AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az –Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel – a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Építőművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2009. március 2.–2010. február 28. között megvalósítandó programok vissza nem térítendő támogatására.
A pályázati adatlapon a program(ok) pontos kezdő és befejező időpontját fel kell tüntetni.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

1. Alkotói támogatásra

Altéma kódszáma: 2402

A rendelkezésre álló keret: 5 millió Ft

Kézirat megírására:

 • a magyar építőművészet jelenének és közelmúltjának kutatására
 • neves magyar építészek életrajzának megírására
 • új összefüggéseket felszínre hozó építészetelméleti írások létrehozására
 • építészeti kritikai tanulmányok megírására
 • a felsőfokú építészeti oktatás színvonalának emelését szolgáló, hiánypótló szakirodalom elkészítésére
 • építészeti környezetkultúra alap- és középfokú oktatásához magas színvonalú segédanyag elkészítésére
 • a magyar építőművészet meghatározó értékeinek feltárására, bemutatására.

A pályázónak csatolnia kell megírandó munkájának részletes szinopszisát. A kollégium az elfogadott szinopszisok benyújtóinak a vállalt téma megírásához legfeljebb 8 hónapos időtartamra, havi 60 000 forintos alkotói támogatást biztosít.

Az elbírálásnál előnyben részesülnek:

 • az újszerű,
 • a hiánypótló,
 • valamint az aktuális témákat feldolgozó munkák.

Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat. Közös kutatási projekten dolgozók szintén egyénileg nyújthatják be pályázatukat, és az értékelés is külön-külön történik.
A kollégium a kiírásban megjelölt témaköröknek megfelelő szakmai szempontok alapján dönt.
A pályázóknak a munka végeztével szakmai beszámolóként a kézirat (munkarész) egy példányát be kell nyújtania.

2. Hazai és nemzetközi építészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzések támogatására, valamint a kapcsolódó kiadványok megjelentetésére

Altéma kódszáma: 2407

A rendelkezésre álló keret: 30 millió Ft.

Pályázatot a rendező szerv, szakmai szervezet, vagy magánszemély nyújthat be.
Hazai és külföldi helyszínű rendezvényeken szakmai szervezet által delegált személyek és magánszemélyek csak az adott rendezvény aktív előadójaként, kiállítóként, ill. rendezőként támogathatók!

Pályázni lehet:

 • részvételi díjra
 • szállás- és utazási költségre
 • biztosításra
 • bérleti díj (terem, eszköz)
 • szállításra
 • szakmai anyagköltségre
 • installációra
 • előadói tiszteletdíjra
 • szinkrontolmácsolásra.

Publikáció (plakát, meghívó, katalógus, eseményhez kapcsolódó kiadvány) megjelentetése esetén a kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

Hagyományos megjelentetés esetén:

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • szöveg,- és képbevitel (írás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás)

CD-én vagy DVD-én történő megjelentetés esetén:

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó)
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
 • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
 • korrektúra
 • gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltség a (floppy, CD, DVD), borító-előállítási és csomagolási költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

Az elbírálásnál előnyben részesülnek:
1) a kultúrák közötti párbeszéd előmozdítását támogató rendezvények,
2) azok a rendezvények, amelyek minél szélesebb közönséget képesek megszólítani,
A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a rendezvény részletes programját, a megnyitó beszédek, esetleges előadások szövegét, fotódokumentációt, a rendezvénnyel kapcsolatos kiadványokat, és az esemény sajtóvisszhangjának dokumentálását.

3. Építészeti értékek, kutatási eredmények megismertetését célzó kiadványok, szakkönyvek megjelentetésére hagyományos formában, digitális adathordozón, illetve interneten.

Altéma kódszáma: 2412

A rendelkezésre álló keret: 30 millió Ft.

Pályázatot jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint magánszemélyek nyújthatnak be.

Pályázni az elkészült kézirattal és nyomdai árajánlattal, digitális kiadványok esetén forgatókönyvvel lehet.

A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

Hagyományos megjelentetés esetén:

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás).

CD-én vagy DVD-n történő megjelentetés esetén:

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó)
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége (floppy, CD, DVD),
 • borító-előállítási és csomagolási költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

Interneten történő megjelentetés esetén:

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó)
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • szövegbevitel (írás), szkennelés
  • korrektúra
 • kódolás (HTML-nyelvre) (adatfeltöltés)
 • publikáció-megjelentetés (szolgáltatás).

Az elbírálásnál előnyben részesülnek:

1) a modern és a kortárs magyar építőművészetet bemutató tájékoztató jellegű kiadványok (pl.: építészeti kalauz),
2) a korábban alkotói támogatással elkészült kéziratok,
3) a minél magasabb önrészt vállaló pályázók.

A pályázónak szakmai beszámolójához csatolnia kell a megjelent mű egy példányát, illetve internetes megjelenés esetén az elérhetőségét.

4. A magyar építőművészek nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítására

Altéma kódszáma: 2432

Az on-line pályázati adatlap 2009. április 9-ig lesz elérhető a portálon.

A rendelkezésre álló keret: 2 millió Ft

Az ebben a pontban meghirdetett altéma esetében a pályázati adatlapot sikeres regisztráció után, kizárólag az NKA internetes portálján, on-line lehet benyújtani.

Kérjük figyelembe venni, hogy a postai kézbesítés időt vesz igénybe, az on-line módon benyújtott pályázat esetén a kapcsolódó mellékleteknek is a lent jelzett határidőig be kell érkezniük.
Pályázatot a nemzetközi építőművészeti szervezetek magyar tagozatai nyújthatnak be a 2009. évi tagdíjbefizetés támogatására.
A pályázathoz csatolni kell a tagság, valamint a 2008. évi tagdíjbefizetés igazolását.

5. Az építőművészet napi kultúrában való jelenlétének növelésére, széles körű megismertetésére, kortárs magyar építőművészeti alkotásoknak és alkotóiknak médiában történő bemutatásával.

Altéma kódszáma: 2433

A rendelkezésre álló keret: 15 millió Ft

A kollégium a napi- és hetilapok, rádió- és tv-adások azon kulturális produktumait kívánja támogatni, melyek rendszeres rovatok, műsorok keretében a kortárs építészetnek, mint kultúránk meghatározó részének közüggyé tételét segítik.

Pályázatot jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok nyújthatnak be.

A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

Hagyományos megjelentetés esetén:

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó)
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium
 • szerkesztői honorárium.

Rádió- és tv-adások megvalósítása esetén:

 • honoráriumok (szerző, forgatókönyvíró, rendező és építészeti szakértő)
 • útiköltség,
 • szállásköltség.

Az elbírálásnál előnyben részesülnek:
1) az építészet aktuális szakmai és közéleti vonatkozásaival foglalkozó, tartósan, rendszeresen és minél gyakrabban megjelenő rovatok és műsorok, melyek konkrét alkotásokat és alkotóikat állítják középpontba,
2) az építészetkritikai rovatok és műsorok,
3) a minél magasabb önrészt vállaló pályázók.
A szakmai beszámolónak tartalmazni kell a megjelenés adatait (a megjelenés és sugárzás időpontjait és számát), mellékletként pedig csatolni kell a megjelent szöveg, illetve elhangzott műsor másolatát megfelelő adathordozón (CD, videó vagy DVD), továbbá az esetleges sajtóvisszhangot (kritikát és recenziót).

A kollégium nem ír elő kötelező nevezési díjat, illetve kötelező önrészt.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt!

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. április 14-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H - 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Építőművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. március 10.