AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA, I. FÉLÉV


Nemzeti Kulturális Alapprogram

AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a kortárs magyar iparművészek szakmai programjainak és eseményeinek támogatására, eredményeinek és értékeinek népszerűsítésére. A pályázatokat a megvalósulási időpontok figyelembevételével 2002. áprilistól 2003. áprilisáig terjedő időszakra lehet benyújtani.

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium a 2002. évi pályázatok elbírálásánál a következő prioritásokat veszi figyelembe.

 • iparművészeti alkotások restaurálásával kapcsolatos pályázatok,
 • a határon túli magyar kultúra támogatása,
 • az olaszországi magyar év művészeti programjaival kapcsolatos pályázatok,
 • a gyermek tárgykultúrához kapcsolódó programok rendezése, kiadványok megjelentetése és alkotások megvalósítása.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

 1. Kiállítások és katalógusok megvalósítására
  A magyar iparművészet területein hazai és nemzetközi, csoportos (triennálé, biennálé) és egyéni kiállításokra, valamint az ezekhez kapcsolódó katalógusok és kiadványok megjelentetésére. A támogatás útiköltségre, szállásra, terembérletre, alkalmazott installációra, biztosításra, szállításra, valamint katalógus és kiadvány esetén a nyomdaköltségre kérhető. Pályázatot, a kiállítást rendező szervezet vagy magánszemély nyújthat be.
  [Altéma kódszáma: 1706]
 2. Szakmai rendezvények megvalósítására
  Nemzetközi hírű művészek, művésztanárok részvételével Magyarországon és külföldön tartandó mesterkurzusok, szimpóziumok, szakmai továbbképzések, konferenciák megrendezésére. Támogatás az előadók tiszteletdíjára, úti- és szállásköltségre, nevezési- és részvételi díjra, valamint az előadásokhoz felhasználni kívánt anyagköltségre kérhető. Pályázatot rendezőszerv vagy magánszemély nyújthat be. A Magyarországon tartandó programok pályázataihoz mellékelni kell a nemzetközi hírű művész, művésztanár részvételi nyilatkozatát, illetve az esemény részletes programját.
  [Altéma kódszáma: 1708]
 3. Alkotói támogatás új művek létrehozására
  Cél: Új iparművészeti alkotások létrehozása. A pályázathoz benyújtandó szakmailag megítélhető részletes munkaterv, a kivitelezés időtartamának megjelölésével. A kollégium legfeljebb 1 éves időtartamra havi 100 ezer forint alkotói támogatást biztosít. A Kollégium előnyben részesíti a gyermek tárgykultúrával, környezetalakítással, játéktervezéssel kapcsolatos művek létrehozását. A támogatottak a munka végeztével kötelesek a mű dokumentációját szakmai beszámolójukhoz csatolni. Pályázatot kizárólag csak magánszemély nyújthat be, minden esetben magyarországi jogi személyiséggel rendelkező pénzügyi lebonyolító közreműködésével/megjelölésével.
  [Altéma kódszáma: 1702]
 4. Alkotói támogatás szakirodalom megírására
  A magyar iparművészet hagyományainak és jelenkori törekvéseinek elemzése és feldolgozása céljából szakirodalom (XX. századi kiemelkedő monográfiák, tanulmányok, kritikai művek) megírására. A pályázónak csatolnia kell megírandó munkájának részletes szinopszisát, illetve képanyaggal kapcsolatos javaslatait. A kollégium a vállalt téma megírásához legfeljebb 1 éves időtartamra havi 60 ezer forint alkotói támogatást biztosít. A támogatottak a munka végeztével kötelesek a kézirat egy példányát szakmai beszámolójukhoz csatolni. Pályázatot kizárólag csak magánszemély nyújthat be, minden esetben magyarországi jogi személyiséggel rendelkező pénzügyi lebonyolító közreműködésével/megjelölésével.
  [Altéma kódszáma: 1702]
 5. Szakirodalom megjelentetésére
  Pályázni lehet az iparművészet múltját és kortárs törekvéseit bemutató kiadványok, szakkönyvek, enciklopédiák megjelentetésére. A pályázatot kiadók, vagy kiadói tevékenységgel rendelkező magánszemélyek nyújthatnak be. A támogatás szerzői és fordítói honoráriumra, valamint a nyomdaköltség max. 50%-ára kérhető. A pályázathoz mellékelni kell két nyomdai árajánlatot, valamint a mű legfeljebb 5 oldalas bemutatását.
  [Altéma kódszáma: 1712]
 6. Technikai – technológiai eszközfejlesztés
  Korszerű technikák, technológiák, technológiai berendezések, anyagok, kísérleti eljárásokhoz eszközök finanszírozása. A pályázathoz a megvásárolni kívánt eszközről, anyagról árajánlatot kell becsatolni. Pályázatot művészeti intézmények, művészeti társadalmi szervezetek, folyamatosan illetve időszakosan működő alkotóműhelyek nyújthatnak be. A pályázóknak 50%-os önrészt kell vállalni, és az erről szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell.
  [Altéma kódszáma: 1705]
 7. Történelmi és egyházművészeti iparművészeti alkotások restaurálására
  Pályázatot magánszemélyek nem nyújthatnak be. Védett kulturális javak esetén engedélyezésre alkalmas dokumentációt kell a pályázathoz csatolni. A támogatás szakértői és restaurátori tiszteletdíjra, úti- és szállásköltségre, szállítási díjra, anyagvásárlásra kérhető.
  [Altéma kódszáma: 1711]
 8. Művésztelepeken való részvételre
  Pályázni lehet magyarországi és külföldi alkotóműhelyekben való részvételre. A pályázatot magánszemélyek nyújthatják be. A pályázathoz csatolni kell a művésztelep befogadó nyilatkozatát a részvételi időpont pontos megjelölésével. Támogatás kérhető műterem bérleti díjra, szállás- és útiköltségre, anyag és eszközköltségre. A támogatott művészek munkájuk befejeztével kötelesek dokumentált szakmai beszámolót küldeni, amelynek tartalmaznia kell a támogatott művésztelepi tevékenységének részletes leírását.
  [Altéma kódszáma: 1716]

Határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizárólag jogi személy lehet.

A pályázati felhívás 1); 5) pontjaira benyújtott pályázatok esetén a pályázóknak igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben minden kiadványuk vonatkozásában az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a Könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. Szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

Nem adhat be pályázatot az, aki a korábbi, az Alapprogram bármely kollégiumánál elnyert támogatás(ok) rendeltetésszerű felhasználásáról szóló szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását a szerződében megjelölt határidőig nem küldte meg az Igazgatóság részére, vagy egyéb lejárt határidejű elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2002. január 1-jétől érvényes új adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Az Igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2002-ben valamennyi pályázónak és lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját (határon túli pályázók esetében magyar fordításban is) az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.

A pályázatok 2002. március 28-ig beérkezően nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H-1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

A pályázatokat egy példányban kell benyújtani. A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) szerezhető be személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – postai úton is igényelhető, valamint letölthető az NKA honlapjáról.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy a lebonyolító – a pályázóval történő megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként, amennyiben a támogatási szerződés másként nem rendelkezik.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatok anyagát nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán (351-5461/141-es mellék) az ügyfélszolgálattól kérhető.

Iparművészeti Szakmai Kollégium