AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

AZ  IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI  KOLLÉGIUM  PÁLYÁZATI  FELHÍVÁSA

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a
2011. szeptember 15.–2012. szeptember 30. között megvalósuló programokra.
A kollégium kiemelt figyelmet fordít az iparművészeti szakterület társadalmi ismertségét, elismerését és integrációját segítő kezdeményezésekre.
A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010.CLXIX.Törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.
Pályázni az alábbi témakörökre lehet

1. Alkotói támogatás, iparművészettel foglalkozó, tudományos értékű elemzésekre, monográfiákra

Altéma kódszáma: 1702

Pályázat nyújtható be a magyar iparművészet különböző területeinek és annak nemzetközi vonatkozásait elemző, népszerűsítő

 • monográfiákra, monográfiai sorozatokra,
 • a közelmúlt iparművészeti értékeinek megjelenítésére.

Pályázatot kizárólag magánszemély nyújthat be

 • művészettörténész,
 • művészeti író,
 • iparművész.

Amennyiben a pályázó lebonyolítóval kíván pályázni, a lebonyolító kizárólag magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személyiség, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet.(Pénzügyi lebonyolító csak olyan jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet, ahol a pályázó nem vezető tisztségviselő!)

A kollégium max. 5 személyt támogat a vállalt téma megírásában személyenként maximum 500.000 forinttal.

2. A magyar iparművészet eredményeinek külföldön való bemutatására

Altéma kódszáma: 1703

A magyarországi iparművészet népszerűsítésére külföldön megrendezendő kiállításokra, valamint csereprogramokra pályázhatnak professzionális iparművészek, iparművész csoportok, iparművész szakmai szervezetek és művészeti egyetemek.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a külföldi fél befogadó nyilatkozatát, illetve csereprogram esetén a megállapodási szerződést,
 • a kiállító művészek névsorát,
 • a kiállítás pontos helyét, időpontját,
 • a kiállítás anyagáról fotódokumentációt.

Támogatás kérhető: útiköltségre, szállásra, szállításra, biztosításra, installációra.

A témára felosztható keret: maximum 10 millió Ft.

A kollégium bírálati szempontjai:
1. Milyen a támogatandó esemény – nemzetközi környezetben is mérhető – jelentősége?
2. Milyen az együttműködők szakmai elismertsége?
3. Milyen a támogatandó kiállítás iránti érdeklődés prognosztizált mértéke?

Elszámoláshoz a támogatott eseményről fotódokumentációt mellékelni kell.

 3.   Külföldön élő iparművészek meghívására

Altéma kódszáma: 1724

A szakma nemzetközileg ismert külföldi művészeinek és elméleti szakembereinek magyarországi bemutatkozására pályázhatnak iparművészeti szakmai szervezetek, művészeti egyetemek.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a meghívott fél részvételi szándéknyilatkozatát,
 • a meghívott személy (személyek) szakmai életrajzát,
 • az esemény helyét, idejét, programját.

Támogatás kérhető: úti-és szállásköltségre, tiszteletdíjra, installációra.

A témára felosztható  keret max. 4 millió Ft.

A kollégium bírálati szempontjai:
1. Milyen a meghívandó személy szakmai elismertsége?
2. Milyen a külföldi művész magyarországi prognosztizált hatása?

Elszámoláshoz az eseményről fotódokumentációt mellékelni kell.

4.   Monográfiák, tanulmányok kiadására

Altéma kódszáma: 1712

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium által monográfiákra, tanulmányokra kiírt támogatott pályázatok közül, a kollégium az alábbi kész kéziratok kiadására pályázatot hirdet könyvkiadók részére.  (Az alapító okiratban a kiadói tevékenységnek szerepelnie kell. Előnyben részesülnek azok a könyvkiadók, amelyek iparművészeti kiadványokkal foglalkoznak!)
Kiadásra szánt kéziratok megtekinthetők (az NKA Iparművészeti Szakmai Kollégium titkáránál – Pusztai Mária – 2011. augusztus 21–30. között)

 • Néma Júlia: Fatüzes kerámiatörténet, esztétika, technológia és alkalmazások 
 • Szemerey Tamás: Hajlított bútorgyárak a történelmi Magyarországon
 • Vályné Hegyi Ibolya: Szövött kárpit hazai és nemzetközi összefüggései

 Támogatás igényelhető:

 • nyomdai előkészítésre, nyomdaköltségre

A pályázathoz a  teljes kivitelezési tervet mellékelni kell.

A kollégium bírálati szempontjai:

 • Milyen a kiadvány tervezett kivitelezése?
 • Milyen a pályázat pénzügyi megalapozottsága?

A témára felosztható keret max. 6 millió Ft

Elszámoláshoz csatolni  kell a kész kiadványt, az elkészült kiadvány darabszámát és a terjesztés módját.

A kollégium nem kíván önrészt és nevezési díjat előírni.

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy pályázatuk benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.
– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése kötelező.
– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek.

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu  – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N357/2007. számú határozatával hagyott jóvá. 

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét:
– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
– 121. § (4) bekezdése alapján: ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetésből nyújtott támogatás összege az egymillió-ötszázezer forintot nem éri el, és nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét.
– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségükre.
– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között – a program társszervezőkkel együtt történő megvalósítása esetén is – kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek szerepelhetnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy utólagos ellenőrzés esetén a teljes tényleges megvalósítási költségeket a szervezet saját – programra történt elkülönített – könyvelési kimutatása alapján igazolni kell.

Pályázati adatlapot elkészíteni a portál (“Pályáztatás” cím alatt) “Aktuális pályázati felhívások” menüpontban található felhívások végén lévő “Adatlap kitöltése” link megnyitásával lehet. “Minta” pályázati adatlap ugyanezen az elérési útvonalon “Kitöltési segédletek” link alatt található. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon az „Ismertető / Jogszabályok” menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban
2011. szeptember 5-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Postafiók: 82.)
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek!

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik.

A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.

A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Iparművészeti Szakmai Kollégium

Megjelentetés dátuma: 2011. július 15.

Frissítve: