AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA, I. FÉLÉV


Nemzeti Kulturális Alapprogram

AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2002. június 1.–2003. június 1. közötti időszakra az alábbi témakörökben:

1. Országos jelentőségű könyvszakmai rendezvények támogatására

Pályázni területfoglalási vagy standbérleti díjra, továbbá a közreműködők honoráriumára és annak járulékára, szállítási költségre, valamint országos terjesztésű katalógus kiadása esetén annak nyomdaköltségére lehet.

Pályázatot csak a rendező szerv nyújthatja be.

Altéma kódszáma: 2507

2. Hazai növény- és/vagy állatkerti rendezvények támogatására,

amelyeket természet-, illetve környezetvédelmi állami és társadalmi szervezetekkel közösen szerveznek az ökológiai szemléletformálás, a tudományos kutatás, az élőhelyek védelme, illetve a veszélyeztetett állat- és növényfajok megőrzése érdekében. A pályázathoz a partnerszervezet(ek) nyilatkozata is szükséges.

Támogatás úti és szállásköltségre, az előadók tiszteletdíjára és annak járulékára, a rendezvényeknél felhasználni kívánt szakmai anyagköltségre, valamint a rendezvényekhez kapcsolódó kiadványok esetén azok nyomdaköltségére kérhető. A pályázónak a javasolt program megvalósításához 50% önrésszel kell rendelkeznie.

Altéma kódszáma: 2531

3. Hazai növény- és/vagy állatkertek, vadasparkok látogatóinak tájékoztatására szolgáló információs rendszer fejlesztésére

Támogatás az információs rendszerek tervezési honoráriumára és annak járulékára, szakmai anyagra, valamint a nyomdaköltségre kérhető.

Egy intézmény legfeljebb 4 pályázatot nyújthat be. Az egy pályázat számára megítélhető támogatás nem lehet kevesebb 1 millió és nem lehet több 3 millió forintnál.

Altéma kódszáma: 2532

Pályázatot a magyar állatkertek, növénykertek és szakmai szervezeteik nyújthatnak be.

A pályázó állatkerteknek csatolniuk kell működési engedély iránti kérelmük másolatát, amelyet a 3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet által előírt határidőn belül 2001-ben benyújtottak az illetékes nemzeti park igazgatóságának.

A pályázatok
2002. május 27-ig beérkezően
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1062 Budapest, Bajza utca 32.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók

Nem nyújthat be pályázatot az, aki korábbi, az alapprogram bármely kollégiumától kapott támogatással kapcsolatos beszámolási és pénzügyi elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2002. január 1-jétől érvényes új adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Magánszemélynek személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén, továbbá a bankszámlával nem rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint külföldi székhelyű jogi és magánszemély pályázónak minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie, amely önállóan gazdálkodó magyarországi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet.

Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2002-ben valamennyi pályázónak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.

A határon túli pályázóknak – a tájékoztatóban foglaltaktól eltérően – pályázatukhoz mellékelniük kell a hatályos alapító okirat és a bírósági bejegyző végzés közjegyzővel hitelesített másolatát, az érvényes aláírási címpéldányt és azoknak magyar fordítását.

A kiadványokra pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben minden kiadványuk vonatkozásában az Országos Széchényi Könyvtár felé teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell kérni és a pályázattal együtt benyújtani.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22.) szerezhető be személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – postai úton is igényelhető, valamint letölthető az NKA honlapjáról: www.nka.hu.

Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a lebonyolító – a pályázóval történő megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként, amennyiben a támogatási szerződés másként nem rendelkezik.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatok anyagát nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az igazgatóságon átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 30 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – mellékleteikkel együtt megsemmisítjük azokat.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán (351-5461/141-es mellék) az ügyfélszolgálattól kérhető. Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 9–15 óráig, pénteken 9–12 óráig.

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium