AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium nyílt pályázatot hirdet a 2010. október 21. és 2011. október 21. közötti időszakra nemzeti parkok, állat- és növénykertek, vadasparkok információs rendszerének fejlesztésére, ehhez kapcsolódó kiadványok megjelentetésére valamint honlapjának létrehozására, illetőleg meglévő honlapjának fejlesztésére.

A pályázatot a magyar nemzeti parkok, állat-, és/vagy növénykertek, vadas parkok, illetve azok fenntartói nyújthatják be.

Felhasználható keretösszeg: 20 millió Ft

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A kifizetés módja vegyes finanszírozás, a támogatási szerződés szerinti kifizetési ütemezésben. A meghirdetésre kerülő témában a kollégium nevezési díj, illetőleg önrész kötelezettséget nem ír elő.

Egy pályázó legfeljebb 1 (egy) altémában nyújthat be pályázatot. A  2532, illetőleg a 2512 altéma külön pályázatnak számít.

A kollégium előnyben részesíti azokat a pályázatokat, amelyek:

 • innovatív, új kezdeményezésekkel megvalósuló projektekkel pályáznak,
 • pénzügyileg megalapozott költségtervvel rendelkeznek,
 • önrészt vállalnak.

1. Hagyományos információrendszerek fejlesztése, illetve kiadvány  megjelentetése

Altéma kódszáma: 2532

A Szakmai Kollégium támogatni kívánja a magyarországi nemzeti parkokat, állat- és növénykerteket, valamint vadasparkokat abban a törekvésükben, hogy fejlesszék a látogatók tájékoztatását szolgáló információs rendszereiket (terepi képes kishatározó, tematikus tabló, terepi és zárttéri foglalkoztató eszközök, számítógépes segédanyagok, foglalkozásvezetői segédletek, stb.), valamint az ehhez tartozó nyomtatott kiadványaik minőségi megjelenését, legfeljebb katalógus formátumban.
Pályázathoz kérjük csatolni az információs rendszerek fejlesztésére vonatkozó árajánlatokat, illetőleg a kiadvány/ok/ra vonatkozó nyomdai árajánlatot.

Támogatás kizárólag az alábbi jogcímekre kérhető:

 • a tájékozódást segítő feliratozás (valamint piktogramok és szimbólumok) alkalmazásának költségeire;
 • szerzői (írói, illusztrátori, fotóművészi) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére;
 • szerzői jogdíjakra és közlési díjakra;
 • fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére;
 • szerkesztői (főszerkesztői, olvasószerkesztői, tervezőszerkesztői, képszerkesztői) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére;
 • nyomdai előkészítésre (szöveg begépelés vagy képszkennelés); kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés); képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás); korrektúrára;
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

A megjelölt felhasználási jogcímektől való eltérést a pályázónak indokolnia kell, aminek figyelembe vételével dönt a kollégium az arra történő felhasználásról.  
Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, és annak járulékaira, valamint rezsiköltségre nem igényelhető és nem számolható el!

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:

 • a támogatás segítségével megvalósult információs rendszerek működtetésének tapasztalatairól történő írásos beszámoló,
 • valamint a továbbfejlesztett (létrehozott) információs rendszer (fotódokumentáció készítése az elkészült táblákról, tablókról, kishatározókról, foglalkoztató eszközökről, segédanyagokról, stb.), dokumentumainak benyújtása,
 • illetőleg az elkészült nyomtatott kiadványok becsatolása.

2. Elektronikus fejlesztés, illetve elektronikus kiadvány (CD, DVD) megjelentetése esetén

Altéma kódszáma: 2512

A Szakmai Kollégium támogatni kívánja a magyarországi nemzeti parkokat, állat- és növénykerteket, valamint vadasparkokat abban a törekvésükben, hogy fejlesszék (hozzák létre) honlapjaikat (interaktív közösségi felületek létrehozása) és ehhez kapcsolódóan elektronikus kiadványokat jelentessenek meg.
A  pályázat tartalmazza a létrehozni kívánt, megújítandó interaktív weboldalakra (tartalomra, dizájnra valamint a működésre) vonatkozó részletes elképzeléseket. Honlap kialakítására, illetőleg interaktív fejlesztésére vonatkozó árajánlatot kérjük becsatolni.

Támogatás kizárólag az alábbi jogcímekre kérhető:

 • szerzői (írói, illusztrátori, fotóművészi) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére;
 • szerzői jogdíjakra és közlési díjakra;
 • szerkesztői (főszerkesztői, olvasószerkesztői, tervezőszerkesztői, képszerkesztői) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére;
 • előkészítési munkákra (szöveg- és képbevitel: írás, szkennelés); képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás); korrektúrára;
 • gyártási és borító-előállítási (levilágítás, montírozás, nyomtatás, hajtogatás, körbevágás), valamint csomagolási költségekre;
 • adathordozó anyagköltségére.

A megjelölt felhasználási jogcímektől való eltérést a pályázónak indokolnia kell, aminek figyelembe vételével dönt a kollégium az arra történő felhasználásról.  
Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, és annak járulékaira, valamint rezsiköltségre nem igényelhető és nem számolható el!

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:

 • a megújult (létrehozott) interaktív weboldalakat (a megváltozott tartalmat, dizájnt és működést) igazoló printek,
 • illetve az elkészült elektronikus kiadvány (CD,DVD) benyújtása.
TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. 

– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által    meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:
– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
– 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni.
– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban
2010. október 22-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444 számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak. A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Ismertterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Megjelentetés dátuma: 2010. szeptember 22.

Frissítve: