AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a kortárs magyar iparművészek szakmai programjainak és eseményeinek támogatására, eredményeinek, értékeinek megőrzésére, népszerűsítésére.

A pályázatokat a megvalósulási időpontok figyelembevételével 2003. áprilistól 2004. áprilisáig terjedő időszakra lehet benyújtani.

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium a 2003. évi pályázatok elbírálásánál kiemelten kezeli az alábbi témakörökön belül a pályakezdő fiatalok és a határon túli pályázókat.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet

1. Kiállítások megrendezésére és katalógusok kiadására

A magyar iparművészet területein hazai és nemzetközi, csoportos (triennálé, biennálé) és egyéni kiállításokra, valamint az ezekhez kapcsolódó katalógusok és kiadványok megjelentetésére. A támogatás útiköltségre, szállásra, terembérletre, alkalmazott installációra, biztosításra, szállításra, kiállítás előkészítésére, rendezés honoráriumárá, regisztrációs költségre, valamint katalógus és kiadvány esetén a nyomdaköltségre kérhető. Pályázatot a kiállítást rendező szervezet vagy magánszemély nyújthat be.

Altéma kódszáma: 1706

2. Szakmai rendezvények megvalósítására

Magyarországon és külföldön tartandó mesterkurzusok, szimpóziumok, szakmai továbbképzések, konferenciák megrendezésére. Támogatás a hazai és külföldi előadók tiszteletdíjára, úti- és szállásköltségre, nevezési- és részvételi díjra, valamint az előadásokhoz felhasználni kívánt szakmai anyagköltségre kérhető. Pályázatot rendezőszerv vagy magánszemély nyújthat be. A Magyarországon tartandó programok pályázataihoz mellékelni kell a nemzetközi hírű művész, művésztanár részvételi nyilatkozatát, illetve az esemény részletes programját.

Altéma kódszáma: 1708

3. Új iparművészeti alkotások létrehozására

A pályázathoz benyújtandó a szakmailag megítélhető részletes munkaterv a kivitelezés időtartamának megjelölésével. A támogatottak kötelesek szakmai beszámolóként a létrehozott alkotásról készült dokumentációt csatolni. Pályázatot kizárólag csak magánszemély nyújthat be. A támogatás az alkotás létrehozásához szükséges szakmai anyagköltségre kérhető.

Altéma kódszáma: 1717

4. Alkotói támogatásra

Pályázat nyújtható be a magyar iparművészet hagyományainak és jelenkori törekvéseinek elemzése és feldolgozása, szakirodalom (XX. századi kiemelkedő monográfiák, tanulmányok, kritikai művek) megírása céljából. A pályázónak csatolnia kell megírandó munkájának részletes szinopszisát, illetve a megjelentetni kívánt képanyaggal kapcsolatos javaslatait. A kollégium a vállalt téma megírásához legfeljebb 1 éves időtartamra havi 60 ezer forint alkotói támogatást biztosít. A támogatottak a munka végeztével kötelesek a kézirat egy példányát szakmai beszámolójukhoz csatolni. Pályázatot kizárólag csak magánszemély nyújthat be, minden esetben magyarországi jogi személyiséggel rendelkező pénzügyi lebonyolító közreműködésével/megjelölésével.

Altéma kódszáma: 1702

5. Szakirodalom megjelentetésére

Pályázni lehet az iparművészet múltját és kortárs törekvéseit bemutató kiadványok, szakkönyvek, enciklopédiák megjelentetésére. Pályázatot kiadók, vagy magánszemélyek nyújthatnak be. A támogatás a nyomdaköltség max. 50%-ára, valamint szerzői és fordítói honoráriumra kérhető. A pályázathoz mellékelni kell két nyomda árajánlatát, valamint a mű legfeljebb 5 oldalas bemutatását.

Altéma kódszáma: 1712

6. Technikai – technológiai eszközfejlesztésre

Támogatás kérhető korszerű technikák, technológiák, kísérleti eljárásokhoz szükséges anyagok, eszközök finanszírozására. A pályázathoz a megvásárolni kívánt eszközről, anyagról árajánlatot kell becsatolni. Pályázatot művészeti intézmények, önálló jogi személyiséggel rendelkező művészeti társadalmi szervezetek, folyamatosan illetve időszakosan működő alkotóműhelyek nyújthatnak be. A pályázóknak 50%-os önrészt kell vállalni, és az erről szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell. Elszámolni az önrésszel együttes összeggel kell.

Altéma kódszáma: 1705

7. Egyházi és történelmi iparművészeti alkotások restaurálására

Pályázni egyházi és történelmi alkotások restaurálására lehet. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy védetté nyilvánított alkotások/javak esetén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó NKÖM 16/2001.(X.18.) rendelete alapján a restaurálási, átalakítási engedélyt a pályázathoz csatolni kell. Pályázatot magánszemélyek nem nyújthatnak be. A támogatás szakértői és restaurátori tiszteletdíjra, úti-, szállás-, és szállítási költségre, valamint szakmai anyagvásárlásra kérhető.

Altéma kódszáma: 1711

8. Művésztelepeken való részvételre

Pályázni lehet magyarországi és külföldi alkotóműhelyekben való részvételre. A pályázatot magánszemélyek nyújthatják be. A pályázathoz csatolni kell a művésztelep befogadó nyilatkozatát a részvételi időpont pontos megjelölésével. Támogatás kérhető műterem bérleti díjra, szállás- és útiköltségre, anyag és eszközköltségre. A támogatott művészek munkájuk befejeztével kötelesek dokumentált szakmai beszámolót küldeni, amelynek tartalmaznia kell a támogatott művésztelepi tevékenységének részletes leírását.

Altéma kódszáma: 1716

9. A kortárs magyar iparművészeti gyűjtemények gyarapítására

Pályázatot közgyűjtemények és egyéb kulturális művészeti intézmények nyújthatnak be. A megvásárolni kívánt minden műről írásos szakvéleményt, a pályázat elbírálásához a művek fotódokumentációt, és műleírásait kell benyújtani, az alkotó nevének, a mű címének és ajánlati árának megjelölésével.

Altéma kódszáma: 1709


A pályázatok
2003. március 11-ig beérkezően
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H.- 1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.  Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá  személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)  Az adatlap  postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

 Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító,  a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a  támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet.  A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán  átvehetők  a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető (tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Iparművészeti Szakmai Kollégium