AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Építőművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2004. március 1. és 2004. március 31. közötti időszakra a magyar építőművészet szakmai programjainak és eseményeinek támogatására, eredményeinek és értékeinek népszerűsítésére.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy műemléki témakörű pályázataikat a 2004. évtől az NKA újonnan alakuló Műemlék és Régészet Szakmai Kollégiumához nyújthatják be, amely a közeljövőben hirdeti meg pályázati felhívását. A kollégium kiemelt figyelmet fordít a magyar építészet jelenének és múltjának kutatására, elemzésére, valamint az EU-csatlakozással kapcsolatos szakmai rendezvények támogatására.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

1. Építészeti értékek megismertetését célzó kiadványok, szakkönyvek, építészeti katalógusok megjelentetésére hagyományos formában, elektronikus, illetve digitális adathordozón

Pályázatot jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint magánszemélyek nyújthatnak be.

Pályázni az elkészült kézirattal és nyomdai árajánlattal, digitális kiadványok esetén forgatókönyvvel lehet.

A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

Hagyományos megjelentetés esetén

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szöveg,- és képbevitel (írás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás)

CD-n történő megjelentetés esetén

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szöveg-, és képbevitel (írás, szkennelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége (floppy, CD),
 • borító előállítási és csomagolási költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)

Altéma kódszáma: 2412

2. Hazai és nemzetközi építészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások támogatására.

Pályázatot a rendezőszerv, vagy magánszemély nyújthat be.

Pályázni részvételi díjra, szállás és utazási költségre, terembérre, szállításra, szakmai anyagköltségre, installációra, előadói tiszteletdíjra és annak járulékaira lehet.

Altéma kódszáma: 2407

3. Nemzetközi hírű építészek, építésztanárok vezetésével Magyarországon vagy külföldön tartandó mesterkurzusok, szakmai továbbképzések támogatására

Pályázatot szakmai és oktatási intézmény, szakmai társadalmi szervezet, illetve magánszemély nyújthat be.

Pályázni a hazai és külföldi kurzusok:

 • részvételi díjára,
 • terembérletre,
 • az előadásokhoz felhasználni kívánt anyagköltségre,
 • utazási költségre,
 • szállás költségre,
 • a meghívott előadók tiszteletdíjára és annak járulékaira,
 • terembérleti díjra,
 • hangosításra és
 • tolmácsolásra lehet.

Külföldi rendezvényeken való részvétel esetében a pályázathoz mellékelni kell a résztvevő építész hivatalos meghívó levelének ill. jelentkezési lapjának másolatát.

Belföldi kurzusok esetében a meghívott külföldi előadó elfogadó nyilatkozatát kell csatolni.

Altéma kódszáma: 2404

4. Alkotói támogatás

 • új összefüggéseket felszínre hozó alapkutatás szintű építészetelméleti írások létrehozására,
 • a kortárs magyar építőművészet jelenének és közelmúltjának monografikus feldolgozásához,
 • építészeti kritikai tanulmányok megírásához,
 • a felsőfokú építészeti oktatás színvonalának emelését szolgáló szakirodalom elkészítéséhez,
 • híres magyar építészek életrajzának megírásához.
 • építészeti környezetkultúra alap-, és középfokú oktatásához magas színvonalú segédanyag elkészítésére.

A pályázónak csatolnia kell megírandó munkájának részletes szinopszisát. A kollégium az elfogadott szinopszisok benyújtóinak a vállalt téma megírásához legfeljebb 8 hónapos időtartamra, havi 60.000,-Ft-os alkotói támogatást biztosít. A pályázóknak a munka végeztével szakmai beszámolóként a kézirat egy példányát be kell nyújtania. Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat. A támogatás utalása önálló jogi személyiséggel rendelkező magyarországi pénzügyi lebonyolítón keresztül történik. Altéma kódszáma: 2402

5. A magyar építőművészet nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítására.

 • Pályázatot a nemzetközi építőművészeti szervezetek magyar tagozatai nyújthatnak be a 2004. évi tagdíj befizetés támogatására.
 • A pályázathoz csatolni kell a tagság-, valamint a 2003. évi tagdíj befizetés igazolását.

Altéma kódszáma: 2432


A pályázatok
2004. március 1-ig beérkezően
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388 Budapest, Pf.: 82.) A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, illetve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004.. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig

Építőművészeti Szakmai Kollégium