AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a kortárs magyar iparművészek szakmai programjainak és eseményeinek támogatására, eredményeinek, értékeinek megőrzésére, azok népszerűsítésére. A pályázatokat a 2011. március 1.–2012. március 1. között megvalósuló pályázati célra lehet benyújtani.

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX törvény melléklete szerint: Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

A kollégium kiemelt figyelmet fordít az iparművészeti szakterület társadalmi ismertségét, elismerését és integrációját segítő kezdeményezések támogatására.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. Alkotói támogatás új iparművészeti művek létrehozására

Altéma kódszáma: 1702

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium legfeljebb 30 alkotó művének létrehozását támogatja személyenként maximum 700 000 Ft-tal.     

Nem pályázhatnak azok a személyek, akik 2009-ben és 2010-ben már alkotói támogatásban részesültek.

A kollégium kiemelten  figyeli a közösségi tereket szolgáló, szakhatóság által minősített műveket.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • a pályázó már eddig elkészített 5 művének fotódokumentációját,
 • szakmai önéletrajzát,
 • az elkészítendő alkotás szakmai leírását,
 • az elkészítés időbeli munkatervét.

A műveket 2012. március 1-jéig kell elkészíteni.  Az alkotás elkészítésére a támogatási összeget alkotóműhelyi részvételre is fel lehet használni. A támogatottak kötelesek szakmai beszámolóként a létrehozott alkotásokról készült fotódokumentációt becsatolni, a kész műveknek rendezett, a kuratórium által támogatott bemutatón kiállítani.     

A támogatás utalása a pályázó által felkért, a pályázati adatlapon feltüntetett lebonyolítón keresztül történik.

2. Kiállítások megrendezésére és az eseményt kísérő katalógus kiadására

Altéma kódszáma: 1706 

A magyar iparművészek, szakterületük hazai  csoportos és egyéni kiállítására, és az ehhez kapcsolódó színvonalas kiadvány megjelentetésére pályázhatnak. Pályázni kiállításra csak katalógus elkészítésével lehet, csak katalógust, vagy csak kiállítást a kollégium nem támogat.

Könyvkatalógust csak életmű-kiállításoknál támogat a kollégium. (Más esetben kis katalógust, leporelló előállítását támogatja a kollégium)

Pályázatot, a kiállítást rendező szervezet vagy magánszemély nyújthat be.

A támogatás kérhető:

útiköltségre, szállásra, terembérletre,  alkalmazott installációra, szakmai anyagköltségre, biztosításra, biztonsági őrzésre, szállításra, rendezés honoráriumára.

Kiadványoknál (katalógusnál) a kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

Hagyományos megjelentetés esetén

 • szerzői honoráriumra, (írói, illusztrátori, fotós),   számlás kifizetésre,
 • szerzõi jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honoráriumra,   számlás kifizetésre
 • szerkesztõi ( tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honoráriumra,  számlás kifizetésre
 • nyomdai elõkészítési munkákra
  • szöveg,- és képbevitelre (beírás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúrára
 • nyomdaköltségre (proof készítése, levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás)

CD-n történõ megjelentetés esetén

 • szerzői honoráriumra (írási, tervezői, illusztrátori, fotó), számlás kifizetésre
 • szerzõi jogdíjra
 • fordítói, lektorálási honoráriumra, számlás kifizetésre
 • szerkesztõi ( tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honoráriumra,  számlás kifizetésre
 • elõkészítési munkákra 
  • szöveg-, és képbevitelre (beírás, szkennelés)
  • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúrára
 • gyártási és csomagolási költségre (adathordozó anyagköltsége CD, DVD, sokszorosítás, borító elõállítása és csomagolási költség).

A  pályázathoz mellékelni kell:

 • a kiállítás helyszínének befogadó nyilatkozatát, (időponti meghatározással!)
 • csoportos kiállítás esetében a kiállító művészek névsorát,
 • szakmai önéletrajzot.

A kollégium bírálati szempontjai:

 • A kiállítás előkészítésének színvonala, tervezettsége hogyan tükrözi a kiállítás sikerét?
 • A költségvetés mennyire megalapozott?

Elszámoláshoz mellékelni kell a kiállítás meghívóját és a kiállításhoz kapcsolódó kiadványt, a résztvevők számát, és a kiállítás fotódokumentációját.
Tervezett felosztható keret: 30 millió Ft

3. Szakmai rendezvényeken való részvételre, rendezvények előkészítésére, megvalósítására

Altéma kódszáma: 1704

Mesterkurzusok, szimpóziumok, szakmai továbbképzések, konferenciák, művésztelepi szakmai programok előkészítésére, megrendezésére. Magyarországi művésztelepi programokon való részvételre kizárólag alkotóművészek adhatnak be pályázatot.

Pályázatot rendezőszerv illetve magánszemély nyújthat be.

Támogatás kérhető:

előadói tiszteletdíj  számlás kifizetésre, úti- és szállásköltségre, technológiai költségre,  részvételi díjra, terembérre, eszközbérlésre, szakmai anyagköltségre.

A pályázathoz csatolni kell:

 • az esemény részletes programját, helyét, időpontját,
 •  a meghívandó mesterek, oktatók névsorát és a részvételi nyilatkozataikat,
 • magánszemély esetén az alkotóműhely befogadó nyilatkozatát.

A kollégium bírálati szempontjai:

 • Milyen a rendezvény várható rövid vagy középtávú kihatása a résztvevőkre?
 • Milyen egyéb forrás áll rendelkezésre?

A szakmai beszámolóhoz a magánszemélyeknek mellékelni kell a művésztelepi, alkotóműhelyi tevékenység részletes leírását, az elkészült munkák fotódokumentációját, illetve a rendezőszervnek a mesterek szakmai előadásainak tömör leírását, valamint a rendezvény fotódokumentációját.

Tervezett felosztható keret: 20 millió Ft.

4. Szakirodalom előkészítésére és megjelentetésére

Altéma kódszáma: 1712

Pályázni lehet az iparművészet múltját és kortárs törekvéseit bemutató kiadványok (pld. szakkönyvek, enciklopédiák) nyomtatott vagy elektronikus megjelentetésére.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • 3db nyomdai árajánlatot,
 • valamint a mű legfeljebb 5 oldalas szinopszisát

Támogatás kérhető:

Hagyományos megjelentetés esetén

 • szerzői honoráriumra,(írói, tervezői, illusztrátori, fotó),  számlás kifizetésre,
 • szerzői jogdíjra,
 • fordítói, lektorálási honoráriumra, számlás kifizetésre,
 • szerkesztői (tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra, számlás kifizetésre,
 • nyomdai előkészítési munkákra 
  • szöveg,- és képbevitelre (beírás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúrára
 • nyomdaköltségre (proof készítése, levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás)

CD-n történő megjelentetés esetén

 • szerzői honoráriumra, (írói, tervezői illusztrátori, fotó),  számlás kifizetésre,
 • szerzői jogdíjra,
 • fordítói, lektorálási honoráriumra, számlás kifizetésre,
 • szerkesztői (tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra, számlás kifizetésre,
 • előkészítési munkákra
  • szöveg-, és képbevitelre, (beírás, szkennelés)
  • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúrára,
  • gyártási és csomagolási költségre, (adathordozó anyagköltségére, CD, DVD-borító előállítási és csomagolási költség )

A kollégium bírálati szempontjai:

 • A kiadvány mennyire hiánypótló jellegű?
 • Milyen terjesztési lehetőségei vannak?

Elszámoláshoz mellékelni kell a kész kiadványt lektori véleménnyel. 
Tervezett felosztható keret: 10 millió Ft

 5. Iparművészeti alkotások restaurálására

Altéma kódszáma: 1711

Pályázatot jogi személyiséggel rendelkező, és jogi személyiség nélküli szervezetek nyújthatnak be.

Pályázni az iparművészet-történet jelentős világi és egyházművészeti alkotásainak restaurálására lehet. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy védetté nyilvánított alkotások/javak esetén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó NKÖM 16/2001.(X.18.) rendelete alapján a restaurálási, átalakítási engedélyt a pályázathoz csatolni kell.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • állapotfelmérést a restaurálandó tárgyról,
 • a munkát végző restaurátor szakmai önéletrajzát, valamint szakmai számát,
 • a tervezett munkafolyamat leírását,
 • fotódokumentációt a tárgyon látható károsodásról.

Támogatás kérhető: restaurálás költségére (restaurátori tiszteletdíj, szakmai anyagköltség, szállítás).

A kollégium bírálati szempontjai:

 • Milyen az állapotfelmérés és a restaurálási terv szakszerűsége?
 • A költségvetés realitása, önrész vállalás mértéke.

Elszámoláshoz mellékelni kell az elvégzett restaurálás teljes dokumentációját
Tervezett felosztható keret: 12 millió Ft

6.  A  kortárs magyar iparművészeti gyűjtemények gyarapítására
  
Altéma kódszáma: 1709

Pályázatot közgyűjteményi és művészeti intézmények, illetve azok fenntartói nyújthatnak be.

Támogatás kérhető:

 • vásárlásra.

 A pályázathoz mellékelni kell:

 • a megvásárolni kívánt művek fotódokumentációját és műleírását
 • az alkotó nevét, a mű címét az ajánlati ára megjelölésével.,
 • indokolni kell, hogy a megvásárolni kívánt műtárgy hogyan illik a gyűjteménygyarapítási koncepcióba.

Elszámoláshoz mellékelni kell a megvásárolt alkotás vásárlási bizonylatának másolatát, a nyilvántartásba vétel során kapott leltári szám feltüntetésével.

A témára felosztható keret: max. 15 millió Ft.

7.  Technológiai eszközfejlesztésre

Altéma kódszáma: 1705

Pályázatot művészeti intézmények, önálló jogi személyiséggel rendelkező művészeti szervezetek, folyamatosan, illetve időszakosan működő alkotóműhelyek nyújthatnak be.

Támogatás kérhető:

 • korszerű technikák, technológiák, kísérleti eljárásokhoz szükséges anyagok, eszközök finanszírozására

A pályázathoz csatolni kell:

 • árajánlatot a megvásárolni kívánt eszközről, anyagról.

A pályázóknak 30% önrészt kell vállalni, és az erről szóló nyilatkozatot a pályázathoz mellékelni kell. 

Elszámolni az önrésszel együttes összeggel kell.
Ennél a pontnál rezsi nem számolható el.

A témára felosztható keret: max. 10 millió Ft.

8. A magyar iparművészet nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítására

Altéma kódszáma: 1733

Pályázatot a nemzetközi iparművészeti szervezetek magyar tagozatai nyújthatnak be a 2011. évi tagdíjbefizetés támogatására.

A pályázathoz csatolni kell a tagság, valamint a 2010. évi tagdíj-befizetés igazolását.

Tervezett felosztható keret: 1 millió Ft

A kollégium a pályázati kiírásban a pályázóktól a 7. pont kivételével önrészt és nevezési díjat nem kér.
Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, valamint rezsiköltségre nem igényelhető.  

A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem használható fel

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:
– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
– 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni.
– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 példányban
2011. február  4-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444 számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak. A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Iparművészeti Szakmai Kollégiuma

Megjelentetés dátuma: 2010. december 16.

Frissítve: