A IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATAPÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az –Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel – a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATAPÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a kortárs magyar iparművészek szakmai programjainak és eseményeinek támogatására, eredményeinek, értékeinek megőrzésére, azok népszerűsítésére. A pályázatokat a 2009. március 1.– 2010. március 1. között megvalósuló pályázati célra lehet benyújtani

A kollégium kiemelt figyelmet fordít az iparművészeti szakterület társadalmi ismertségét, elismerését és integrációját segítő kezdeményezések támogatására.
Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. Alkotói támogatás új iparművészeti művek létrehozására

Altéma kódszáma: 1702

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium legfeljebb 25 alkotó művének létrehozását támogatja személyenként maximum 600 000 Ft-tal.     
Nem pályázhatnak azok a személyek, akik 2007 és 2008-ban már alkotói támogatásban részesültek.
A kollégium kiemelten  figyeli a közösségi tereket szolgáló, szakhatóság által minősített műveket.

A pályázathoz mellékelni kell :

 • a pályázó már eddig elkészített 5 művének fotódokumentációját,
 • szakmai önéletrajzát,
 • az elkészítendő alkotás szakmai leírását,
 • az elkészítés időbeli munkatervét.

A műveket 2010. március 1-jéig kell elkészíteni. A támogatottak kötelesek szakmai beszámolóként a létrehozott alkotásokról készült fotódokumentációt becsatolni, a kész műveknek rendezett, a kuratórium által támogatott bemutatón kiállítani.     

A támogatás utalása a pályázó által felkért, a pályázati adatlapon feltüntetett lebonyolítón keresztül történik.

2. Kiállítások megrendezésére és az eseményt kísérő katalógus kiadására

Altéma kódszáma: 1706 

A magyar iparművészek, szakterületük hazai  csoportos és egyéni kiállítására, és az ehhez kapcsolódó színvonalas kiadvány megjelentetésére pályázhatnak. Pályázni kiállításra csak katalógus elkészítésével lehet, csak katalógust a kollégium nem támogat.

Pályázatot, a kiállítást rendező szervezet vagy magánszemély nyújthat be.

A támogatás kérhető:
útiköltségre, szállásra, terembérletre,  alkalmazott installációra, szakmai anyagköltségre, biztosításra, biztonsági őrzésre, szállításra, rendezés honoráriumára.

Könyvkatalógust csak életmű-kiállításoknál támogat a kollégium.

Kiadványoknál (katalógusnál) a kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

Hagyományos megjelentetés esetén:

 • szerzői honoráriumra, (írói, illusztrátori, fotós), vagy számlás kifizetésre,
 • szerzõi jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honoráriumra, vagy számlás kifizetésre
 • szerkesztõi ( tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honoráriumra, vagy számlás kifizetésre
 • nyomdai elõkészítési munkákra
  • szöveg,- és képbevitelre (beírás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúrára
 • nyomdaköltségre ( proof készítés, levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás)

CD-n történõ megjelentetés esetén

 • szerzői honoráriumra (írási, tervezői, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetésre
 • szerzõi jogdíjra
 • fordítói, lektorálási honoráriumra, vagy számlás kifizetésre
 • szerkesztõi (tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honoráriumra, vagy számlás kifizetésre
 • elõkészítési munkákra 
  • szöveg-, és képbevitelre (beírás, szkennelés)
  • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúrára
 • gyártási és csomagolási költségre (adathordozó anyagköltsége CD, DVD, sokszorosítás, borító elõállítása és csomagolási költség).

A  pályázathoz mellékelni kell:

 • a kiállítás helyszínének befogadó nyilatkozatát, (időponti meghatározással!)
 • csoportos kiállítás esetében a kiállító művészek névsorát,
 • szakmai önéletrajzot.

A kollégium bírálati szempontjai:

 • A kiállítás előkészítésének színvonala, tervezettsége hogyan tükrözi a kiállítás sikerét?
 • A költségvetés mennyire megalapozott?

Tervezett felosztható keret: 30 millió Ft.

3. Szakmai rendezvényeken való részvételre, rendezvények előkészítésére, megvalósítására

Altéma kódszáma: 1704

Mesterkurzusok, szimpóziumok, szakmai továbbképzések, konferenciák, művésztelepi szakmai programok előkészítésére, megrendezésére. A művésztelepi programokon való részvételre kizárólag alkotóművészek adhatnak be pályázatot.

Pályázatot rendezőszerv, illetve magánszemély nyújthat be.

Támogatás kérhető:

előadói tiszteletdíjra, vagy számlás kifizetésre, úti- és szállásköltségre, technológiai költségre,  részvételi díjra, terembérre, eszközbérlésre, szakmai anyagköltségre.

A pályázathoz csatolni kell:

 • az esemény részletes programját, helyét, időpontját,
 • a meghívandó mesterek, oktatók névsorát és a részvételi nyilatkozataikat,
 • magánszemély esetén az alkotóműhely befogadó nyilatkozatát.

A szakmai beszámolóhoz a magánszemélyeknek mellékelni kell a művésztelepi, alkotóműhelyi tevékenység részletes leírását, az elkészült munkák fotódokumentációját, illetve a rendezőszervnek a rendezvény szakmai és média visszhangját.

A kollégium bírálati szempontjai:

 • Milyen a rendezvény várható rövid vagy középtávú kihatása a résztvevőkre?
 • Milyen egyéb forrás áll rendelkezésre?

Tervezett felosztható keret: 20 millió Ft.

4. Szakirodalom előkészítésére és megjelentetésére

Altéma kódszáma: 1712

Pályázni lehet az iparművészet múltját és kortárs törekvéseit bemutató kiadványok (pld. szakkönyvek, enciklopédiák) nyomtatott vagy elektronikus megjelentetésére.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • 3 db nyomdai árajánlatot,
 • valamint a mű legfeljebb 5 oldalas szinopszisát

Támogatás kérhető:

Hagyományos megjelentetés esetén

 • szerzői honoráriumra (írói, tervezői, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetésre,
 • szerzői jogdíjra,
 • fordítói, lektorálási honoráriumra, vagy számlás kifizetésre,
 • szerkesztői (tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra,  vagy számlás kifizetésre,
 • nyomdai előkészítési munkákra 
  • szöveg,- és képbevitelre (beírás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúrára
 • nyomdaköltségre (proof-készítés, levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás).

CD-n történő megjelentetés esetén

 • szerzői honoráriumra, (írói, tervezői illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetésre,
 • szerzői jogdíjra,
 • fordítói, lektorálási honoráriumra, vagy számlás kifizetésre,
 • szerkesztői (tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra, vagy számlás kifizetésre,
 • előkészítési munkákra
  • szöveg-, és képbevitelre, (beírás, szkennelés)
  • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúrára,
  • gyártási és csomagolási költségre, (adathordozó anyagköltségére, CD,  DVD, borító előállítási és csomagolási költsége).

A kollégium bírálati szempontjai:

 • A kiadvány mennyire hiánypótló jellegű?
 • Milyen terjesztési lehetőségei vannak?

Tervezett felosztható keret: 10 millió Ft.

5. Iparművészeti alkotások restaurálására

Altéma kódszáma: 1711

Pályázatot jogi személyiséggel rendelkező, és jogi személyiség nélküli szervezetek nyújthatnak be.

Pályázni az iparművészet-történet jelentős világi és egyházművészeti alkotásainak restaurálására lehet. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy védetté nyilvánított alkotások/javak esetén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó NKÖM 16/2001.(X.18.) rendelete alapján a restaurálási, átalakítási engedélyt a pályázathoz csatolni kell.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • állapotfelmérést a restaurálandó tárgyról,
 • a munkát végző restaurátor szakmai önéletrajzát, valamint szakmai számát,
 • a tervezett munkafolyamat leírását,
 • fotódokumentációt a tárgyon látható károsodásról.

Támogatás kérhető: restaurálás költségére (restaurátori tiszteletdíj, szakmai anyagköltség, szállítás).

Elszámoláshoz mellékelni kell az elvégzett restaurálás fotódokumentációját.

A kollégium bírálati szempontjai:

 • Milyen az állapotfelmérés és a restaurálási terv szakszerűsége?
 • A költségvetés realitása, önrész vállalás mértéke.

Tervezett felosztható keret: 12 millió Ft.

6.  A magyar iparművészet nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítására

Altéma kódszáma: 1733

Pályázatot a nemzetközi iparművészeti szervezetek magyar tagozatai nyújthatnak be a 2009. évi tagdíjbefizetés támogatására.

A pályázathoz csatolni kell a tagság, valamint a 2008. évi tagdíj-befizetés igazolását.

Tervezett felosztható keret: 1 millió Ft.

A kollégium a pályázati kiírásban a pályázóktól önrészt és nevezési díjat nem kér.

Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, valamint rezsiköltségre nem igényelhető.  

A fentiektől eltérő költség nemeket a pályázónak indokolnia kell!

A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem használható fel.

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. február 6-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Iparművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2008. december 23.

Frissítve: