A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Fotóművészeti Szakmai Kollégium nyílt pályázatot hirdet vissza nem térítendő támogatásra  a 2011. február 16. és 2012. február 16. közötti időszakra, az alább feltüntetett altémákban.
A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A kifizetés módja vegyes finanszírozás, a támogatási szerződés szerinti kifizetési ütemezésben. A meghirdetésre kerülő témában a kollégium nevezési díj  kötelezettséget nem ír elő.
Pályázni a fent jelzett időintervallum között megvalósuló projektekre lehet az alábbi témakörökben:

1. Alkotói támogatásra

Altéma kódszáma: 1802

Rendelkezésre álló keretösszeg: 20  millió Ft

A kollégium alkotói támogatást biztosít legfeljebb egyéves időtartamra új alkotások/kutatások megvalósítására maximum 600.000 Ft, illetőleg kurátori tervek kialakítására, legfeljebb két támogatott kurátor számára, maximum 300.000 Ft  összegben. Kiemelt támogatást kíván továbbá nyújtani két alkotó számára, egy éves időtartamra havi 200.000 Ft támogatási összegben.
A pályázathoz csatolni kell az alkotó, kutató, kurátor

 • portfólióját,
 • szakmai életrajzát,

hagyományos vagy digitális formában (pdf, doc, illetve nézőkép méretű jpg);

 • továbbá a megvalósítandó szakmai program leírását.

A kiemelt alkotómunka tematikája:
Társadalmi régeződések bemutatása különös tekintettel a vidék Magyarországára.
A támogatásban részesült pályázónak az alkotómunka befejeztével a támogatási szerződésben megjelölt elszámolási határidőig az abban meghatározott módon részletes szakmai beszámolót  kell készítenie és benyújtania.
Nem pályázhatnak a 2009–2010-ben már NKA alkotói támogatást elnyert alkotók illetőleg kutatók, valamint az ugyanezen időszakban Pécsi József-ösztöndíjban részesült alkotók.
A pályázat lebonyolítója a Magyar Fotóművészek Szövetsége (telefonszáma: 311-2626)
A támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma:

 • legalább 2 oldal terjedelmű szöveges szakmai beszámoló
 • az alkotó, illetőleg kutató munka CD/DVD formátumban
 • kurátori koncepció terve és a kiállítás megvalósítási terve hagyományos vagy digitális formátumban
 • kiemelt alkotómunka esetén 50 kép digitális adathordozón történő benyújtása jpg formátumban. A támogatásban részesült kiemelt alkotómunka sajtótájékoztatón kerül bemutatásra.

A kollégium önrészt nem ír elő.

2. Egyéni és csoportos kiállítás megvalósítására, valamint a kiállítás katalógusának, dokumentációjának elkészítésére

Altéma kódszáma: 1806


Rendelkezésre álló keretösszeg:
35  millió Ft

Az altéma elbírálásakor előnyt élveznek azon pályázatok, amelyek

 • a magyar fotóművészet értékeit jelentős hazai és külföldi kiállítóhelyen mutatják be;
 • a dokumentációt a magyar mellett legalább még egy elterjedt európai nyelven is közzéteszik;
 • vállalják a dokumentáció digitális közrebocsátását (honlap, digitális adathordozó);

Pályázhat alkotóművész, a kiállítás szervezője (kurátor), a kiállítást rendező intézmény. Egyéni és csoportos kiállítás megvalósítása, a katalógus, dokumentáció (meghívó, plakát, leporelló, honlap, digitális adathordozó, egyéb ismertető anyag) elkészítésének támogatására benyújtott pályázatban a pályázati cél leírásakor szerepeljen a kiállítás megrendezésének, illetőleg a katalógus megjelenésének pontos időpontja, külföldi kiállítás esetén a kiállítóhely honlapjának címe.
A pályázathoz kérjük csatolni a kiállítóhely (hazai, külföldi) befogadó nyilatkozatát.
Támogatás kérhető a következő jogcímekre:
kiállítás esetében

 • hagyományos és digitális képkidolgozásra, a képek előkészítésére és kivitelezésére, paszpartura, keretezésre, kasírozásra, installációra, a művek biztosítására, a kiállítás megrendezőjének honoráriumára,
 • szállítási költségre,
 • valamint pr-költségre.

katalógus, kiállítási dokumentáció közzététele esetében

 • szakmai előkészítés (előszóírás, tanulmányírás, szerkesztés, fordítás, lektorálás) tiszteletdíjára, nyomdai előkészítésre, levilágításra, nyomdaköltségre,
 • digitális adathordozón való megjelentetés esetében az adathordozó anyagköltségére, a gyártásra, a borító előállítására.

 A támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma:

 • 1-2 oldal terjedelmű szöveges beszámoló, amelynek tartalmaznia kell az időszaki  kiállítás hasznosulásának értékelését (látogatószám, sajtóanyag, a kiállítás tényleges bevételei /jegybevétel, kiadványokból származó bevételek/, a kiállításhoz kapcsolódó egyéb programok felsorolása, kiállításról készült fotódokumentáció);
 • a kiállítás katalógusa és egyéb dokumentációja

A kollégium önrészt nem ír elő.

3.  A fotográfia szakmai rendezvényei – konferenciák, szimpóziumok – támogatására

Altéma kódszáma: 1808


Rendelkezésre álló keretösszeg:
6  millió Ft

Pályázatot nyújthat be alkotóművész, alkotócsoport, az esemény szervezője (kurátora), a rendező intézmény. A pályázatnak tartalmaznia kell

 • a program/rendezvény részletes költségvetését,
 • pontos időtartamát és helyszínét,
 • valamint a művészek és előadók megnevezését.
  Előnyben részesülnek azon pályázatok, amelyek
 • szakmaközi együttműködés révén elősegítik a professzionális fotográfus szakma társadalmi presztízsének növelését, olyan szakmai eseményekhez kérnek támogatást, amelyek szélesebb körű társadalmi visszhangra számíthatnak;
 • a hazai szakmai rendezvény anyagát a rendezvényt követően nyomdai vagy digitális módon megjelentetik, a magyar mellett legalább még egy elterjedt európai nyelven is;
 • a magyar művészet értékeit a fotóművészet szempontjából jelentős külföldi szakértők (kurátorok) számára, vagy fontos külföldi szakmai rendezvényeken mutatják be.

Támogatás kérhető a következő jogcímekre:

 • szakmai anyagköltségre, eszközbérletre, külső helyszín esetén terembérletre, tiszteletdíjra, szállásra, utazási költségre, külföldi konferencia részvételi díjára,
 • nyomdaköltségre.

A támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma:

 • 1-2 oldal terjedelmű szöveges beszámoló, amely tartalmazza a látogatószámra, a sajtómegjelenésre vonatkozó mutatókat, valamint
 • az eseményhez kapcsolódó valamennyi dokumentáció.

A kollégium önrészt nem ír elő.

4. Magyar kortárs fotográfiai alkotások megvásárlására      


Altéma kódszáma: 1809


Rendelkezésre álló keretösszeg:
5  millió Ft
A pályázaton hazai fotográfiát is gyűjtő közgyűjtemények, illetve fenntartóik vehetnek részt.

A pályázathoz csatolni kell

 • a megvásárolni kívánt művek esztétikailag referenciaértékű nézőképét, feltüntetve az alkotó nevét, a mű címét, méretét, anyagát, technikáját, a keletkezése évét,
 • minden mű javasolt vételárát,
 • továbbá annak bemutatását, hogy a megvásárlásra javasolt művek hogyan illeszkednek a gyűjteményfejlesztési koncepcióba.

Támogatás kérhető a következő jogcímekre:

 • műtárgy vásárlására

Az elbírálás szempontjai:

 • egyetemes és magyar fotótörténeti alkotások megvásárlása,
 • a meglévő gyűjteményi egységek minőségi bővítése, a hiányok pótlása.

A támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma:

 • a megvásárolt alkotás pontos megnevezése és a gyarapodási leltárba bevezetésre került száma.

A kollégium önrészt nem ír elő.

5. Szakkönyvtárak könyvvásárlásának (fotóalbumok, fotóelmélet, fotótörténeti és gyakorlati kézikönyvek) támogatására           


Altéma kódszáma: 1810


Rendelkezésre álló keretösszeg:
4 millió Ft
Kizárólag a fotográfia közzétételével, kutatásával, gyűjtésével és oktatásával foglalkozó intézmények pályázhatnak szakkönyvtáruk bővítésére.
A pályázathoz csatolni kell

 • a beszerezni kívánt magyar és idegen nyelvű könyvek listáját, a szerző nevének, a mű címének és az árának megjelölésével,
 • valamint tartalmuk − idegen nyelvű kiadvány esetében − rövid ismertetésével, a műveket fontossági sorrendben felsorolva.

A pályázat indoklása térjen ki a könyvtár meglévő könyvállományának bemutatására, azon belül pedig a fotográfiai szakirodalom eddigi gyűjtési koncepciójára, gyűjteményen belüli arányaira,
Előnyben részesülnek azon pályázatok, amelyek

 • az NKA által korábban támogatott kiadványok, ill.
 • a Magyarországon még kevéssé elérhető külföldi alapművek beszerzésére törekszenek.

A kollégium önrészt nem ír elő.

6. Kétnyelvű fotóalbumok megjelentetésének támogatására


Altéma kódszáma: 1812


Rendelkezésre álló keretösszeg:
15 millió Ft

Pályázatot nyújthat be az alkotóművész vagy a könyv szerkesztője, kiadója (az egymással kötött szerződést mellékelve).
A pályázathoz csatolni kell:

 • az album címét, tartalomjegyzékét, technikai paramétereit,
 • a könyv egy részletének (minimum 12 oldal) makettjét,
 • a képválogatást (lehetőleg digitális − pdf, doc, nézőkép méretű jpg − formában), valamint
 • nyomdai árajánlatot.

Az elbírálás szempontjai:

 • jelentős életművek, alkotói csoportok vagy alkotóművészeti törekvések, irányzatok átfogó, jól dokumentált bemutatása;
 • a tervezett album könyvészeti kvalitásai.

Támogatás kérhető a következő jogcímekre:

 • szakmai előkészítés (előszóírás, tanulmányírás, szerkesztés, fordítás, lektorálás) tiszteletdíjára
 • nyomdai előkészítésre
 • levilágításra, nyomdaköltségre.

A kollégium 30%  önrészt ír elő, azt a költségvetésnek tartalmaznia kell. Támogatott pályázat esetén az önrész nem elszámolásköteles.

 7. A fotókultúra terjesztése szempontjából fontos kiadványok megjelentetésére

Altéma kódszáma: 1821


Rendelkezésre álló keretösszeg:
6  millió Ft

Pályázatot nyújthat be kiadó (a szerzővel kötött felhasználói szerződést mellékelve).
A pályázathoz mellékelni kell

 • a kiadásra szánt mű kéziratát és illusztrációs anyagát hagyományos vagy digitális formában, valamint
 • nyomdai árajánlatot.

Támogatás kérhető a következő jogcímekre:

 • szerzői, szerkesztői, lektorálási honoráriumra, szerzői jogdíjra, nyomdai előkészítésre,
 • levilágításra, nyomdaköltségre,
 • digitális adathordozón való megjelentetés esetében az adathordozó anyagköltségére, gyártásra, a borító előállítására.

A kollégium 30%  önrészt ír elő, azt a költségvetésnek tartalmaznia kell. Támogatott pályázat esetén az önrész nem elszámolásköteles.

8.
Portréfilm elkészítésére

Altéma kódszám: 1833


A fotóművészeti szakmai kollégium első ízben ír ki pályázatot a magyar fotókultúra kiemelkedő kortárs alkotóit megörökítő 30 perces portréfilm elkészítésére. Pályázni két portréfilm megvalósítására lehet. Pályázatot nyújthat be legalább hároméves múlttal rendelkező filmes műhely, amely szerepel a mozgóképszakmai hatóság mozgóképszakmai szervezetekről vezetett nyilvántartásában.


Rendelkezésre álló keretösszeg portréfilmenként 1 millió Ft.


Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:

 • vizuális művészeti tárgyú portréfilmes gyakorlattal rendelkeznek

A pályázathoz csatolni kell:

 • a mű címét,
 •  szinopszisát,
 • a tervezett közreműködők névsorát,
 • a filmes műhely referenciaanyagát (portfólió),
 • a film készítője és a bemutatandó művész között létrejött írásos megállapodást,
 • finanszírozási tervet,
 • gyártási ütemtervet,
 • a mozgóképszakmai hatóság által kiadott, a közvetlen állami támogatás igénybevételét lehetővé tevő határozat (a filmalkotás magyar részvételi arányok szerinti besorolására, illetve a kulturális testre irányuló eljárások) másolatát, ennek hiányában a mozgóképszakmai hatóság NKA-nak címzett igazolását arról, hogy a pályázó a fenti eljárások megindítását kezdeményezte.

Támogatás igényelhető:

 • tiszteletdíjra (szerkesztés, riporteri, operatőri, vágói munka),
 • utazási költségre,
 • szállítási költségre,
 • nyersanyagköltségre,
 • laborköltségre,
 • technikai eszközök bérleti díjára,
 • forgatási költségekre,

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.
A szakmai beszámolóhoz mellékelni kell a kész film egy kópiáját DVD-n. A filmnek full HD-minőségben kell elkészülnie.
A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatás jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12.  § (3) bekezdés c) pontja.

Megjegyzés: Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, úgy azt röviden indokolnia kell, s ennek alapján a kollégium saját hatáskörében dönt.

A 8. altémában pályázók csak a felhívás szerinti jogcímekre pályázhatnak.

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:
– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
– 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni.
– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 példányban
2011. február  15-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444 számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak. A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Fotóművészeti Szakmai Kollégiuma

Megjelentetés dátuma: 2010. december 30.

Frissítve: