AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

AZ  IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI  KOLLÉGIUM  PÁLYÁZATI  FELHÍVÁSA

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2010. szeptember 15.–2011. szeptember 30. között megvalósuló programokra. A kollégium kiemelt figyelmet fordít az iparművészeti szakterület társadalmi ismertségét, elismerését és integrációját segítő kezdeményezésekre.

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009.évi CXXX. törvény 1.sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A kollégium nem ír elő kötelező önrészt és nevezési díjat.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet

1. Alkotói támogatás, iparművészettel foglalkozó, tudományos értékű elemzésekre, monográfiákra

Altéma kódszáma: 1702

Pályázat nyújtható be a magyar iparművészet különböző területeinek és annak nemzetközi vonatkozásait elemző, népszerűsítő

 • monográfiákra, monográfiai sorozatokra,
 • a közelmúlt iparművészeti értékeinek megjelenítésére.

Pályázatot kizárólag magánszemély nyújthat be

 • művészettörténész,
 • művészeti író,
 • iparművész.

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérni.
A lebonyolító kizárólag magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. (Pénzügyi lebonyolító csak olyan jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet, ahol a pályázó nem vezető tisztségviselő!)
A kollégium max. 5 személyt támogat a vállalt téma megírásában 500 000 forinttal.

A kollégium bírálati szempontjai:

1. A monográfia szinopszisa hogyan tükrözi a téma megismerését? (Fotók, életkori adatok)

2. A korszak irányzatainak elemzése az alkotások tükrében.

3. A művészek és a közönség kapcsolata.

A támogatottak kötelesek szakmai beszámolóként a lektorált kézirat (lektori véleménnyel) egy példányát becsatolni.

2.  Országos szakmai rendezvények és kiállítások megrendezésére

Altéma kódszáma: 1707

Pályázhatnak szakmai szervezetek, iparművészeti szakmai műhelyek  és intézmények több szakmai területet átfogó rendezvényre és ehhez kapcsolódó kiállítás megvalósítására.

Egy pályázó az altémára egy pályázatot nyújthat be.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a részletes programot,
 • az előadók névsorát, az eseményen részvevők célcsoportját,
 • a résztvevők tervezett számát,
 • a részletes költségvetést.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra,(számlás kifizetés)
 • installációra,
 • szakmai anyagköltségre,
 • utazási költségre,
 • szállítási költségre,
 • bérleti díjra,
 • biztosításra,
 • reklám és propagandaköltségre.

A témára felosztható keret max. 16 millió Ft

A kollégium bírálati szempontjai:

 1. Az esemény mennyiben segíti az iparművészet megismerését, a közönségkapcsolat szélesítését?
 2. Milyen a költségvetés szakmai megalapozottsága?

Elszámoláshoz mellékelni kell a rendezvény meghívóját, a kiállításhoz kapcsolódó kiadványt és a fotódokumentációt.

3. A magyar iparművészet eredményeinek külföldön való bemutatására

Altéma kódszáma: 1703

A magyarországi iparművészet népszerűsítésére külföldön megrendezendő kiállításokra, valamint csereprogramokra pályázhatnak professzionális iparművészek, iparművész csoportok, iparművész szakmai szervezetek és művészeti egyetemek.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a külföldi fél befogadó nyilatkozatát, illetve csereprogram esetén a megállapodási szerződést,
 • a kiállító művészek névsorát,
 • a kiállítás pontos helyét, időpontját,
 • a kiállítás anyagáról fotódokumentációt.

Támogatás kérhető: útiköltségre, szállásra, szállításra, biztosításra, installációra.

A témára felosztható keret max. 12 millió Ft.

A kollégium bírálati szempontjai:

1. Milyen a támogatandó esemény – nemzetközi környezetben is mérhető – jelentősége?

2. Milyen az együttműködők szakmai elismertsége?

3. Milyen a támogatandó kiállítás iránti érdeklődés prognosztizált mértéke?

Elszámoláshoz a támogatott eseményről fotódokumentációt mellékelni kell.

4. Nemzetközileg elismert külföldön élő iparművészek meghívására

Altéma kódszáma: 1724

A szakma nemzetközileg ismert külföldi művészeinek és elméleti szakembereinek magyarországi bemutatkozására pályázhatnak iparművészeti szakmai szervezetek, művészeti egyetemek.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a meghívott fél részvételi szándéknyilatkozatát,
 • a meghívott személy (személyek) szakmai életrajzát,
 • az esemény helyét, idejét, programját.

Támogatás kérhető: úti- és szállásköltségre, tiszteletdíjra, installációra.
A témára felosztható  keret max. 6 millió Ft.

A kollégium bírálati szempontjai:

1. Milyen a meghívandó személy szakmai elismertsége?

2. Milyen a külföldi művész magyarországi prognosztizált hatása?

Elszámoláshoz az eseményről fotódokumentációt mellékelni kell.

5. Monográfiák, tanulmányok kiadására

Altéma kódszáma: 1712

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium által monográfiákra, tanulmányokra kiírt nyertes pályázatok közül, a kollégium az alábbi kész kéziratok kiadására pályázatot hirdet könyvkiadók részére.  (Az alapító okiratban a kiadói tevékenységnek szerepelnie kell. Előnyben részesülnek azok a könyvkiadók, amelyek iparművészeti kiadványokkal foglalkoznak!)

Kiadásra szánt kéziratok megtekinthetők (az NKA Iparművészeti Szakmai Kollégiumnál 2010. szeptember 21–30. között)
– Csipes Antal: A magyar és nemzetközi divat változásai
– Mester Éva: A magyarországi építészeti üvegek iparművészeti értékei  

Támogatás igényelhető:

 • nyomdai előkészítésre, nyomdaköltségre

A pályázathoz a  teljes kivitelezési tervet mellékelni kell.

A kollégium bírálati szempontjai:

 1. Milyen a kiadvány tervezett kivitelezése?
 2. Milyen a pályázat pénzügyi megalapozottsága?

A témára felosztható keret max. 6 millió Ft

Elszámoláshoz a kiadványt csatolni  kell.

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. 

– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által    meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:
– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
– 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni.
– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 példányban
2010. október 15-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a (36 1) 327-4444 telefonszámon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak. A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Iparművészeti Szakmai Kollégiuma

Megjelentetés dátuma: 2010. szeptember 10.

Frissítve: