A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

a Fotóművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet, amelyre meghívja a

Magyar Fotográfiai Alapítvány-t

(1065 Budapest, Nagymező u. 20.)

Gink Károly fotóművészeti hagyatékának ellentételezéssel történő megszerzésére, a szerzői jogok érintetlenül hagyása mellett.

A pályázathoz mellékelni kell a következőket:

  • a hagyaték jogtisztaságának igazolásaként a jogerős hagyatékátadó végzés hiteles másolatát egy példányban,
  • a megvásárolandó hagyaték leltári jegyzékét,
  • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a hagyaték feldolgozását követően a más intézmény gyűjtési körébe tartozó szakmai anyagokat a megfelelő közgyűjteménynek átadja,
  • az örökös és a pályázó teljes bizonyítóerővel bíró magánokiratba vagy közokiratba foglalt egybehangzó nyilatkozatát arról a kötelezettségükről, hogy az eladásra szánt hagyaték leltári jegyzéke, a szerzői jogi kérdések, valamint a közgyűjteményeknek átadandó feldolgozott hagyaték vonatkozásában – legkésőbb a pályázat elszámolási határidejéig – egymás között mindenre kiterjedő megállapodást kötnek.

E megállapodás vizsgálatára az NKA nem jogosult és nem köteles.

Felhívjuk a pályázó figyelmét arra, hogy az elszámoláshoz nyilatkozatot kell mellékelnie arról, hogy a fenti tartalmú megállapodást az örökössel megkötötte.

Altéma kódszáma: 1809


A pályázat
2004. június 18-ig beérkezően
nyújtható be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388 Budapest, Pf.: 82.) A határidőn túl érkező pályázat érvénytelen.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet.Az adatlapot csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázat érvénytelen!

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázó figyelmét, hogy a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Ha a pályázónak a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004.. évben már volt támogatott pályázata és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesül..

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható.

A pályázatot a kollégium a benyújtás határidejétől számított 30 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 15 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Fotóművészeti Szakmai Kollégium