A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM meghívásos pályázatot ír ki  a Gadányi Gyűjtemény Alapítvány számára  a 2011. október 31.–2012. november 1. közötti időszakban

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A finanszírozás módja vegyes finanszírozás, a támogatási szerződés szerinti kifizetési ütemezésben. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A meghirdetésre kerülő témában a kollégium nevezési díjat, önrész-kötelezettséget nem ír elő.

Pályázati cél: a Gadányi-gyűjtemény fenti időszakban történő magas szakmai igényű feldolgozása, leltározása, valamint a műtárgyak adatainak a múzeumi előírások hatályos előírásokban rögzített módon történő feltárása, és azok számítógépes rögzítése és kezelhetősége

Altéma száma: 1832

Rendelkezésre álló keretösszeg: 2.000.000 Ft 

A pályázatnak tartalmaznia kell a fenti tartalmú újabb feldolgozási időszak elvégzendő munkafolyamatai ütemezését.

A gyűjtemény a múzeumi nyilvántartási gyakorlatnak megfelelően, a leírókartonok szabályai szerint kerüljön leltározásra; a szöveges adatfeldolgozás számítógépes rögzítése delimiterekkel tagolt textfájlokkal történjen, a feltárt tárgyakról digitális fotók készüljenek.
A feldolgozásban Munkácsy Gyula, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgató-helyettese, a Magyar Fotótörténeti Társaság elnöke muzeológusként szakmai segítséget nyújt.

A pályázathoz csatolandó kötelező dokumentumok:

  • a kiírás szempontjai szerinti teljesítési időszak feldolgozási munkaterv,
  • a munkában résztvevő személyekkel kötött megállapodási szerződések másolata.

Pályázható jogcímek:

  • a műtárgyak adatainak feltárása és számítógépes rögzítése
  • a műtárgyak képi rögzítésnek költségei
  • kutatói, lektorálási honorárium.

A szakmai beszámoló egy példányát – melynek részét képezi az elvégzett munka elemző értékelése és a leltárt tartalmazó elektronikus adathordozó – a Pécsi József Szakkönyvtárban kell elhelyezni. Az eddig feldolgozásra került munkaanyag a jogtulajdonos, Gadányi György által adott írásos engedéllyel kutatható.

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy pályázatuk benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.
– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése kötelező.
– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek.

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu  – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N357/2007. számú határozatával hagyott jóvá. 

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét:
– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
– 121. § (4) bekezdése alapján: ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetésből nyújtott támogatás összege az egymillió-ötszázezer forintot nem éri el, és nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét.
– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségükre.
– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között – a program társszervezőkkel együtt történő megvalósítása esetén is – kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek szerepelhetnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy utólagos ellenőrzés esetén a teljes tényleges megvalósítási költségeket a szervezet saját – programra történt elkülönített – könyvelési kimutatása alapján igazolni kell.

Pályázati adatlapot elkészíteni a portál ("Pályáztatás" cím alatt) "Aktuális pályázati felhívások" menüpontban található felhívások végén lévő "Adatlap kitöltése" link megnyitásával lehet. "Minta" pályázati adatlap ugyanezen az elérési útvonalon "Kitöltési segédletek" link alatt található. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázat összetűzés nélkül, 1 eredeti példányban
2011. október 20-ig beérkezően
Nyújtható be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Postafiók: 82.)
A határidőn túl érkező pályázat érvénytelen!

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444-es számon kaphatnak.

A pályázat  elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik.

A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.

A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Fotóművészeti Szakmai Kollégium

Megjelentetés dátuma: 2011. október 11.

Frissítve: