AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2004. ÉVRE


Nemzeti Kulturális Alapprogram

AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázatot hirdet:

 • bölcseleti-tudományos,
 • gyermek- és ifjúsági, (a szépirodalmi jellegű folyóiratok kivételével)
 • országos és helyi értékeket bemutató honismereti, helytörténeti,
 • a természettudományos ismeretterjesztést szolgáló országos terjesztésű

folyóiratok és periodikák támogatására.

A kollégium kiemelten kezeli a gyermekek és az ifjúság művelődését.

1. Folyóirat-kiadás támogatása 2004. január 1 – 2004. december 31. közötti időszakra

A pályázaton a hazai bejegyzésű, valamint a határon túli magyar nyelvű folyóiratok vehetnek részt. A támogatás a lap megjelentetésére fordítható.

A pályázatot a lap alapítója (tulajdonosa) vagy kiadója nyújthatja be a főszerkesztő (felelős szerkesztő) ellenjegyzésével.

A pályázóknak csatolniuk kell:

a jelen helyzetnek megfelelő adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát, határon túli folyóiratok esetében lapbejegyzésük hitelesített magyar fordítását.

Támogatás az alábbi jogcímekre kérhető:

Hagyományos megjelentetés esetén:

 • szerzői honoráriumra és járulékaira (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetésére
 • szerzői jogdíjakra
 • fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére
 • nyomdai előkészítési munkákra, az alábbi jogcímekre
  • szöveg begépelése, vagy szkennelése
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

Internetes megjelentetés esetén:

 • szerzői honoráriumra és járulékaira (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetésére
 • szerzői jogdíjakra
 • fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére
 • előkészítési munkákra, az alábbi jogcímekre
  • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
  • szöveg begépelésére, vagy szkennelésére
  • korrektúrára
 • kódolásra (HTML nyelvre)
 • publikáció megjelentetésére (szolgáltatás)
 • frissítésre.

A szerkesztőségnél foglalkoztatott főfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira, valamint rezsire támogatás nem igényelhető.

A pályázathoz csatolni kell az utolsó megjelent lapszámot, illetve internetes megjelentetés esetén azok CD változatát. Új lap indítása esetén egy példány próbaszámot.

Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít!

Nem pályázhatnak a napi- és hetilapok, továbbá az aktuálpolitikai célokat, pártérdekeket szolgáló folyóiratok.

Altéma kódszáma: 2501

A pályázó a támogatás összegére 2004. évben számíthat!


A pályázatok
2003. november 10-ig beérkezően
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H.- 1388 Budapest, Pf. 82.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve – beleértve a folyóirat-támogatáshoz szükséges betétlapot is – fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető (tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium