AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATA IPARMŰVÉSZEK SZÁMÁRA A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATA IPARMŰVÉSZEK SZÁMÁRA

Az  NKA  Iparművészeti Szakmai Kollégiuma és az Építőművészeti Szakmai Kollégium nyílt pályázatot ír ki most épülő vagy  felújítás alatt lévő közösségi (művelődési, oktatási, önkormányzati, egyházi stb.) épületekre és/vagy annak tereibe készülő – iparművészeti  alkotásokra.
A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi
CL XIX. Törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet:

A támogatás formája: vissza nemtérítendő támogatás.
A támogatás módja: előfinanszírozás.
A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást és nevezési díjat.

A pályázatban résztvevő iparművészek a jelen kiírásban az alábbi épületekhez kapcsolódó iparművészeti alkotások megtervezésére és elkészítésére pályázhatnak.

1. Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal – 2330 Dunaharaszti, Fő út 152.
1 db barokk átiratú kerámiakályha (működőképes legyen)
Méret – 85(SZ) x60(MÉ) x280(MA)
Helye: Laffert-kúria – 2330 Dunaharaszti, Fő út 172.
Építész: Kiss-Gál Zsuzsanna – Atelierarchitects  Építészeti Kft., 1048 Budapest, Hajló utca 41.

2. Fonyód Város Polgármesteri Hivatal – 8640 Fonyód, Fő u. 19.
Pirogránit dombormű (relief)
Méret – 2,75(M)x1,7(SZ)
Helye: Kulturális Központ – 8640 Fonyód, Ady Endre u. 17.
Építész: Kovács Ferenc, Fonyód, Makai u. 14.

3.Pilismarót Polgármesteri Hivatal – 2028 Pilismarót, Rákóczi Ferenc u. 15.
Murális kerámia burkolat
Méret – 1,6(M)x4,0(SZ)
Helye: Bozóky Mihály Általános Iskola aulája – 2028 Pilismarót, Rákóczi u. 14.
Építész: Borosházi Tamás – Vino-Dom Bt., 2028 Pilismarót, Rákóczi út 78.

4. Bp. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal – 1184 Budapest, Üllői út 400.
Kültéri, építészeti, optikai és plasztikai üveg díszítőelem (építészeti üveg)
Méret – 6,92+5,67 m2-es terület
Helye: Pestszentimrei Közösségi ház – 1188 Budapest, Vasút u. 48.
Építész: Juhász Kálmán – Boczkó Építész Iroda Kft., 2600 Vác, Nárcisz köz 1.

A tervezéshez szükséges alapdokumentáció az NKA Iparművészeti Szakmai Kollégium titkáránál (Pusztai Mária) 2011. június 1–23. között beszerezhető.
(1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.)

Az iparművészeti alkotásokat legkésőbb 2012. június 30-ig kell megvalósítani. 

A pályázatokat az Iparművészeti Szakmai Kollégium bírálja el.
A beérkezett pályázatokat elbíráló kollégium ülésén az Építőművészeti Szakmai Kollégium 2 fővel, az épülettervező, (1 fő) és a tulajdonos vagy fenntartó (1 fő) – tanácskozási joggal – képviselteti magát.

Döntés előtt a pályázatokban szereplő művek 1:10 léptékű tervét, műleírását a Képző- és Iparművészeti Lektorátus által felkért szakértők zsűrizik!

A támogatott alkotást elkészítő iparművésznek a kiírt terület építészével kell együttműködnie.

Altéma kódszáma: 1729

Pályázhatnak: professzionális iparművészek, (csoportok, közösségek nem) kizárólag a fenti épületekhez kapcsolódó alkotások terveinek dokumentumaival. (Lásd a pályázathoz csatolandó dokumentumok listáját!)

A pályázó iparművésznek pénzügyi lebonyolítót kell felkérni. A lebonyolító kizárólag magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet.
(Pénzügyi lebonyolító csak olyan jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet, ahol a pályázó nem vezető tisztségviselő.)

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • szakmai anyagköltség
 • technológiai költség (pld. égetés, olvasztás stb.)
 • tervezés, kivitelezés tiszteletdíja – a Képző- és Iparművészeti Lektorátus által kijelölt szakértők szakvéleménye alapján az alkotás megállapított értékének 80%-a – maximum 1.500.000 forint
 • szállítás.

A pályázathoz csatolni kell:

 • szakmai önéletrajzot
 • referenciaanyagot (az utolsó 3 év munkáiból)
 • a pályázati tárgy részletes, 1:10-es tervét
 • a megvalósítás részletes ütemtervét
 • anyag és színmintát.

Az altémában felosztható keretösszeg: 9 millió Ft

A kollégium bírálati szempontjai:

 • Milyen a tervezés színvonala, kivitelezhetősége?
 • A költségvetés mennyire megalapozott?

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. 
– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által    meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet, alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk a pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:
– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
– 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni.
– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „ pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban
2011. június 24-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444-es számon kaphat.

A pályázat elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázó a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kap. A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázat megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Iparművészeti Szakmai Kollégium

Megjelentetés dátuma: 2011. május 24.

Frissítve: