AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a kortárs magyar iparművészek szakmai programjainak és eseményeinek támogatására, eredményeinek, értékeinek megőrzésére, azok népszerűsítésére.

A pályázatokat a 2003. október 1 –2004. június 30. között megvalósuló pályázati célra lehet benyújtani.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. Kiállítások megrendezésére és katalógusok kiadására

A magyar iparművészet területein hazai és nemzetközi, csoportos és egyéni kiállításokra, valamint az ezekhez kapcsolódó katalógusok és kiadványok megjelentetésére.

Pályázatot, a kiállítást rendező szervezet vagy magánszemély nyújthat be.

A támogatás útiköltségre, szállásra, terembérletre, alkalmazott installációra, biztosításra, szállításra, rendezés honoráriumára, regisztrációs költségre kérhető.

Katalógus megjelentetése esetén a kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

Hagyományos megjelentetés esetén

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
 • szerzői jogdíjak,
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szöveg-, és képbevitel, írás, szkennelése
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)

CD-n történő megjelentetés esetén

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
 • szerzői jogdíjak,
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szöveg-, és képbevitel (írás, szkennelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • gyártási, csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége,
 • borító előállítási (és csomagolási) költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

Altéma kódszáma: 1706  

2. Szakmai rendezvények megvalósítására

Magyarországon és külföldön tartandó mesterkurzusok, szimpóziumok, szakmai továbbképzések, konferenciák megrendezésére.

Pályázatot rendezőszerv vagy magánszemély nyújthat be.

Támogatás

 • -előadói tiszteletdíjra, azok járulékaira,
 • úti- és szállásköltségre,
 • nevezési- és részvételi díjra,
 • terembérre, valamint
 • az előadásokhoz felhasználni kívánt szakmai anyagköltségre kérhető.

A pályázathoz csatolni kell az esemény részletes programját. A Magyarországon tartandó programok pályázataihoz mellékelni kell a nemzetközi hírű művész, művésztanár részvételi nyilatkozatát.

Altéma kódszáma: 1708

3. Szakirodalom megjelentetésére

Pályázni lehet az iparművészet múltját és kortárs törekvéseit bemutató kiadványok (pld. szakkönyvek, enciklopédiák) nyomtatott vagy elektronikus megjelentetésére.

A pályázathoz mellékelni kell 2 nyomda árajánlatát, valamint a mű legfeljebb 5 oldalas bemutatását.

A támogatás a megvalósítás teljes összegének maximum 50%-ára kérhető.

A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

Hagyományos megjelentetés esetén

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
 • szerzői jogdíjak,
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szöveg-, és képbevitel (írás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)

CD-n történő megjelentetés esetén

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
 • szerzői jogdíjak,
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szöveg-, és képbevitel, írás, szkennelés
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • gyártási, csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége,
 • borító előállítási (és csomagolási) költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

Altéma kódszáma: 1712

4. A kortárs magyar iparművészeti gyűjtemények gyarapítására

Pályázatot közgyűjteményi és művészeti intézmények, illetve azok fenntartói nyújthatnak be.

A pályázat elbírálásához a megvásárolni kívánt művek fotódokumentációit, és műleírásait kell benyújtani, az alkotó nevének, a mű címének és ajánlati árának megjelölésével.

Altéma kódszáma: 1709

5. Egyházművészeti és történelmi iparművészeti alkotások restaurálására

Pályázatot jogi személyiséggel rendelkező, és jogi személyiség nélküli szervezetek nyújthatnak be. Pályázni egyházművészeti és történelmi alkotások restaurálására lehet. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy védetté nyilvánított alkotások/javak esetén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó NKÖM 16/2001.(X.18.) rendelete alapján a restaurálási, átalakítási engedélyt a pályázathoz csatolni kell.

A támogatás a restaurálás költségére (restaurátori tiszteletdíj, szakmai anyagköltség, szállítás) kérhető.

Altéma kódszáma: 1711

6. Művésztelepeken való részvételre

Pályázni lehet magyarországi és külföldi művésztelepen, alkotóműhelyekben való részvételre.

Pályázatot csak magánszemélyek nyújthatnak be.

A támogatás

 • műterem bérleti díjra,
 • szállás-, és útiköltségre,
 • égetési költségre, valamint
 • anyag-és eszközköltségre kérhető

A pályázathoz csatolni kell a művésztelep, alkotóműhely befogadó nyilatkozatát a részvételi időpont pontos megjelölésével.

A támogatott művészeknek munkájuk befejeztével az elkészült munkáról fotódokumentációt kell csatolniuk szakmai beszámolójukhoz, amelynek tartalmaznia kell a művésztelepi, alkotóműhelyi tevékenység részletes leírását is.

Altéma kódszáma: 1716


A pályázatok
2003. október 27-ig beérkezően
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H-1388 Budapest, Pf.: 82.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve – beleértve a folyóirat-támogatáshoz szükséges betétlapot is – fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető (tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

 

Iparművészeti Szakmai Kollégium