AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a 2010. október 21. és 2011. október 21. közötti időszakra

 • a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése
 • a Magyar Gyerekkönyvkiadók Egyesülése
 • a Könyves Szövetség
 • a Hatágú Síp Alapítvány

részére az alábbi témakörben:

Országos jelentőségű könyvszakmai rendezvények támogatására

Altéma kódszáma: 2508

Az országos jelentőségű könyvszakmai programok megrendezésére csak a pályázatra meghívott szervezetek és intézmények nyújthatják be a pályázatot.

A pályázati altéma támogatási keretösszege: 10 000 000 Ft  

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A kifizetés módja vegyes finanszírozás, a támogatási szerződés szerinti kifizetési ütemezésben. A meghirdetésre kerülő témában a kollégium önrész kötelezettséget előír, nevezési díj kötelezettséget nem.

Pályázni az alábbi jogcímekre lehet:

 • területfoglalási, vagy standbérleti díjra,
 • a közreműködők honoráriumára,
 • szállítási költségre,
 • úti-, és szállásköltségre,
 • katalógus kiadására.  

Katalógus megjelentetése esetén a kollégium az alábbi jogcímeket támogatja:

 • szerzői honorárium,
 • szerzői jogdíjak,
 • nyomdai előkészítési munkák (szövegbevitel, szkennelés, kiadványszerkesztés, képfeldolgozás, korrektúra),
 • nyomdaköltség (levilágítás, montírozás, papírköltség, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás). 

A megjelölt felhasználási jogcímektől való eltérést a pályázónak indokolnia kell, aminek figyelembevételével dönt a kollégium az arra történő felhasználásról.  

A kollégium a szakmai bírálat során
a következő szempontok figyelembevételével dönt:

 • A benyújtott pályázó rendezvényi programjait eddig is széles szakmai elismerés övezte.
 • A rendezvények látogatottsági mutatója magas, programjai nagyszámú közönséget vonzanak.
 • A rendezvények nemzetközi programokhoz kapcsolódnak,
 • A pályázat költségvetése pénzügyileg megalapozott.

  – előnyben részesíti azokat a pályázati programokat, amelyek:

 • a vállalkozói, önkormányzati, nonprofit és lakossági forrásokat minél nagyobb mértékben vonják be,
 • minél nagyobb százalékú önrészt vállalnak.  

A pályázat kötelezően benyújtandó mellékletei:

 • részletes rendezvényi naptár;
 • a résztvevő felek bemutatása;
 • részletes költségvetés;
 • katalógus kiadása esetén egy nyomdai árajánlat.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:

 • a rendezvény lebonyolításának részletes leírása,
 • a látogatók összetételének elemzése,
 • a rendezvény szakmai eredményeinek, utóéletének ismertetése.
TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. 

– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által    meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:
– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
– 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni.
– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban
2010. október 22-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444 számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak. A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium

Megjelentetés dátuma: 2010. szeptember 29.

Frissítve: