AZ IPARMŰVÉSZETI–ÉPÍTŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM KÖZÖS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


AZ IPARMŰVÉSZETI–ÉPÍTŐMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM KÖZÖS PÁLYÁZATA IPARMŰVÉSZEK SZÁMÁRA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

AZ IPARMŰVÉSZETI–ÉPÍTŐMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM KÖZÖS PÁLYÁZATA IPARMŰVÉSZEK SZÁMÁRA

Az  NKA  Iparművészeti Szakmai Kollégiuma és az Építőművészeti Szakmai Kollégium nyílt pályázatot ír ki most épülő vagy  felújítás alatt lévő közösségi (művelődési, oktatási, önkormányzati, egyházi stb.) épületekre és/vagy annak tereibe készülő – iparművészeti  alkotásokra.
A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi
C XXX. Törvény  1.sz. melléklete szerint : LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás
A támogatás formája: vissza nem térítendő

A pályázatban résztvevő iparművészek a jelen kiírásban az alábbi épületekhez kapcsolódó  iparművészeti alkotások elkészítésére pályázhatnak.

1. Örökimádás Lelkészség  – 1094 Budapest, Bokréta u. 35.
8 db Róth Miksa által tervezett – a II. világháború alatt elpusztult – festett, ólmozott
rózsaablak rekonstrukciója  és restaurálása (7,2 m2)
Helye: Örökimádás templom – 1091 Budapest, Üllői u. 77.
Építész: Balázs Mihály DLA – Török és Balázs Építészeti Kft., 1027 Budapest, Horváth u. 1.

2. Vép Város Önkormányzata – 9751 Vép Rákóczi u. 8.
Az általános iskola két épületét összekötő új szárny közlekedő aulájába térben vagy síkban
elhelyezhető iparművészeti alkotás(ok) megvalósítására.
A pályázók vegyék figyelembe, hogy a vépi általános iskola oktatásában szerepet kap az
alapfokú művészeti képzés.  A pályázat kiírói olyan pályaműveket várnak, amelyek pozitívan
hatnak a diákok közérzetére, hangulatára, fejlesztve vizuális látásukat, érzékenységüket.
Az iparművészeti művek létrehozásánál műfaji és anyagszerkezeti kötöttségek nincsenek.
Helye:  Általános Iskola –  9751 Vép, Rákóczi u. 22.
Építész: Bakucz András – Tempo-Ép Kft.,  9700 Szombathely, Pázmány P. krt. 56.

A tervezéshez szükséges alapdokumentáció az NKA Iparművészeti Kollégiumánál
2010. június 10-tól június 25-ig beszerezhető.  (1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13)

Az  iparművészeti alkotásokat legkésőbb 2011. május 31-ig kell megvalósítani.

A   pályázatokat az Iparművészeti Szakmai Kollégium bírálja el.
A beérkezett pályázatokat elbíráló kollégium ülésén az Építőművészeti Szakmai Kollégium 2 fővel, az épülettervező, (1 fő ) és a tulajdonos vagy fenntartó (1 fő) –  tanácskozási joggal –  képviselteti magát.

Döntés előtt a pályázatokban szereplő művek 1:10 léptékű tervét, műleírását a Képző- és Iparművészeti Lektorátus által felkért szakértők zsűrizik!

A támogatott alkotást elkészítő iparművésznek a kiírt terület építészével kell együttműködnie.

Altéma kódszáma: 1729

Pályázhatnak: professzionális iparművészek

(csoportok, közösségek nem) kizárólag a fenti épületekhez kapcsolódó alkotások terveinek dokumentumaival. (Lsd. pályázathoz csatolandó dokumentumok listáját!)

A pályázó iparművésznek pénzügyi lebonyolítót kell felkérni. A lebonyolító kizárólag magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet.
(Pénzügyi lebonyolító csak olyan jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet, ahol a pályázó nem vezető tisztségviselő.)

A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

  • szakmai anyagköltség
  • technológiai költség (pld. égetés, olvasztás stb.)
  • tervezés, kivitelezés tiszteletdíja – a Képző- és Iparművészeti Lektorátus által kijelölt szakértők szakvéleménye alapján az alkotás megállapított értékének 80%-a – max. 1.500.000 forint,
  • szállítás

A pályázathoz  csatolni kell:

  • szakmai önéletrajzot
  • referenciaanyagot  (az utolsó 3 év munkáiból)
  • a pályázati tárgy részletes, 1:10-es tervét
  • a megvalósítás részletes ütemtervét

Az altémában felosztható keretösszeg: 6 millió Ft

A kollégium bírálati szempontjai:

  • Milyen a tervezés színvonala, kivitelezhetősége?
  • A költségvetés mennyire megalapozott?

A kollégium nem ír elő kötelező önrészt és nevezési díjat!

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a./ minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)
A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b. a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c. a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által     meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:

– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.

– 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni.

– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.

– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a ww.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található)„pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.) A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban
2010. június 30-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az NKA Ügyfélszolgálatán személyesen ügyfélfogadási időben vagy telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A Kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Iparművészeti Szakmai Kollégiuma

Megjelentetés dátuma: 2010. május 26.

Frissítve: