A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA (MFA)


A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az –Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel – a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Fotóművészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot ír ki

egy átfogó magyar fotótörténet megírását előkészítő alapkutatásokra

a 2009. május 20.–2010. március 15. közötti megvalósulási időszakra.

Altéma kódszáma: 1881

A meghívott pályázó:

Magyar Fotográfiai Alapítvány (Múzeum)

Pályázati keretösszeg: 2 900 000 Ft

Az alapkutatások kötelező tartalmi elemei, valamint a szakmai beszámoló előírt dokumentumai:

1. A magyar fotográfiai szaksajtó repertóriumának elkészíttetése a kezdetektől (1872-től) 2008-ig. A repertórium a szaksajtó valamennyi orgánumának feldolgozását jelentse olyan rendszerben, amelyben szerző, tárgyszó, folyóiratcím, illetőleg évszám szerint lehet keresni. A repertórium tárja fel a fényképezésre, a fényképre vonatkozó cikkeket, tanulmányokat elméleti, esztétikai, történeti, fotográfiai szervezeti, személyi és technikai téren. (A hirdetések és a „kis színesek” nem tárgyai a feldolgozásnak.) A repertóriumot elektronikus (tehát a fenti szempontok szerint variábilis módon kereshető) formában kell szakmai beszámolóként benyújtani.

2. A magyar fotókönyvek/albumok, katalógusok és egyéb önálló dokumentumok bibliográfiájának elkészíttetése a kezdetektől 2008-ig. Az elkészült bibliográfia időrendben tartalmazza a magyar fotókönyvkiadás dokumentumait a jelzett időszakra vonatkozóan. A rendszerben szerző, cím és kiadási idő szerint lehessen keresni. A munkát elektronikus (variábilis) formában kell benyújtani.

3. A magyar fotóélet megközelítően ötszáz fotográfusa, fotószakírója, folyóirat-szerkesztője levéltári dokumentumainak feltárása, leírása. A dokumentumok ebben az összefüggésben a születési és halálozási adatokat, valamint a fotográfus életének szakmai vonatkozásait − pl. műterem-létesítés, -átalakítás, -megszűnés; császári és királyi udvari fényképész cím elnyerése, fényképezés engedélyezése különböző helyszíneken és alkalmakból, folyóirat-indítás − jelentik. A munkát elektronikus formában (az érintett személy neve szerinti abc-rendben) kell elkészíteni.

4. A magyar fotóélet harmadik pont alatti szereplőinek többsége elhunyt. Az elhunytak kisebb részéről keletkeztek olyan nekrológok, megemlékezések, amelyek nem szakmai folyóiratokban jelentek meg (megközelítőleg kétszáz személyről). (Csak példaként: Koller Károly, Erdélyi Mór, Vadas Ernő, Szélpál Árpád, Hevesy Iván és mások.) A róluk szóló visszaemlékezések a fotótörténet-írás fontos dokumentumai. Ezekről repertórium keretében könyvtári szabvány szerint készüljenek címleírások, melyeket elektronikus formában, az érintettek nevének abc-rendjében kell szakmai beszámolóként benyújtani.

Az alapkutatási feladatokra a Magyar Fotográfiai Alapítvány köt megbízási szerződést könyvtáros és levéltáros szakemberekkel, illetőleg szakmai csoportokkal. A szakmai beszámoló összegzett elemzésének valamint az 1-4. pont alatt felsorolt alapkutatások eredményeinek digitális adathordozón történő benyújtsa a meghívott és támogatásban részesült pályázó feladata.

A felhasználás jogcíme:

– kutatási honorárium

Amennyiben a pályázó a fentiektől eltérő költség-jogcímet jelöl meg, úgy azt indokolnia kell. A Kollégium kötelező önrészt nem ír elő.

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. május 20-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Fotóművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. május 4.

Frissítve: