A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA (MFT)


A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az –Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel – a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Fotóművészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot ír ki a fotótörténeti jelentőségű fotógyűjtemények feltérképezésére, különös tekintettel a vidéki helyszínekre a 2009. június 1.–2010. július 1. közötti megvalósulási időszakra.

Altéma kódszáma: 1881

A meghívott pályázó: Magyar Fotótörténeti Társaság

Pályázati keretösszeg: 2 900 000 Ft

A felmérés célja:

 • a különböző vidéki közgyűjtemények és a nem muzeális besorolású gyűjtemények, fényképtárak fotótörténeti szempontból értékesnek tekinthető szegmenseinek számba vétele;
 • a kutatás eredményeként elemző tanulmány készüljön a vidéki fotógyűjtemények helyzetéről és a fotográfiai értékek jelentőségéről.

A felmérés tartalmi elemei:

 1. A pályázó tekintse át az egyes gyűjteményekhez köthető múzeumi kiadványokban, kötetekben, folyóiratokban megjelent fotótörténeti és elméleti publikációkat. A tájékozódás terjedjen ki legalább 20-25 intézményre.
 2. A pályázat foglalja magában a lokális tudás és a múzeumi nyilvántartások alapján ismert és rögzített, vagy névtelenül rejtőző, de jelentős anyagot hátrahagyó vidéki fotográfiai műtermek, hivatásos és amatőr fényképészek hagyatékainak felmérését.

A pályázat tartalmazza fentiek megvalósulására vonatkozó pályázati cél részletes kutatási tematikáját és az ahhoz tartozó költségvetést.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • kutatói honorárium;
 • a kutatás anyagköltségei;
 • utazási költség;
 • fotóztatás, digitalizálás, fénymásolás költségei.

Amennyiben a pályázó a fentiektől eltérő költség-jogcímet jelöl meg, úgy azt indokolnia kell. A kollégium kötelező önrészt nem ír elő.

A támogatott pályázat szakmai beszámolójának elvárt tartalma:

A megítélt pályázati cél megvalósulása nyomtatott és elektronikus adathordozón (CD,DVD) történő benyújtása.

 1. A kutatás eredményeként elkészült bibliográfia
 2. Az inventarizáció eredménye
 3. A kutatást összegző elemző tanulmány a vidéki fotógyűjtemények helyzetéről és a fotográfiai értékek jelentőségéről.

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. május 20-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Fotóművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. május 4.

Frissítve: