A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA, II. FÉLÉV


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Fotóművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2002. II. félévére.

Pályázni lehet a 2003. évi André Kertészről elnevezett alkotói támogatásra, amelynek célja a párizsi alkotómunka segítése.

Az NKA Fotóművészet Szakmai Kollégiuma az alkotói támogatás lehetőségét a magyar fotóművészek nemzetközi kapcsolatának és párizsi jelenléte megteremtésének előmozdítása érdekében a Párizsi Magyar Intézettel és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával közösen hozta létre.

Évente egy fotóművész részesülhet a támogatásban. Az alkotói támogatást a tárgyévben kell igénybe venni, összefüggő, folyamatos kinttartózkodás keretében. Az alkotói támogatás időtartama két hónap, összege 700 000,- Ft, amely a párizsi alkotómunka fedezetére szolgál.

Kívánatos egy nyugati nyelv társalgási szintű ismerete. Az igazolt nyelvtudás azonos szakmai megítélés esetén előnynek számít. A pályázónak szakmai önéletrajzot, valamint a munkásságát reprezentáló kiadványokat ( katalógus, könyv ), vagy ennek hiányában portfóliót kell benyújtania.

A támogatott utazásának konkrét időpontját a kollégium a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának illetékes főosztályával és a Párizsi Magyar Intézettel egyeztetve határozza meg. A támogatás összege a Magyar Fotográfiai Alapítványon keresztül kerül kifizetésre, más lebonyolítót nem kell a pályázónak megneveznie.

A támogatást elnyert pályázónak a Párizsi Magyar Intézet saját vendégszobájában ingyenes szállást biztosít. Az intézet a támogatott művész munkáiból a következő évben kiállítást rendez.

A művész hazatérését követően a szakmai kollégium számára munkabeszámolót köteles készíteni, amelyhez csatolnia kell az alkotói támogatás ideje alatt készült 10 művét önálló sorozatkép formájában. A beszámolót és a műveket a kollégium – az NKA-nál történt bemutatása után – a Magyar Fotográfiai Múzeumban helyezi el.

Altéma kódszáma 1802


A pályázatok 2002. október 1-ig beérkezően

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére

(H-1062 Budapest, Bajza u. 32.) A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2002. január 1-jétől érvényes új adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Nem nyújthat be pályázatot az, aki korábbi, az Alapprogram bármely kollégiumától kapott támogatással kapcsolatos beszámolási és pénzügyi elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá bankszámlával nem rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet.

Az Igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2002-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2002. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, e mellékletek ismételt becsatolása alól mentesülnek.

A határon túli pályázóknak – a tájékoztatóban foglaltaktól eltérően – pályázatukhoz mellékelniük kell a hatályos alapító okirat és a bírósági bejegyző végzés közjegyzővel hitelesített másolatát és azok magyar fordítását, valamint az érvényes aláírási címpéldányt.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető– bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (pl.: kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az Igazgatóságon átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Fotóművészeti Szakmai Kollégium