolódó árajánlato(ka)t.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

  • a kutatáshoz és feldolgozáshoz elengedhetetlen eszközök (szkenner, a szkenner működtetéséhez szükséges pc, színhelyes, kalibrálható monitorral) beszerzése,
  • megbízási díj és járulékai,
  • rendszerező munkák szakmai anyagköltsége,
  • restaurátori munkák anyagköltsége.

Felhívjuk a Pályázó figyelmét arra, hogy:

  • a támogatott tevékenységre nyújtott támogatásból beszerzett nagyértékű eszköz a támogatás pénzügyi elszámolását követő 2 évig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg.

Amennyiben a pályázó a kiírásban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

A támogatott pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

A feldolgozandó anyag körének meghatározását, a hozzáférhetővé tétel és a célközönség bemutatását. A kiinduló állapot felmérését, a feldolgozott anyag mennyiségét és a hozzáférhetőség módját. A megvalósulást követő feldolgozás stratégiájának bemutatását. A beszkennelt dokumentumok listáját és a dokumentumok kis felbontásban (DVD-n) való bemutatását.
A
z elszámoláshoz csatolni kell a támogatásból megvásárolt tárgyi eszközök állományba vételét igazoló dokumentum(ok) másolatát (állományba vételi bizonylat/ok).

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. 

– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy “Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által    meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázónkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezett – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázónk figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:
– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
– 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni.
– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (“minta” pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 példányban
2010. október 8-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

A pályázat elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázó a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kap. A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázat megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Építőművészeti Szakmai Kollégium

Megjelentetés dátuma: 2010. október 1.