AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A kollégium kiemelten kezeli a gyermekek és az ifjúság művelődését, a határon túli magyar kultúra támogatását.

  1. A kollégium pályázatot hirdet 2003.január 1 – 2003. december 31 közötti időszakra folyóiratok és periodikák megjelentetésének támogatására

Pályázni

  • bölcseleti-tudományos,
  • gyermek- és ifjúsági (a szépirodalmi jellegű lapok kivételével),
  • országos és helyi értékeket bemutató honismereti, helytörténeti,
  • a természettudományos ismeretterjesztést szolgáló, országos terjesztésű lapoknak lehet.

 Nem pályázhatnak napi- és hetilapok, továbbá az aktuálpolitikai célokat, pártérdekeket szolgáló folyóiratok!

A pályázatok hazai bejegyzésű, valamint határon túli magyar nyelvű folyóiratokra adhatóak be, a lap tulajdonosa vagy kiadója, a főszerkesztő – felelős szerkesztő – ellenjegyzésével.

A pályázónak csatolnia kell a jelen helyzetnek megfelelő adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát, határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását.

A kollégium a folyóirat papír- és nyomdaköltségére, valamint a szerzői honoráriumokra kíván támogatást nyújtani. A folyóirat szerkesztőségénél felmerülő munkabérekre és járulékaira, valamint rezsire támogatás nem igényelhető.

A pályázathoz nyilatkozatot kell mellékelni, amely tartalmazza a megjelentetni kívánt példányszámot, és a terjesztés módját részletező kiadói elgondolást. Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít!

Altéma kódszáma: 2501

2. Könyvek és elektronikus kiadványok támogatására a 2003. március 1 – 2004. március 31. közötti időszakban

A kollégium hagyományos technikájú és elektronikus úton megjelentetni kívánt társadalomtudományi, – ezen belül mindenekelőtt történelmi, kultúrtörténeti illetve bölcseleti – művek, valamint humán és természettudományi ismeretterjesztő könyvek, kiadványok megjelenését támogatja.

A pályázatot a kiadók, magánkiadás esetén a szerzők nyújthatják be a szerzővel vagy fordítóval kötött szerződést mellékelve.

A támogatás szerzői és fordítói honoráriumra, valamint a nyomdaköltség 50%-ára kérhető.

A pályázathoz mellékelni kell a mű legfeljebb 5 oldalas bemutatását.

Altéma kódszáma: 2512


A pályázatok
2003. január 27-ig beérkezően
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H-1062 Budapest, Bajza u. 32.).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve – beleértve a folyóirat-támogatáshoz szükséges betétlapot is – fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

 

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium