A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A Fotóművészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 

Felhívjuk pályázóink figyelmét arra, hogy a támogatások utalására 2006-ban kerül sor!

1. Magyar kortárs fotográfiai alkotások megvásárlására

Altéma kódszáma: 1809

A pályázaton hazai, kortárs fotográfiát is gyűjtő közgyűjtemények, illetve fenntartóik vehetnek részt.

A pályázathoz csatolni kell

·          a megvásárolni kívánt művek nézőképét, feltüntetve az alkotó nevét, a mű címét, méretét, anyagát, technikáját, a keletkezése évét,

·          minden mű javasolt vételárát,

·          továbbá annak bemutatását, hogy a megvásárlásra javasolt művek hogyan illeszkednek a gyűjteményfejlesztési koncepcióba.

Támogatás kérhető a következő jogcímre:

·          műtárgyvásárlás.

Rezsiköltség nem igényelhető és nem számolható el.

 

2. „André Kertész”- alkotói ösztöndíjra

Altéma kódszáma: 1802

A Fotóművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet az André Kertészről elnevezett alkotói támogatásra, amelynek célja párizsi alkotómunka segítése a 2006. évben

Az NKA Fotóművészet Szakmai Kollégiuma az alkotói támogatást a magyar fotóművészek nemzetközi kapcsolatának és párizsi jelenléte megteremtésének előmozdítása érdekében a Párizsi Magyar Intézettel és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával közösen hozta létre.

Évente egy fotóművész részesülhet a támogatásban.

A párizsi alkotómunka fedezetére szolgáló összeg: 800 000,- Ft.

Az alkotói támogatást 2006. évben kell felhasználni, összefüggő, folyamatos kinn tartózkodás keretében, melynek időtartama két hónap.

Kívánatos egy nyugati nyelv társalgási szintű ismerete. Az igazolt nyelvtudás azonos szakmai megítélés esetén előnynek számít. A pályázónak szakmai önéletrajzot, valamint a munkásságát reprezentáló kiadványokat (katalógus, könyv), vagy ennek hiányában portfóliót kell benyújtania.

A pályázati adatlapon lebonyolítóként a Magyar Fotográfiai Alapítványt kell a pályázónak megjelölnie, mert a támogatás összege az Alapítványon keresztül kerül kiutalásra.

Az utazás konkrét időpontját a támogatott művész a Párizsi Magyar Kulturális Intézettel egyeztetve határozza meg, számára az Intézet saját vendégszobájában ingyenes szállást biztosít és munkáiból a következő évben kiállítást rendez.

A művész – hazatérését követően – munkabeszámolót köteles benyújtani, amelyhez kiállításra alkalmas formában csatolnia kell az alkotói támogatás ideje alatt készült 10 képből álló sorozatát. A beszámolót és a műveket a szakmai kollégium – az NKA-nál történt bemutatás után   − a Magyar Fotográfiai Múzeumban helyezi el.  

3. Tudományos kutatás jelentős hazai, ma élő fotográfusok életművének feltárására

Altéma kódszáma: 1881

A 2005. májusában a Miskolci Galériában megrendezett szakmai módszertani szimpózium ajánlása alapján a Fotóművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet olyan tudományos kutatások megkezdésére, amelyek az elmúlt évtizedek jelentős hazai fotográfusi életműveinek szisztematikus feltárására, dokumentálására vállalkoznak a 2006. január 1. − december 31. közötti időszakban.

Pályázatot nyújthatnak be:

olyan tudományos műhelyek, amelyek vállalják, hogy a választott fotóművész életútját oral history-módszerrel feltárják, dokumentálják, életművének meghatározó hányadát adatolják, digitalizálják, adataikat – a későbbiekben majd az Internet révén is – hozzáférhető adatbázisba szervezik;

Az életműfeltárások módszertani összehangoltsága, az adatbázis-szervezés egységessége és jogvédelme érdekében a kutatás során rendszeres módszertani konzultációt folytatnak az 1956-os Intézet Oral History Archívumának munkatársaival, kutatásuk eredményének egy digitális példányát az 1956-os Intézetben elhelyezik.

A pályázathoz mellékelni kell:

a választott fotográfus együttműködési nyilatkozatát, a részletes kutatási tervet, valamint a kutatásban tudományos munkát végzők szakmai életrajzát.  

Támogatás kérhető a következő jogcímekre:

·          kutatói honorárium és járulékai, illetőleg számlás kifizetése,

·          interjú gépeltetés honoráriuma és járulékai, illetőleg számlás kifizetése,

·          fotográfiák digitalizálása,

·          digitális adathordozó költségei,

·          adatbázis-szervezés honoráriuma és járulékai, illetőleg számlás kifizetése,

·          utazás- és szállásköltség.

  A pályázónak a kutatás digitális változatát kell benyújtania az NKA számára szakmai beszámolóként.

4. A Fotóművészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéke számára   kutatási program lebonyolítása és átfogó elemző tanulmányok elkészítése céljából a 2006. január 1. −  december 31. közötti időszakban

Altéma kódszáma : 1881

A pályázat az alábbi kutatási témákat öleli fel:

·          a fotóművészek társadalmi helyzetének, értékrendjének, alkotási, publikálási, kiállítási és munkalehetőségeinek vizsgálata;

·          intézményvizsgálat a fotóművészet szakmai szervezetei és a fotográfia nyilvánosságra hozásával (is) foglalkozó intézmények körében;

·          a fotográfia és a vizuális kommunikáció közép- és felsőfokú oktatásának céljai, módszerei, perspektívái és intézményi stratégiái;

·          a fotográfia, az állóképes vizuális nemzeti örökség megőrzésének, archiválásának, nyilvánosságra hozásának és oktatásának céljai, módszerei, perspektívái és intézményi stratégiái;

·          a digitális fotótechnika és a számítógépes alkalmazások térhódításának következményei az alkotói magatartás változásaiban a fotóművészet és a populáris fotográfia területén;

·          a média vizuális szakembereinek attitűdjei a fotóművészet értékeivel, a fotográfia nyilvánosságra hozatalával, a vizuális jelentések megformálásával és befogadásával kapcsolatban.

A pályázatnak kutatási tervet kell tartalmaznia.

Rendelkezésre álló keret: 5 millió forint.

Támogatás az alábbi jogcímekre kérhető:

·          tiszteletdíj (kutatás, adatgyűjtés és feldolgozás, interjúkészítés, tanulmányírás, lektorálás) és annak járulékai,

·          tiszteletdíj számlás kifizetése;

·          utazási költségek,

·          szállásköltség,

·          előkészítési munkák (adatbevitel, szövegbevitel, szkennelés, képfeldolgozás),

·          szakmai anyagköltségek (digitális adathordozók, fénymásolás),

·          nyomtatványok, kérdőívek előállítási költségei.

A pályázónak a zárótanulmányok digitális változatát kell benyújtania az NKA Fotóművészeti Szakmai Kollégiumához szakmai beszámolóként, továbbá egy-egy nyomtatott példányt el kell helyeznie a Magyar Fotográfiai Múzeumban és a Magyar Fotográfusok Háza Pécsi József Szakkönyvtárában.


A pályázatok
2005. október 20-ig beérkezően
nyújthatóak be az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388. Budapest, Pf. 82.).
A határidőn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2005. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt melléklettel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.   Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek, vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2005. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Azok a költségvetési intézmények, amelyek az NKA honlapja ( www.nka.hu ) Pályázatok menüpont megnyitásával a Megalakulást igazoló okirat benyújtása alól mentesülő intézmények listája címsor alatt fel vannak sorolva, alapító okiratuk másolatát csak változás esetén kötelesek mellékelni.   Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá   személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)   Az adatlap   postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító,   a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a   támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet.

  A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán   átvehetők  

a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
hétfőtől – csütörtökig 8:30 – 16:00 óráig; pénteken 8:30 – 13:00 óráig
(tel.: 327 -4444; 327- 4445).

Fotóművészeti Szakmai Kollégium