AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)
Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy
– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint
– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

AZ  IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI  KOLLÉGIUM  PÁLYÁZATI  FELHÍVÁSA

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2009. szeptember 15.–2010. július 30. között megvalósuló programokra. A kollégium kiemelt figyelmet fordít az iparművészeti szakterület társadalmi ismertségét, elismerését és integrációját segítő kezdeményezésekre.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. Alkotói támogatás, iparművészettel foglalkozó, tudományos értékű elemzésekre, monográfiákra

Altéma kódszáma: 1702

Pályázat nyújtható be a magyar iparművészet különböző területeinek és annak nemzetközi vonatkozásait elemző, népszerűsítő

 • monográfiákra, monográfiai sorozatokra,
 • a közelmúlt iparművészeti értékeinek megjelenítésére.

Pályázatot kizárólag magánszemély nyújthat be

 • művészettörténész,
 • művészeti író,
 • iparművész.

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérni.
A lebonyolító kizárólag magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személyiség, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet.(Pénzügyi lebonyolító csak olyan jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet, ahol a pályázó nem vezető tisztségviselő!)
A kollégium max. 15 személyt támogat a vállalt téma megírásában 500 000 forinttal.

A kollégium bírálati szempontjai:

  1. A monográfia szinopszisa hogyan tükrözi a téma megismerését? (Fotók, életkori adatok)
  2. A korszak irányzatainak elemzése az alkotások tükrében.
  3. A művészek és a közönség kapcsolata.

A támogatottak kötelesek szakmai beszámolóként a lektorált kézirat (lektori véleménnyel) egy példányát becsatolni.

2. A magyar iparművészet eredményeinek külföldön való bemutatására

Altéma kódszáma: 1703

A magyarországi iparművészet népszerűsítésére külföldön megrendezendő kiállításokra, valamint csereprogramokra pályázhatnak professzionális iparművészek, iparművész csoportok, iparművész szakmai szervezetek és művészeti egyetemek.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a külföldi fél befogadó nyilatkozatát, illetve csereprogram esetén a megállapodási szerződést,
 • a kiállító művészek névsorát,
 • a kiállítás pontos helyét, időpontját,
 • a kiállítás anyagáról fotódokumentációt.

Támogatás kérhető: útiköltségre, szállásra, szállításra, biztosításra, installációra.
A témára felosztható keret max. 15 millió Ft.

A kollégium bírálati szempontjai:

  1. Milyen a támogatandó esemény – nemzetközi környezetben is mérhető – jelentősége?
  2. Milyen az együttműködők szakmai elismertsége?
  3. Milyen a támogatandó kiállítás iránti érdeklődés prognosztizált mértéke?

Elszámoláshoz a támogatott eseményről fotódokumentációt mellékelni kell.

3. Nemzetközileg elismert külföldön élő iparművészek meghívására

Altéma kódszáma: 1724

A szakma nemzetközileg ismert külföldi művészeinek magyarországi bemutatkozására pályázhatnak iparművészeti szakmai szervezetek, művészeti egyetemek.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a meghívott fél részvételi szándéknyilatkozatát,
 • a meghívott személy (személyek) szakmai életrajzát,
 • az esemény helyét, idejét, programját.

Támogatás kérhető: úti-és szállásköltségre, tiszteletdíjra, installációra.
A témára felosztható  keret max. 5 millió Ft.

A kollégium bírálati szempontjai:

  1. Milyen a meghívandó személy szakmai elismertsége?
  2. Milyen a külföldi művész magyarországi prognosztizált hatása?

Elszámoláshoz az eseményről fotódokumentációt mellékelni kell.

4. Monográfiák, tanulmányok kiadására

Altéma kódszáma: 1712

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium által monográfiákra, tanulmányokra kiírt nyertes pályázatok közül, a kollégium az alábbi kész kéziratok kiadására pályázatot hirdet könyvkiadók részére.  (Az alapító okiratban a kiadói tevékenységnek szerepelnie kell. Előnyben részesülnek azok a könyvkiadók, amelyek iparművészeti kiadványokkal foglalkoznak!)
Kiadásra szánt kéziratok (megtekinthetők az NKA Iparművészeti Szakmai Kollégiumnál 2009. augusztus 21–31 között):

 • Prohászka Margit: Volt egyszer egy Latex… Nyüstös lakástextil-tervezés a 20 század második felében
 • Tasnádi Attila: Vásárhelyi János bútortervező pályaképe   
 • Finta László: IKARUS story 2.

Támogatás igényelhető:

 • nyomdai előkészítésre, nyomdaköltségre

A pályázathoz a  teljes kivitelezési tervet mellékelni kell.

A kollégium bírálati szempontjai:

  1. Milyen a kiadvány tervezett kivitelezése?
  2. Milyen a pályázat pénzügyi megalapozottsága?

A témára felosztható keret max. 12 millió Ft
Elszámoláshoz a kiadványt csatolni  kell.

5. A kortárs magyar iparművészeti gyűjtemények gyarapítására

Altéma kódszáma: 1709

Pályázatot közgyűjteményi és művészeti intézmények, illetve azok fenntartói  nyújthatnak be.

Támogatás kérhető: vásárlásra
A pályázat elbírálásához a megvásárolni kívánt művek fotódokumentációját és műleírását be kell nyújtani – az alkotó nevének, a mű címének és ajánlati árának megjelölésével.

A témára felosztható keret max. 18 millió Ft.
Elszámoláshoz a megvásárolt alkotás vásárlási bizonylatának másolatát mellékelni kell.

6. Technikai- technológiai eszközfejlesztésre

Altéma kódszáma: 1705

Pályázatot művészeti intézmények, önálló jogi személyiséggel rendelkező művészeti szervezetek, folyamatosan, illetve időszakosan működő alkotóműhelyek nyújthatnak be.

Támogatás kérhető:

 • korszerű technikák, technológiák, kísérleti eljárásokhoz szükséges anyagok, eszközök finanszírozására.

A pályázathoz árajánlatot kell csatolni a megvásárolni kívánt eszközről, anyagról.
A pályázóknak 30% önrészt kell vállalni, és az erről szóló nyilatkozatot a pályázathoz kell csatolni.

A témára felosztható keret max. 10 millió Ft.

Elszámolni az önrésszel együttes összeggel kell.

Ennél a pontnál rezsi nem számolható el.
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő jogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálon lehet. A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu (portál) „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.
A kitöltés segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

A pályázat 2009. szeptember 18-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Iparművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. július 22.

Frissítve: