AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)
Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy
– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint
– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATA

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a kortárs magyar iparművészek szakmai programjainak és eseményeinek támogatására, eredményeinek, értékeinek megőrzésére, azok népszerűsítésére. A pályázatokat a 2010. március 1. – 2011. március 1. között megvalósuló pályázati célra lehet benyújtani

A kollégium kiemelt figyelmet fordít az iparművészeti szakterület társadalmi ismertségét, elismerését és integrációját segítő kezdeményezések támogatására.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. Alkotói támogatás új iparművészeti művek létrehozására

Altéma kódszáma: 1702

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium legfeljebb 25 alkotó művének létrehozását támogatja személyenként maximum 600 000 Ft-tal.

Nem pályázhatnak azok a személyek, akik 2008-ban és 2009-ban már alkotói támogatásban részesültek.

A kollégium kiemelten  figyeli a közösségi tereket szolgáló, szakhatóság által minősített műveket.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • a pályázó már eddig elkészített 5 művének fotódokumentációját,
 • szakmai önéletrajzát,
 • az elkészítendő alkotás szakmai leírását,
 • az elkészítés időbeli munkatervét.

A műveket 2011. március 1-jéig kell elkészíteni. Az alkotás elkészítésére a támogatási összeget alkotóműhelyi részvételre is fel lehet használni. A támogatottak kötelesek szakmai beszámolóként a létrehozott alkotásokról készült fotódokumentációt becsatolni, a kész műveknek rendezett, a kuratórium által támogatott bemutatón kiállítani.     

A támogatás utalása a pályázó által felkért, a pályázati adatlapon feltüntetett lebonyolítón keresztül történik.

2. Kiállítások megrendezésére és az eseményt kísérő katalógus kiadására

Altéma kódszáma: 1706 

A magyar iparművészek, szakterületük hazai  csoportos és egyéni kiállítására, és az ehhez kapcsolódó színvonalas kiadvány megjelentetésére pályázhatnak. Pályázni kiállításra csak katalógus elkészítésével lehet, csak katalógust, vagy csak kiállítást a kollégium nem támogat.

Könyvkatalógust csak életmű-kiállításoknál támogat a kollégium. (Más esetben kis katalógust, leporelló előállítását támogatja a kollégium.)

Pályázatot a kiállítást rendező szervezet vagy magánszemély nyújthat be.

A támogatás kérhető:

 • útiköltségre, szállásra, terembérletre, alkalmazott installációra, szakmai anyagköltségre, biztosításra, biztonsági őrzésre, szállításra, rendezés honoráriumára.

Kiadványoknál (katalógusnál) a kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:
Hagyományos megjelentetés esetén

 • szerzői honoráriumra, (írói, illusztrátori, fotós), számlás kifizetésre,
 • szerzõi jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honoráriumra, számlás kifizetésre
 • szerkesztõi (tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honoráriumra,  számlás kifizetésre
 • nyomdai elõkészítési munkákra
  • szöveg- és képbevitelre (beírás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúrára
 • nyomdaköltségre ( proof készítés, levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás)

CD-n történő megjelentetés esetén

 • szerzői honoráriumra (írási, tervezői, illusztrátori, fotó), számlás kifizetésre
 • szerzõi jogdíjra
 • fordítói, lektorálási honoráriumra, számlás kifizetésre
 • szerkesztõi (tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honoráriumra,  számlás kifizetésre
 • elõkészítési munkákra 
  • szöveg-, és képbevitelre (beírás, szkennelés)
  • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúrára
 • gyártási és csomagolási költségre (adathordozó anyagköltsége CD, DVD, sokszorosítás, borító elõállítása és csomagolási költség).

A pályázathoz mellékelni kell:

 • a kiállítás helyszínének befogadó nyilatkozatát, (időponti meghatározással!)
 • csoportos kiállítás esetében a kiállító művészek névsorát,
 • szakmai önéletrajzot.

A kollégium bírálati szempontjai:

 • A kiállítás előkészítésének színvonala, tervezettsége hogyan tükrözi a kiállítás sikerét?
 • A költségvetés mennyire megalapozott?

Tervezett felosztható keret: 30 millió Ft

3. Szakmai rendezvényeken való részvételre, rendezvények előkészítésére, megvalósítására

Altéma kódszáma: 1704

Mesterkurzusok, szimpóziumok, szakmai továbbképzések, konferenciák, művésztelepi szakmai programok előkészítésére, megrendezésére. Magyarországi művésztelepi programokon  való részvételre kizárólag alkotóművészek adhatnak be pályázatot.

Pályázatot rendezőszerv, illetve magánszemély nyújthat be.

Támogatás kérhető:

 • előadói tiszteletdíjra, számlás kifizetésre, úti- és szállásköltségre, technológiai költségre,  részvételi díjra, terembérre, eszközbérlésre, szakmai anyagköltségre.

A pályázathoz csatolni kell:

 • az esemény részletes programját, helyét, időpontját,
 • a meghívandó mesterek, oktatók névsorát és a részvételi nyilatkozataikat,
 • magánszemély esetén az alkotóműhely befogadó nyilatkozatát.

A szakmai beszámolóhoz a magánszemélyeknek mellékelni kell a művésztelepi, alkotóműhelyi tevékenység részletes leírását, az elkészült munkák fotódokumentációját, illetve a rendezőszervnek a rendezvény szakmai és médiavisszhangját.

