AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

Pályázati felhívások
 
LEJÁRT HATÁRIDEJŰ PÁLYÁZAT

AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet az iparművészet tárgykörébe tartozó folyóiratok 2003. év folyamán történő megjelentetésének támogatására.

A pályázaton hazai bejegyzésű, valamint határon túli magyar nyelvű folyóirat tulajdonosa vagy kiadója vehet részt a főszerkesztő – felelős szerkesztő – ellenjegyzésével.

A pályázónak csatolnia kell a jelen helyzetnek megfelelő adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát, határon túli folyóiratok esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását, kivéve, ha már 2002-ben kapott támogatást.

A kollégium a folyóirat papír- és nyomdaköltségére, valamint a szerzői honoráriumokra kíván támogatást nyújtani.A folyóirat szerkesztőségénél felmerülő munkabérekre és járulékaira, valamint rezsire támogatást nem igényelhető.

A pályázathoz nyilatkozatot kell mellékelni, amely tartalmazza a megjelentetni kívánt példányszámot, és a terjesztés módját részletező kiadói elgondolást. Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít!

Altéma kódszáma 1701


A pályázatok
2002. október 28-ig beérkezően
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H-1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

A támogatott pályázó a támogatás összegére a 2003. évben számíthat.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2002. január 1-jétől érvényes adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel – beleértve a folyóirat-támogatáshoz szükséges betétlapot is – felszerelve fogadjuk el, A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Nem nyújthat be pályázatot az, aki korábbi, az Alapprogram bármely kollégiumától kapott támogatással kapcsolatos beszámolási és pénzügyi elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá bankszámlával nem rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet.

Az Igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2002-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2002. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, e mellékletek ismételt becsatolása alól mentesülnek.

A határon túli pályázóknak – a tájékoztatóban foglaltaktól eltérően – pályázatukhoz mellékelniük kell a hatályos alapító okirat és a bírósági bejegyző végzés közjegyzővel hitelesített másolatát és azok magyar fordítását, valamint az érvényes aláírási címpéldányt.

Folyóiratok és kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető– bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (pl.: kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az Igazgatóságon átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától

kérhető (tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig

 

Iparművészeti Szakmai Kollégium

Vissza Lap tetejére