AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATIFELHÍVÁSA

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a

2005. szeptember 1. – 2006. június 30. között megvalósuló programokra.

A kollégium kiemelt figyelmet fordít az iparművészeti szakterület társadalmi ismeretségét, elismerését és integrációját segítő kezdeményezésekre.

 

Felhívjuk pályázóink figyelmét arra, hogy a támogatások utalására 2006-ban kerül sor!

 Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1.      

Alkotói támogatás, iparművészettel foglalkozó, tudományos értékű elemzésekre

Altéma kódszáma 1702

Pályázat nyújtható be a magyar iparművészet különböző területeinek tevékenységét népszerűsítő

·         monográfiákra, monográfiai-sorozatokra,

·         a közelmúlt (pl.: 1960-1975 közötti korszak) iparművészeti értékeinek megjelenítésére,

Pályázatot kizárólag magánszemély nyújthat be:

·         művészettörténész,

·         művészeti író,

·         iparművész

Minden esetben magyarországi jogi személyiséggel rendelkező pénzügyi lebonyolító közreműködése szükséges.

A kollégium maximum 15 személyt támogat a vállalt téma megírásában legfeljebb 6 hónapos időtartamra havi 80 ezer forinttal.

A támogatottak kötelesek szakmai beszámolóként a kézirat egy példányát csatolni.

2.       A magyar iparművészet eredményeinek külföldön való bemutatására

Altéma kódszáma 1703

 

A magyarországi iparművészet népszerűsítésére külföldön megrendezendő kiállításokra, valamint csereprogramokra pályázhatnak professzionális iparművészek, iparművész csoportok és iparművész szakmai szervezetek.

 A pályázathoz csatolni kell

– a külföldi fél befogadó nyilatkozatát, illetve csereprogram esetén a megállapodási   szerződést,

– a kiállító művészek névsorát,

– a kiállítás pontos helyét, időpontját,

– fotódokumentációt a kiállítás anyagáról

Támogatás kérhető: útiköltségre, szállásra, szállításra, biztosításra, installációra.

Az elszámoláshoz a kiállításról fotódokumentációt mellékelni kell.


A pályázatok
2005. október 3-ig beérkezően
nyújthatóak be az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388. Budapest, Pf. 82.).
A határidőn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2005. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt melléklettel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el . A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi székhelyű pályázónak.
A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2005.évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető (tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig

Iparművészeti Szakmai Kollégium