A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA (MFA, MTA)


A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Fotóművészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot ír ki

egy átfogó magyar fotótörténet megírását előkészítő alapkutatásokra

a 2010.november 1.  – 2011. október 31. közötti megvalósulási időszakra.

Altéma kódszáma: 1881

A meghívott pályázó:

Magyar Fotográfiai Alapítvány (Múzeum)

MTA Művészettörténeti Kutató Intézete

Pályázati keretösszeg: 2.000 000 Ft

A kifizetés módja vegyes finanszírozás, a támogatási szerződés szerinti kifizetési ütemezésben. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A kollégium nevezési díj, illetőleg önrész kötelezettséget nem ír elő.

Az alapkutatások kötelező tartalmi elemei:

A magyar fotóélet megközelítően ötszáz fotográfusa, fotószakírója, folyóirat-szerkesztője levéltári dokumentumainak feltárása, leírása. A dokumentumok ebben az összefüggésben a születési és halálozási adatokat, valamint a fotográfus életének szakmai vonatkozásait − pl. műterem-létesítés, -átalakítás, -megszűnés; császári és királyi udvari fényképész cím elnyerése, fényképezés engedélyezése különböző helyszíneken és alkalmakból, folyóirat-indítás − jelentik. A munkát elektronikus formában (az érintett személy neve szerinti abc-rendben) kell elkészíteni.

A magyar fotóélet szereplőinek többsége elhunyt. Az elhunytak kisebb részéről keletkeztek olyan nekrológok, megemlékezések, amelyek nem szakmai folyóiratokban jelentek meg (megközelítőleg kétszáz személyről). A róluk szóló visszaemlékezések a fotótörténet-írás fontos dokumentumai. Ezekről repertórium keretében könyvtári szabvány szerint készüljenek címleírások, melyeket elektronikus formában, az érintettek nevének abc-rendjében kell szakmai beszámolóként benyújtani.
Munkatanulmányok elkészíttetése, a tanulmányok és a beérkező adatok (adatbázisok, életrajzi lexikon, bibliográfiák, levéltári adatok) szerkesztése. A tanulmányok kéziratainak elektronikus és nyomtatott verzióinak benyújtása fél ív és három szerzői ív közötti terjedelemben.

Az alapkutatási feladatokra és a munkatanulmányok elkészíttetésére a Magyar Fotográfiai Alapítvány és az MTA Művészettörténeti Kutató Intézete köt szerződést könyvtáros és levéltáros szakemberekkel, szakmai csoportokkal, muzeológusokkal, és tudományos kutatókkal. 

Pályázható jogcímek:

  • kutatási honorárium,
  • adatbevitel honoráriuma,
  • fotóztatás honoráriuma,
  • a fotók jogdíja,
  • gyűjteményhasználati díj,
  • fénymásolási, scennelési, digitalizálási költség,
  • utazási és szállás költség.

Amennyiben a pályázó a fentiektől eltérő költség-jogcímet jelöl meg, úgy azt indokolnia kell.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:

A magyar fotóélet szereplőire vonatkozó adatgyűjtés eredményeit, figyelembe véve a dokumentumokat, elektronikus formában (az érintett személy neve szerinti abc-rendben), illetőleg hagyományos papíralapon (fénymásolt, vagy nyomtatott dokumentáció) történő benyújtása.

A nekrológok és visszaemlékezések elektronikus formában, az érintettek nevének abc-rendjében történő benyújtása.

A tanulmányok kéziratainak elektronikus és nyomtatott verzióinak fél ív és három szerzői ív közötti terjedelemben történő benyújtása.

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. 

– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által    meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:
– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
– 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni.
– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 példányban
2010. október 4-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444 számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak. A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.
Pályázatot benyújtani csak a 2010. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Fotóművészeti Szakmai Kollégiuma

Megjelentetés dátuma: 2010. szeptember 20.

Frissítve: