AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


AZ IPARMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

AZ IPARMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

Az Iparművészeti kollégium meghívásos pályázatot hirdet a magyar iparművészet virtuális megjelenítésére.
A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény LXVII. Nemzeti Kulturális fejezet.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A finanszírozás módja: előfinanszírozás.
A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást és nevezési díjat.

Iparművészeti művek (régi és kortárs) virtuális tárlatának bemutatásához digitális felület előkészítésére, beindítására

Altéma kódszáma: 1722

A pályázatra meghívást kap: Iparművészeti Múzeum

A pályázathoz csatolni kell:

 • a digitalizálás által megvalósítani kívánt virtuális tárlatok részletes tartalmi bemutatását,
 • pr-, reklám-, marketingtervet,
 • ütem- és költségtervet.

Támogatás az alábbi kiadásokra  kérhető:

 • adatbázis létrehozására, (szövegbevitel, szkennelés, képfeldolgozás)
 • szöveg- és képszerkesztésre,
 • korrektúrára, (tartalmi, nyelvi)
 • vizuális tárlatok portáljainak kialakítására,
 • digitalizáláshoz szükséges eszközök beszerzésére,
 • softver vásárlásra, -fejlesztésre,
 • számlás tiszteletdíjra,
 • szerzői jogdíjakra,
 • pr- és reklámtervre.

Figyelem!
A beruházás, a beruházással létrehozott vagyon, beleértve a nagy értékű eszközbeszerzést, softver vásárlást – amennyiben az a támogatott tulajdonába, illetve vagyonkezelésbe kerül – a pénzügyi teljesítés, elszámolási határidő + 2 évig csak a támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a program mennyiben járul hozzá a magyar iparművészet hazai és külföldi
 • megismertetéséhez,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a költségvetés realitása.

Elszámoláshoz meg kell adni az internetes hozzáférhetőséget, minimum 1 vizuális tárlat bemutatását és annak látogatottságát.

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a Pályázót, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. 
– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által    meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon.

Tájékoztatjuk a pályázót, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:
– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
– 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni.
– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a
„ pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban
2011. március 31-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444 számon kaphat.

A pályázat elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázó a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kap. A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázat megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Iparművészeti Szakmai Kollégium

Megjelentetés dátuma: 2011. március 24.

Frissítve: