A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA, I. FÉLÉV


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Fotóművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a kortárs magyar fotóművészet eseményeinek és programjainak támogatására, értékeinek és eredményeinek nyilvánosságra hozatalának elősegítésére, különös tekintettel

  • a nemzeti hagyományok és kulturális értékek megőrzésére,
  • a természettudomány és a fotográfia kapcsolatának alkotói módon történő megörökítésére, és a fotográfia kísérletező és új irányzatainak bemutatására, 
  • fiatal fotóművészek és a határon túli magyar fotókultúra támogatására,
  • kisközösségi programok és közösségfejlesztő élő művészet támogatására.

Pályázni a 2002 január 1.- 2003. június 30. között megvalósuló projektekre lehet az alábbi témakörökben:

1.      Fotóalbumok nyomdaköltségének támogatására. A pályázathoz 1 db nyomdai árajánlatot kérünk becsatolni.

Altéma kódszám: 18 12

2.      Csoportos és egyéni kiállítások megvalósításának, katalógusának és dokumentációjának támogatására. Támogatás nagyításra, paszpartura, keretezésre valamint installáció és nyomdaköltségre kérhető.

Altéma kódszám: 18 06

3.      A fotókultúra terjesztése szempontjából fontos kiadványok, tudományos feldolgozások és fordítások megjelentetésének támogatására. Támogatás tiszteletdíjra és nyomdaköltségre kérhető.

Altéma kódszám: 18 12

4.      Alkotó műhelyek szakmai programjainak támogatására. Támogatás elsősorban szakmai anyagköltségre és tiszteletdíjra kérhető.

Altéma kódszám: 1816

5.      A fotográfiával összefüggő szakmai rendezvények, elméleti konferenciák, szimpóziumok támogatására. Támogatás elsősorban szakmai anyagköltségre, terem- és eszközbérletre, tiszteletdíjra, valamint szállás és utazási költségre kérhető.

Altéma kódszám: 18 08

6.      A kollégium maximum l éves időtartamra – korlátozott számban – alkotói támogatást biztosít havi 80.000.- Ft összegben új alkotások, és kutatói programok  megvalósítására. A kérelemhez csatolni kell a megvalósítandó szakmai program rövid leírását és költségvetését. Az alkotói munka befejeztével a pályázónak a munka eredményét be kell nyújtania és részletes beszámolót kell készítenie.
A támogatás kifizetése a Magyar Fotóművészek Szövetségén keresztül történik

Altéma kódszám: 18 02

7.      Szakkönyvtárak pályázhatnak fotóalbumok, fotóelméleti, fotótörténeti és gyakorlati kézikönyvek megvásárlására. A pályázathoz csatolni kell a beszerezni kívánt magyar és idegen nyelvű könyvek listáját, a szerző nevének, a mű címének és az árának megjelölésével, valamint tartalmuk rövid ismertetésével.

Altéma kódszám: 18 10

A 2003. évi André Kertészről elnevezett alkotói támogatásra a kollégium az év második felében hirdet pályázatot.

A kiadványokra pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány- benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben minden kiadványuk vonatkozásában az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától ( 1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302 szoba ) kell kérni és a pályázathoz csatolni.

A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizárólag jogi személy lehet.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2002. január 1-jétől érvényes új adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek! Nem nyújthat be pályázatot az, aki korábbi, az Alapprogram bármely kollégiumától kapott támogatással kapcsolatos elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

Az Igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2002-ben valamennyi pályázónak és lebonyolítónak (a határon túli pályázók esetében magyar fordításban is) a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.

A pályázatok 2002. február 25-ig beérkezően nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H-1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), szerezhető be személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – postai úton is igényelhető, valamint letölthető az NKA honlapjáról.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy a lebonyolító – a pályázóval történő megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalánydíjként,  amennyiben a támogatási szerződés másként nem rendelkezik

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap.  A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatok anyagát nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán (351-5461/141-es mellék) az ügyfélszolgálattól kérhető.

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig

Fotóművészeti Szakmai Kollégium