AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA (I. FÉLÉV)


LEJÁRT HATÁRIDEJŰ PÁLYÁZAT

AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Építőművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2003. január és 2003. december közötti időszakra a magyar építőművészet szakmai programjainak és eseményeinek támogatására, eredményeinek és értékeinek népszerűsítésére.

A kollégium kiemelt figyelmet fordít

 • a határon túli magyar kultúra,
 • a fiatalok szakmai fejlődésének támogatására.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

1. Építészeti értékek megismertetését célzó kiadványok, szakkönyvek, építészeti katalógusok megjelentetésére hagyományos, illetve digitális adathordozón. Pályázni az elkészült kézirattal és nyomdai árajánlattal, digitális kiadványok esetén forgatókönyvvel és a digitalizálás költségeinek feltüntetésével lehet. A támogatás a költségek maximum 50%-ára kérhető.

Altéma kódszáma 2412

2. Alkotói támogatás

 • a kortárs magyar építőművészet jelenének és közelmúltjának monografikus feldolgozásához,
 • építészeti kritikai tanulmányok megírásához,
 • a felsőfokú építészeti oktatás színvonalának emelését szolgáló szakirodalom elkészítéséhez,
 • híres magyar építészek életrajzának megírásához,
 • építészeti környezetkultúra alap-, és középfokú oktatásához magas színvonalú segédanyag elkészítésére.

A pályázónak csatolnia kell megírandó munkájának részletes szinopszisát. A kollégium az elfogadott szinopszisok benyújtóinak a vállalt téma megírásához legfeljebb 8 hónapos időtartamra, havi 60.000,-Ft-os alkotói támogatást biztosít. A pályázóknak a munka végeztével szakmai beszámolóként a kézirat egy példányát be kell nyújtania.

Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat. A támogatás utalása önálló jogi személyiséggel rendelkező magyarországi pénzügyi lebonyolítón keresztül történik.

Altéma kódszáma 2402

3. 2003. január 1. – 2003. december 31. közötti időszakban nemzetközi hírű építészek, építésztanárok vezetésével Magyarországon és/vagy külföldön tartandó mesterkurzusok, szakmai továbbképzések támogatására.

 • Pályázhatnak magánszemélyek, szakmai és oktatási intézmények, szakmai társadalmi szervezetek, magyarországi és külföldi kurzusok részvételi díjára, az előadásokhoz felhasználni kívánt anyagköltségre, utazási és szállás költségre. Mellékelni kell a résztvevő építész hivatalos meghívó levelének ill. jelentkezési lapjának másolatát.
 • Belföldi kurzusok megtartására a rendező szerv pályázhat a meghívott előadók tiszteletdíjára és annak járulékára, terembérleti díjra, hangosításra és tolmácsolásra. A pályázathoz mellékelni kell a meghívott külföldi előadó elfogadó nyilatkozatát.

Altéma kódszáma 2404

4. 2003. január 1. és 2003. december 31-e közötti időszakban tartandó hazai és nemzetközi építészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások támogatására.

 • Külföldi rendezvényeken való részvételre pályázhatnak magánszemélyek részvételi díjra, szállás és utazási költségre.
 • Hazai konferenciák esetén a rendezőszerv nyújthat be pályázatot előadói tisztelet- díjakra és azok járulékaira.
 • Kiállítás esetén pályázatot magánszemély, vagy rendezőszerv nyújthat be. Támogatás
 • útiköltségre, szállításra, szállásra, terembérre, és szakmai anyagköltségre kérhető.

Altéma kódszáma 2407

5. A magyar építőművészet nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítására.

 • Pályázatot a nemzetközi építőművészeti szervezetek magyar tagozatai nyújthatnak be a 2003. évi tagdíj befizetés támogatására.
 • A pályázathoz csatolni kell a tagság-, valamint a 2002. évi tagdíj befizetés igazolását.

Altéma kódszáma 2439


A pályázatok

2003. március 3-ig beérkezően

nyújthatóak be kizálólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére

(H- 1062 Budapest, Bajza u. 32.) A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A folyóirat-támogatás adatlapjához külön betétlap is tartozik! A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére. Az utóbbi rendelkezés a folyóirat-támogatásra nem vonatkozik.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető

(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig

Építőművészeti Szakmai Kollégium