AZ ISMERETTERJESZTES ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium nyílt pályázatot hirdet vissza nem térítendő támogatásra a 2011. szeptember 1. és 2012. szeptember 1. közötti időszakra, gyerekkönyvek (hagyományos és elektronikus kiadványként) történő megjelentetésére.

Felhasználható keretösszeg: 23 millió Ft

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A kifizetés módja vegyes finanszírozás, a támogatási szerződés szerinti kifizetési ütemezésben. A meghirdetésre kerülő témában a kollégium nevezési díj, illetőleg önrész kötelezettséget nem ír elő.

Altéma kódszáma: 2521

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium támogatni kívánja a hagyományos és elektronikus úton megjelentetni kívánt, a természet és a társadalom alapvető kérdéseivel a korosztály ismereteinek megfelelő szinten foglalkozó gyerekkönyvek és kiadványok megjelentetését. Tisztán szépirodalmi művek támogatása a szakmai kollégiumnak nem áll módjában. Egy pályázó legfeljebb 1 (egy) mű megjelentetésére nyújthat be pályázatot. A hagyományos (1.), illetőleg az elektronikus (2.) pályázati cél külön pályázatnak számít.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

A pályázatok elbírálásakor a kollégium szakmai szempontként azt veszi figyelembe, hogy a pályázott mű mennyiben járul hozzá a minőségi, magyar nyelvű gyerekkönyvkiadáshoz. A kollégium előnyben részesíti az olyan eredeti, új kiadványok, ígéretes alkotók első munkáinak a megjelentetését, amelyek szókincsük, tartalmuk, illusztrációik, igényes szerkesztésük, tipográfiájuk révén szakszerű és hiteles ismeretekkel gazdagítják a gyerekeket. A szakmai kollégiumi bírálat során előnyben részesül a szaklektori jelentést is benyújtó pályamunka. A szakmai kollégium kiemelten támogatja a fenti szempontoknak megfelelő pályamunkák közül azokat, melyek tartalmasan és színvonalas kivitel révén szolgálják a gyerekek érdeklődésének felkeltését a természettudományi és műszaki ismeretek, valamint az anyanyelvi és a környezetkultúra iránt.

A pályázatot kiadók nyújthatják be a szerzővel, a fordítóval, vagy a szerkesztővel, az illusztrátorral kötött felhasználói szerződés másolatát mellékelve. A támogatást elnyert pályázó kötelessége a munka végeztével szakmai beszámolóként benyújtani az elkészült könyv, kiadvány vagy információhordozó egy példányát.

Támogatás kizárólag az alábbi jogcímekre kérhető.

1. Hagyományos megjelentetés esetén előírt jogcímek:

 • szerzői (írói, illusztrátori, fotográfusi) honorárium
 • szerzői jogdíjak és közlési díjak
 • fordítói, lektorálási honorárium
 • szerkesztői (főszerkesztői, olvasószerkesztői, tervezőszerkesztői, képszerkesztői) honorárium, nyomdai előkészítés (szövegbegépelés vagy képszkennelés); kiadványszerkesztés (szedés, tördelés), képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás), korrektúra
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)

Amennyiben a pályázó saját nyomdával rendelkezik, és a kiadványt a saját nyomdájában kívánja elkészíteni, úgy a nyomdaköltségek közül csak a kiadvány megjelentetéséhez szükséges anyagok (papír, festék) számlával igazolható megvételéhez kérhető támogatás. Ebből az is következik, hogy a pályázó az egyéb nyomdai kiadások jogcímekre nem igényelhet támogatást kivéve, ha külső nyomdai szolgáltatást vesz igénybe.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • a mű és a szerző(k) legfeljebb 5 (öt)oldalas bemutatását,
 • egy nyomdai árajánlatot, valamint
 • a könyvkiadási betétlapot.

Egy pályázat maximum. 1 millió forint támogatásban részesülhet.

A pályázat szakmai részeként a megjelent kiadványt, valamint a könyvszakmai betétlapot kell benyújtani. A Szakmai beszámoló betétlapon szereplő megvalósult könyvészeti és számszaki adatokról a pályázó az elszámoláskor nyilatkozni köteles.

2. Elektronikus hordozón vagy internetes kiadványként történő megjelentetés esetén előírt támogatásai jogcímek:

 • szerzői (írói, illusztrátori, fotográfusi, filmkészítői) honorárium
 • szerzői jogdíjak és közlési díjak
 • fordítói, lektorálási honorárium
 • szerkesztői (főszerkesztői, olvasószerkesztői, tervezőszerkesztői, kép-,  ill. hangszerkesztői) honorárium
 • előkészítési munkák (szöveg- és képbevitel: írás, szkennelés), képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás), korrektúra
 • gyártási, valamint borító-előállítási és csomagolási költség
 • az adathordozó anyagköltsége

Internetes kiadványként történő megjelentetés esetén, a pályázathoz csatolnia kell:
A meglévő honlap

 • hozzáférhető web-címét,
 • a honlapról készült utolsó printeket.

Egy pályázat maximum. 500.000 Ft támogatásban részesülhet.

A támogatás személyi kifizetések járulékaira, főfoglalkozásúak munkabéreire és annak járulékaira, valamint rezsiköltségre egyik típusú támogatás esetén sem igényelhető és nem számolható el!

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében

– a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján
a) A  pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. 

– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése kötelező.

– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott – www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet, alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen érinti a pályáztatás eljárás rendjét:

– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.

– 121. § (4) bekezdése alapján: Ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetésből nyújtott támogatás összege az egymillió-ötszázezer forintot nem éri el, és nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét.

– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.

– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között – a program társszervezőkkel együtt történő megvalósítása esetén is – kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek szerepelhetnek.

Felhívjuk figyelmüket, hogy utólagos ellenőrzés esetén a teljes tényleges megvalósítási költségeket a szervezet saját – programra történt elkülönített – könyvelési kimutatása alapján igazolni kell.

Pályázati adatlapot elkészíteni a portál (“Pályáztatás” cím alatt) “Aktuális pályázati felhívások” menüpontban található felhívások végén lévő “Adatlap kitöltése” link megnyitásával lehet. “Minta” pályázati adatlap ugyanezen az elérési útvonalon “Kitöltési segédletek” link alatt található. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon az „Ismertető / Jogszabályok” menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban
2011. szeptember 1-jéig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444 számon kaphatnak.

A pályázat elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik.

A döntésről a pályázó a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kap.

A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
A kollégium által támogatott pályázat megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium

Megjelentetés dátuma: 2011. július 26.

Frissítve: