AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA, I. FÉLÉV


LEJÁRT HATÁRIDEJŰ PÁLYÁZAT

AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Építőművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2002. január és 2002. december közötti időszakra a magyar építőművészet szakmai programjainak és eseményeinek támogatására, eredményeinek és értékeinek népszerűsítésére.

A kollégium kiemelt figyelmet fordít a:

 • a határon túli magyar kultúra támogatására,
 • a pályakezdő fiatalok pályázataira.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

 1. Építészeti értékek megismertetését célzó kiadványok, szakkönyvek, építészeti katalógusok megjelentetésére hagyományos, illetve digitális adathordozón. Pályázni az elkészült kézirattal és nyomdai árajánlattal, digitális kiadványok esetén forgatókönyvvel és a digitalizálás költségeinek feltüntetésével lehet. A támogatás a költségek 50%-ára kérhető.
  [Altéma kódszáma: 2412]
 2. Alkotói támogatás
 • a kortárs magyar építőművészet jelenének és közel múltjának monografikus feldolgozásához,
 • építészeti kritikai tanulmányok megírásához,
 • a felsőfokú építészeti oktatás színvonalának emelését szolgáló szakirodalom elkészítéséhez,
 • külföldön élt és ma is élő híres magyar építészek életrajzának megírásához.

A pályázónak csatolnia kell megírandó munkájának részletes szinopszisát. A kollégium az elfogadott szinopszisok benyújtóinak a vállalt téma megírásához legfeljebb 8 hónapos időtartamra, havi 60.000,-Ft-os alkotói támogatást biztosít. A pályázóknak a munka végeztével a kézirat egy példányát be kell nyújtania.

Alkotói támogatásra csak magánszemélyek pályázhatnak. A támogatás utalása a pályázó által felkért jogi státusszal rendelkező pénzügyi lebonyolítón keresztül történik.
[Altéma kódszáma: 2402]

 1. 2002. január 1. és 2002. december 31-e közötti időszakban nemzetközi hírű építészek, építésztanárok vezetésével Magyarországon és/vagy külföldön tartandó mesterkurzusok, szakmai továbbképzések támogatására.
 • Pályázhatnak magánszemélyek külföldi kurzusokon való részvételre, részvételi díjra, előadásokhoz felhasználni kívánt anyagköltségre, utazási és szállás költségre. Mellékelni kell a résztvevő építész hivatalos meghívó levelének ill. jelentkezési lapjának másolatát.
 • Belföldi kurzusok megtartására a rendező szerv pályázhat a meghívott előadók tiszteletdíjára, terembérleti díjra, hangosításra és tolmácsolásra. A pályázathoz mellékelni kell a meghívott külföldi előadó részvételének elfogadó nyilatkozatát.
  [Altéma kódszáma: 2404]
 1. 2002. január 1. és 2002. december 31-e közötti időszakban tartandó hazai és nemzetközi építészeti konferenciák, rendezvények támogatására.
 • Külföldi rendezvényeken való részvételre pályázhatnak magánszemélyek részvételi díjra, szállás és utazási költségre.
 • Hazai konferenciák esetén a rendezőszerv nyújthat be pályázatot előadói tisztelet díjakra és azok járulékaira.
  [Altéma kódszáma: 2407]

A könyvkiadásra pályázóknak igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben minden kiadványuk vonatkozásában az Országos Széchenyi Könyvtár felé teljesítették. Az igazolást a Könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. Szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizárólag jogi személy lehet.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2002. január 1-jétől érvényes új adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek! Nem nyújthat be pályázatot az, aki korábbi, az alapprogram bármely kollégiumától kapott támogatással kapcsolatos elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

Az Igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2002-ben valamennyi pályázónak és lebonyolítónak (a határon túli pályázók esetében magyar fordításban is) a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.

A pályázatok 2002. január 15-ig beérkezően nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H.- 1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), szerezhető be személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – postai úton is igényelhető, valamint letölthető az NKA honlapjáról: www.nka.hu

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy a lebonyolító – a pályázóval történő megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalánydíjként, amennyiben a támogatási szerződés másként nem rendelkezik

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatok anyagát nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán (351-5461/141-es mellék) az ügyfélszolgálattól kérhető.

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig

Építőművészeti Szakmai Kollégium