A kollégium bírálati szempontjai:

 • Milyen a rendezvény várható rövid vagy középtávú kihatása a résztvevőkre?
 • Milyen egyéb forrás áll rendelkezésre?

Tervezett felosztható keret: 20 millió Ft.

4. Szakirodalom előkészítésére és megjelentetésére

Altéma kódszáma: 1712

Pályázni lehet az iparművészet múltját és kortárs törekvéseit bemutató kiadványok (pld. szakkönyvek, enciklopédiák) nyomtatott vagy elektronikus megjelentetésére.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • 3 db nyomdai árajánlatot,
 • valamint a mű legfeljebb 5 oldalas szinopszisát

Támogatás kérhető:
Hagyományos megjelentetés esetén

 • szerzői honoráriumra (írói, tervezői, illusztrátori, fotó), számlás kifizetésre,
 • szerzői jogdíjra,
 • fordítói, lektorálási honoráriumra, számlás kifizetésre,
 • szerkesztői (tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra, számlás kifizetésre,
 • nyomdai előkészítési munkákra 
  • szöveg- és képbevitelre (beírás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúrára
 • nyomdaköltségre (proof készítés, levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás).

CD-n történő megjelentetés esetén

 • szerzői honoráriumra, (írói, tervezői illusztrátori, fotó), számlás kifizetésre,
 • szerzői jogdíjra,
 • fordítói, lektorálási honoráriumra, számlás kifizetésre,
 • szerkesztői (tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra, számlás kifizetésre,
 • előkészítési munkákra
  • szöveg-, és képbevitelre, (beírás, szkennelés)
  • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúrára,
  • gyártási és csomagolási költségre, (adathordozó anyagköltségére, CD, DVD borító előállítási és csomagolási költség ) .

A kollégium bírálati szempontjai:

 • A kiadvány mennyire hiánypótló jellegű?
 • Milyen terjesztési lehetőségei vannak?

Tervezett felosztható keret: 10 millió Ft

 5. Iparművészeti alkotások restaurálására

Altéma kódszáma: 1711

Pályázatot jogi személyiséggel rendelkező, és jogi személyiség nélküli szervezetek nyújthatnak be.
Pályázni az iparművészet-történet jelentős világi és egyházművészeti alkotásainak restaurálására lehet. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy védetté nyilvánított alkotások/javak esetén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó NKÖM 16/2001. (X.18.) rendelete alapján a restaurálási, átalakítási engedélyt a pályázathoz csatolni kell.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • állapotfelmérést a restaurálandó tárgyról,
 • a munkát végző restaurátor szakmai önéletrajzát, valamint szakmai számát,
 • a tervezett munkafolyamat leírását,
 • fotódokumentációt a tárgyon látható károsodásról.

Támogatás kérhető: restaurálás költségére (restaurátori tiszteletdíj, szakmai anyagköltség, szállítás).

Elszámoláshoz mellékelni kell az elvégzett restaurálás teljes dokumentációját.

A kollégium bírálati szempontjai:

 • Milyen az állapotfelmérés és a restaurálási terv szakszerűsége?
 • A költségvetés realitása, önrész vállalás mértéke.

Tervezett felosztható keret: 12 millió Ft.

6.  A kortárs magyar iparművészeti gyűjtemények gyarapítására

Altéma kódszáma: 1709

Pályázatot közgyűjteményi és művészeti intézmények, illetve azok fenntartói nyújthatnak be.

Támogatás kérhető: vásárlásra
A pályázat elbírálásához a megvásárolni kívánt művek fotódokumentációját és műleírását be kell
Nyújtani – az alkotó nevének, a mű címének és ajánlati árának megjelölésével.

A témára felosztható keret max. 15 millió Ft.
Elszámoláshoz a megvásárolt alkotás vásárlási bizonylatának másolatát mellékelni kell.

7.  Technológiai eszközfejlesztésre

Altéma kódszáma: 1705

Pályázatot művészeti intézmények, önálló jogi személyiséggel rendelkező művészeti szervezetek, folyamatosan, illetve időszakosan működő alkotóműhelyek nyújthatnak be.

Támogatás kérhető:

 • korszerű technikák, technológiák, kísérleti eljárásokhoz szükséges anyagok, eszközök finanszírozására.

A pályázathoz árajánlatot kell csatolni a megvásárolni kívánt eszközről, anyagról.

A pályázóknak 30% önrészt kell vállalni, és az erről szóló nyilatkozatot a pályázathoz kell csatolni. 
Elszámolni az önrésszel együttes összeggel kell.
Ennél a pontnál rezsi nem számolható el.

A témára felosztható keret max. 10 millió Ft.

8. A magyar iparművészet nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítására

Altéma kódszáma: 1733

Pályázatot a nemzetközi iparművészeti szervezetek magyar tagozatai nyújthatnak be a 2010. évi tagdíjbefizetés támogatására.

A pályázathoz csatolni kell a tagság, valamint a 2009. évi tagdíj-befizetés igazolását.

Tervezett felosztható keret: 1 millió Ft.

A kollégium a pályázati kiírásban a pályázóktól a 7. pont kivételével önrészt és nevezési díjat nem kér.

Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, valamint rezsiköltségre nem igényelhető.  

A fentiektől eltérő költség nemeket a pályázónak indokolnia kell!

A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem használható fel.
Pályázatot benyújtani csak az NKA portálján található pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2010. február 5-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Iparművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. december 14.

Frissítve: