A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA (ALKOTÓI)


A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET

1. „Moholy-Nagy László” berlini fotóművészeti alkotói ösztöndíjra

Altéma kódszáma: 1802

A Fotóművészeti Kollégium pályázatot hirdet a Moholy-Nagy Lászlóról elnevezett berlini alkotómunka megvalósítására a 2011. évben. Pályázatot nyújthat be a vissza nem térítendő támogatásra professzionális fotográfus.

Az NKA Fotóművészeti Szakmai Kollégiuma az alkotói támogatást a magyar fotóművészek nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése, és berlini jelenléte megteremtésének érdekében a berlini Collegium Hungaricummal és az OKM-mel közösen hozta létre.

Évente egy fotóművész részesülhet a támogatásban.

A berlini alkotómunka fedezetére szolgáló összeg: 1 000 000 Ft. Az alkotói támogatást 2011. évben kell felhasználni, összefüggő, folyamatos kinntartózkodás keretében, melynek időtartama két hónap.
Az ösztöndíj-pályázat keretében a kollégium által kiírt tematika:

Az integráció, mint európai probléma megjelenése Berlinben (különös tekintettel Neuköllnre) Pályázni a témára reflektáló koncepcióval és előzetes – Berlinben megvalósítandó – munkatervvel lehet.

A pályázónak munkatervet, szakmai önéletrajzot, valamint az eddigi munkásságát reprezentáló kiadványokat (katalógus, könyv), portfóliót kell benyújtania.

A pályázati adatlapon lebonyolítóként a Balassi Intézetet (1016 Budapest, Somlói út 51.) kell a pályázónak megjelölnie, mert a támogatás összege az Intézeten keresztül kerül kiutalásra.

Az utazás konkrét időpontját a támogatott művész a Berlini Collegium Hungaricummal egyeztetve határozza meg, számára az Intézet saját vendégszobájában ingyenes szállást biztosít, és a 2011-es év második felében a Moholy-Nagy Galériájában kiállítást rendez. A támogatás utalására kiutazás előtt kerülhet sor.

A művész a kiállítást követően, munkabeszámolót köteles benyújtani, amelyhez nézőképformában tartalmaznia kell az alkotói támogatás ideje alatt készült legalább 10 képből álló sorozatát. A berlini kiállításon bemutatott képekből egy műtárgyat a művész a berlini Collegium Hungaricumnak köteles adományozni, amely azt a kortárs magyar fotógyűjteménye részeként helyezi el az épületében.  Az adományozás megtörténtét, a beszámoló részeként, az intézetnek igazolnia kell a Kollégium felé.

Az elbírálás szempontjai:

  • a téma iránti affinitás megalapozottsága;
  • a benyújtott előzetes munkaterv és művészi elképzelés tudatossága, célirányossága;
  • előnyt jelent a német vagy angol nyelv nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolt társalgási szintű ismerete.

2. „André Kertész” párizsi fotóművészeti alkotói ösztöndíjra

Altéma kódszáma: 1802

A Fotóművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet az André Kertészről elnevezett párizsi alkotómunka-támogatás elnyerésére a 2011. évre. Pályázatot nyújthat be a vissza nem térítendő támogatásra professzionális fotográfus a korábban támogatottak kivételével. 
 
Az NKA Fotóművészeti Szakmai Kollégiuma az alkotói támogatást a magyar fotóművészek nemzetközi kapcsolatának és párizsi jelenléte megteremtésének előmozdítása érdekében a Párizsi Magyar Intézettel és az OKM-mel közösen hozta létre.

Évente egy fotóművész részesülhet a támogatásban.

A párizsi alkotómunka fedezetére szolgáló összeg: 1 000 000 Ft . Az alkotói támogatást 2011. évben kell felhasználni, összefüggő, folyamatos kinntartózkodás keretében, melynek időtartama két hónap.

A pályázónak szakmai önéletrajzot, munkatervet, valamint a munkásságát reprezentáló kiadványokat (katalógus, könyv), portfóliót kell benyújtania.

A pályázati adatlapon lebonyolítóként a Magyar Fotográfiai Alapítványt kell a pályázónak megjelölnie, mert a támogatás összege az Alapítványon keresztül kerül kiutalásra.

Az utazás konkrét időpontját a támogatott művész a Párizsi Magyar Kulturális Intézettel egyeztetve határozza meg, számára az Intézet saját vendégszobájában ingyenes szállást biztosít és munkáiból a következő évben kiállítást rendez. A támogatás utalására kiutazás előtt kerülhet sor.

A művész hazatérését követően, munkabeszámolót köteles benyújtani, amelyhez kiállításra alkalmas formában csatolnia kell az alkotói támogatás ideje alatt készült 10 képből álló sorozatát. A kollégium szakmai elfogadását követően az alkotónak kötelessége  a képeket a Magyar Fotográfiai Múzeumnak átadni. Az elhelyezés tényét, a beszámoló részeként, a múzeumnak igazolnia kell a kollégium felé.

Az elbírálás szempontjai:

  • a benyújtott munkaterv és művészi elképzelés tudatossága, célirányossága;
  • a portfólió szakmai kvalitása;
  • egy nyugati nyelv nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolt társalgási szintű ismerete.
TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján
a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. 
– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által    meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:
– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 példányban
2010. október 20-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444 számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak. A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Fotóművészeti Szakmai Kollégiuma

Megjelentetés dátuma: 2010. szeptember 20.

Frissítve: