A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati felhívás letöltése (pdf)

A Fotóművészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a

Magyar Fotográfiai Alapítvány

számára

a Magyar Fotográfiai Alapítvány és a Magyar Fotográfusok Háza

szakkönyvtári állományának közös adatbázisban történő kiépítésére és online hozzáférésének biztosítására a 2006. január 1 – december 31. közötti időszakban;

A rendelkezésre álló keretösszeg: 4 millió Ft

Altéma kódszáma: 1828

A pályázat keretében a két szakkönyvtár

 • létrehozza teljes szakmai könyvanyagának azonos elvek alapján feldolgozott, közös digitális adatbázisát;
 • az adatbázisban a könyvanyag címleírását két nyelven (magyarul és angolul) rögzíti;
 • az adatbázisban a könyvanyag címeihez rövid annotációt csatol;
 • az adatbázisban a szakfolyóiratok címleírását rögzíti;
 • megkezdi az egyéb periodikák fontosabb, a magyar fotótörténetre és fotóművészetre vonatkozó publikációinak egybegyűjtését és rögzítését;
 • a pályázati időszak végére biztosítja az adatbázis folyamatos, nyilvános online hozzáférését, egységes szempontok szerinti kereshetőségét.

A pályázatnak tartalmazia kell a két fél megállapodását igazoló okiratot, illetőleg a pályázati cél megvalósulását leíró részletes munkatervet és annak ütemezését.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra (kutatás, adatgyűjtés és feldolgozás, fordítás, lektorálás, programozás) és annak járulékaira,
 • tiszteletdíj számlás kifizetésére,
 • utazási költségekre,
 • szállásköltségre,
 • előkészítési munkákra (adatbevitel, szövegbevitel, szkennelés, képfeldolgozás),
 • szakmai anyagköltségekre (digitális adathordozók, fénymásolás),
 • nyomtatványok, kérdőívek előállítási költségeire.

A pályázónak az adatbázis létrehozásáról, terjedelméről a szerződésben megjelölt határidőre, szakmai beszámolót kell benyújtania, valamint igazolnia kell az online hozzáférés létrejöttét, illetőleg vállalnia kell a további működtetést.


A pályázat
2005. december 20-ig beérkezően
nyújtható be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(1388 Budapest, Postafiók 82.) A határidőn túl érkező pályázat érvénytelen.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2005. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt melléklettel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek, vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2005. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Azok a költségvetési intézmények, amelyek az NKA honlapja (www.nka.hu) menüpont megnyitásával a Megalakulást igazoló okirat benyújtása alól mentesülő intézmények listája címsor alatt fel vannak sorolva, alapító okiratuk másolatát csak változás esetén kötelesek mellékelni.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról (www.nka.hu ), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető.
(tel.: 327- 4444; 327 – 4445)
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 8:30 -16 óráig; pénteken 8:30 -13 óráig.

Fotóművészeti Szakmai Kollégium