A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA (MFSZ)


A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az –Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel – a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Fotóművészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot ír ki

A sajtófotó-történet közelmúltja – szondázó alapkutatásra

a 2009. június 1.–2010. június 1. közötti megvalósulási időszakra.

Altéma kódszáma: 1881

A meghívott pályázó:  Magyar Fotóművészek Szövetsége

Pályázati keretösszeg: 1 450 000 Ft

Az alapkutatás célja:

A sajtófotó történetének mint az általános fotótörténet részének komplex megközelítésű alapkutatása a késő Kádár-kor és a rendszerváltozás idején megjelenő országos politikai napilapok szondázó vizsgálatával.

A pályázatnak tartalmaznia kell a kutatási szempontoknak megfelelő, tématervben előírt, a pályázati időszakra és költségekre lebontott alapkutatási metódust, az abban részt vevők listáját.

Kutatási szempontok:

 • a sajtófotó és a politika kölcsönhatása,
 • a magyar dokumentum- és riportfotó fejlődése,
 • a fotó helyének és szerepének átalakulása, különös tekintettel a műfajok, irányzatok és generációk markáns változására.

A kutatás tématerve:

 • A Magyar Hírlap, a Népszabadság, a Népszava 1985, 1986, 1989, 1990 és 1992 évi lapszámaiban megjelent képek leírása, a lapstruktúra, a képek száma és helyzete, a fotográfiai műfajok, a szerzők összetétele szempontjából.
 • Interjúk készítése kb. 2 óra/fő időtartamban a kutatás számára meghatározó jelentőségűnek ítélt szakemberekkel (rovatvezetők, vezető riporterek, főszerkesztők).
 • Az interjú leíratása és megszerkesztése.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • kutatói honorárium,
 • interjúk készítése,
 • zárótanulmány elkészítése.

Amennyiben a pályázó a fentiektől eltérő költség-jogcímet jelöl meg, úgy azt indokolnia kell.
A kollégium kötelező önrészt nem ír elő.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:

 • a kutatási szempontoknak megfelelő összegző beszámoló, valamint a kutatás során létrejött adatbázis elektronikus adathordozón történő benyújtása,
 • az interjúk elektronikus adathordozón történő benyújtása,
 • az alapkutatás zárótanulmánya kézirata.

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. május 20-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Fotóművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. május 4.

Frissítve: