AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Építőművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2010. március 2.–2011. február 28-a között megvalósítandó programok vissza nem térítendő támogatására.
A kollégium egy pályázati pontnál sem kíván saját forrást és nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet.
A pályázati adatlapon a program(ok) pontos kezdő és befejező időpontját fel kell tüntetni.

Könyvkiadás témában a kollégium várhatóan 2010 őszén hirdet meg pályázatot!

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

1. Alkotói támogatásra

Altéma kódszáma:  2402

A finanszírozás módja: előfinanszírozás. (a támogatás utalása a szerződéskötés után havonta történik)

A rendelkezésre álló keret: 5 millió Ft                                       

Kézirat megírására:

 • a magyar építőművészet jelenének és közelmúltjának kutatására
 • neves magyar építészek életrajzának megírására
 • új összefüggéseket felszínre hozó építészetelméleti írások létrehozására
 • építészeti kritikai tanulmányok megírására
 • a felsőfokú építészeti oktatás színvonalának emelését szolgáló, hiánypótló szakirodalom elkészítésére
 • építészeti környezetkultúra alap-, és középfokú oktatásához magas színvonalú segédanyag elkészítésére
 • a magyar építőművészet meghatározó értékeinek feltárására, bemutatására.

A pályázónak csatolnia kell:

 • megírandó munkájának részletes szinopszisát,
 • részletes költségvetést.

A kollégium az elfogadott szinopszisok benyújtóinak a vállalt téma megírásához legfeljebb 8 hónapos időtartamra, havi 60 000 Ft-os alkotói támogatást biztosít.
A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • a téma újszerűsége,
 • a megírandókézirat hiánypótló jellege,
 • valamint a feldolgozandó téma aktualitása

Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat. Közös kutatási projekten dolgozók szintén egyénileg nyújthatják be pályázatukat, és az értékelés is külön-külön történik.
A kollégium a kiírásban megjelölt témaköröknek megfelelő szakmai szempontok alapján dönt.
A pályázóknak a munka végeztével szakmai beszámolóként a kézirat (munkarész) egy példányát be kell nyújtania. 

2. Hazai és nemzetközi építészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzések támogatására, valamint a kapcsolódó kiadványok megjelentetésére

Altéma kódszáma: 2407

A rendelkezésre álló keret: 30 millió Ft                        

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás (Előfinanszírozás keretében a támogatás összegének legfeljebb 60%-át utaljuk, figyelembe véve a támogatás terhére elszámolható kiadási jogcímeket is. A fennmaradó összeget egészben, vagy részben a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtása és annak elfogadása után, továbbá a tervezett és tényleges összköltség figyelembe vételével utaljuk. Lásd: Tájékoztató!)

Pályázatot a rendező szerv, szakmai szervezet, vagy magánszemély nyújthat be.
Hazai és külföldi helyszínű rendezvényeken szakmai szervezet által delegált személyek és magánszemélyek csak az adott rendezvény aktív előadójaként, kiállítóként, ill. rendezőként támogathatók!

A pályázathoz csatolni kell:

 • témaleírást,
 • részletes költségvetést.

Pályázni lehet (kivéve a filmszakmai tárgyú rendezvények):

 • részvételi díjra
 • szállás- és utazási költségre
 • biztosításra
 • bérleti díj (terem, eszköz)
 • szállításra
 • szakmai anyagköltségre
 • installációra
 • előadói tiszteletdíjra
 • szinkrontolmácsolásra

Publikáció (plakát, meghívó, katalógus, eseményhez kapcsolódó kiadvány) megjelentetése esetén a kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:
Hagyományos megjelentetés esetén:

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás)

CD-én vagy DVD-én történő megjelentetés esetén:

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó)
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltség a (CD, DVD), borító-előállítási és csomagolási költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

Filmszakmai tárgyú rendezvények   esetében  az  oktatási  és  kulturális  miniszter  25/2008 (VIII. 8.) OKM rendelete Mellékletében foglaltak szerint támogatás kizárólag az alábbi kiadásokra igényelhető:
a)  utazási költség,
b) szállásköltség,
c) a meghívott művészek és a zsűri tiszteletdíja,
d) (terem)bérleti díjak,
e) reklám- és PR-költségek
f) kiadványok nyomdaköltségei
Filmszakmai tárgyú rendezvények esetén az összes támogatás maximális mértéke a teljes költségvetés 80%-a lehet, az erről szóló nyilatkozatot csatolni kell a pályázathoz.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:
1) a kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása,
2) minél szélesebb közönség megszólítása
3) a pályázat szakmai igényessége

A támogatott pályázók szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a rendezvény részletes programját, a megnyitó beszédek, esetleges előadások szövegét, fotódokumentációt, a rendezvénnyel kapcsolatos kiadványokat, az esemény sajtóvisszhangjának dokumentálását, továbbá a pályázat eredményességének, megvalósításának mutatóit: a kapcsolódó kiadványok példányszáma, résztvevők száma, alrendezvények száma, időtartam, látogatók száma.

3. A magyar építőművészek nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítására

Altéma kódszáma:  2432

A rendelkezésre álló keret: 2 millió Ft                                      

A finanszírozás módja: előfinanszírozás (a támogatás utalása szerződéskötés után a megvalósítási időt figyelembe véve történik).
Pályázatot a nemzetközi építőművészeti szervezetek magyar tagozatai nyújthatnak be a 2010. évi tagdíjbefizetés támogatására.
A pályázathoz csatolni kell a tagság, valamint a 2009. évi tagdíjbefizetés igazolását.

4. Az építőművészet napi kultúrában való jelenlétének növelésére, széles körű megismertetésére, kortárs magyar építőművészeti alkotásoknak és alkotóiknak médiában történő bemutatásával.
Altéma kódszáma: 2433

A rendelkezésre álló keret: 15 millió Ft                                           
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás. (Előfinanszírozás keretében a támogatás összegének legfeljebb 60%-át utaljuk, figyelembe véve a támogatás terhére elszámolható kiadási jogcímeket is. A fennmaradó összeget egészben, vagy részben a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtása és annak elfogadása után, továbbá a tervezett és tényleges összköltség figyelembevételével utaljuk. Lásd Tájékoztató!)

A kollégium a napi- és hetilapok, rádió- és tv-adások azon kulturális produktumait kívánja támogatni, melyek rendszeres rovatok, műsorok keretében a kortárs építészetnek, mint kultúránk meghatározó részének közüggyé tételét segítik.

Pályázatot jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok nyújthatnak be.

A pályázathoz csatolni kell:

 • témaleírást,
 • részletes költségvetést.

A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:
Hagyományos megjelentetés esetén:

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó)
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium
 • szerkesztői honorárium

Rádió- és tv-adások megvalósítása esetén:

 • honoráriumok (szerző, forgatókönyvíró, rendező és építészeti szakértő)
 • útiköltség,
 • szállásköltség.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:
1) a szakmai és közéleti aktualitás, rendszeresség, gyakoriság,
2) az építészetkritikai tartalom,
3) az önrész vállalásának mértéke.
A támogatott pályázók szakmai beszámolójának tartalmazni kell a megjelenés adatait (a megjelenés és sugárzás időpontjait és számát), mellékletként pedig csatolni kell a megjelent szöveg, illetve elhangzott műsor másolatát megfelelő adathordozón (CD, videó vagy DVD), továbbá az esetleges sajtóvisszhangot (kritikát és recenziót).

TÁJÉKOZTATÁS

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék (kivétel a kézirat) a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, lefűzést, spirálozást, ragasztást, valamint a mappákat!

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy “Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet, valamint a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 25/2008. (VIII. 8.) OKM rendeletet alapján állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N202/2008. számú, illetve az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

***

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. (“minta” pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.

A pályázatok 1 példányban
2010. április 12-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az NKA Igazgatóságának Ügyfélszolgálatán személyesen ügyfélfogadási időben vagy telefonon a ( 36 1) 327-4445 számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás banki beszedési megbízás teljesítésére.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Korm. rendelet 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően.

Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor a fenti jogszabályi előírást figyelembe venni.

“A 292/2009 számú kormányrendeletben foglaltak betartása érdekében változik a finanszírozási eljárás a támogatott pályázatok esetében. Előfinanszírozás keretében a támogatás összegének legfeljebb 60%-át utaljuk, figyelembe véve a támogatás terhére elszámolható kiadási jogcímeket is. A fennmaradó összeget egészben, vagy részben a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtása és annak elfogadása után, továbbá az előző bekezdésben foglalt tervezett és tényleges összköltség figyelembe vételével utaljuk.”(kivétel a pályázati felhívás1. és 3. pontja)

Saját forrás a 292/2009 (XII.19. ) Korm. rendelet 113. § (3) bekezdése aa) ab) ac) pontja alapján kerülhet meghatározásra.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

Építőművészeti Szakmai Kollégiuma

Megjelentetés dátuma: 2010. március 12.