AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Pályázati kiírás hagyományos és elektronikus folyóiratok megjelentetésére

Általános tudnivalók Nyomtatható verzió

Pályázati kiírás hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2007. január 1.–2007. december 31. között kiadásra kerülő hagyományos és elektronikus folyóiratok megjelentetésére.

A pályázaton az alábbi cél(ok) megvalósítását célzó pályázatok vehetnek részt:

Bölcseleti-tudományos, gyermek- és ifjúsági ( nem szépirodalmi jellegű), országos és helyi értékeket bemutató kiadványok, a természettudományos ismeretterjesztést szolgáló, országos terjesztésű hagyományos formában szerkesztett, illetve elektronikus folyóiratok és periodikák megjelentetésére vonatkozó pályázatok.

Altéma kódszáma: 2501

A pályázaton hazai bejegyzésű, valamint határon túli magyar nyelvű, hagyományos, vagy elektronikus folyóirat tulajdonosa vagy kiadója vehet részt, a főszerkesztő – felelős szerkesztő – ellenjegyzésével.

1. Hagyományos folyóiratok

A pályázónak csatolnia kell:

·         a lapbejegyzés másolatát,

·         határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását (amennyiben a 2006. évre nem volt NKA által támogatott folyóirat pályázata),

·         az utolsó megjelent lapszámot,

·         új lap indítása esetén egy példány próbaszámot, a tervezett lap céljainak, ütemtervének, költségvetésének, továbbá a terjesztés módjának ismertetésével, a célközönség bemutatásával.

Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít, amennyiben terjedelmében nem éri el egy lapszám terjedelmének 160 %-át! Összevont lapszám csak havonta, illetve kéthavonta megjelenő folyóiratok esetében lehetséges, évente legföljebb egyszer, amennyiben az összevont lapszám terjedelme eléri vagy meghaladja egy lapszám 160%-át. A különszám elszámolásként elfogadható.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen előállítási költségének maximum 80%-ára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódásának megakadályozása érdekében) az igényelt összeg 70 százalékánál kisebb (és/vagy 500 000 forintnál kevesebb) támogatást nem szavaz meg.

A pályázónak pályázatában írásban kell vállalnia, hogy – ha az NKA erre fölkéri – aláveti magát a MATESZ egyszerűsített auditálásának. Ez a szabály a határon túli folyóiratokra nem vonatkozik.

A támogatást elnyert folyóiratok első vagy hátsó borítójukon (B1, B4) kötelesek feltüntetni az NKA érvényes logóját, mely az NKA honlapjáról (www.nka.hu) letölthető.

A kollégium előnyben részesíti azoknak a folyóiratoknak a támogatását, amelyek

·         postai terjesztésben és szabadárus helyeken elérhetők,

·         a folyóirat terjesztésére a Könyvtárellátó Kht-val érvényes szerződéssel rendelkeznek,

·         amelyeknek működő weblapja van,

·         amelyeknek bevételei között a közvetlen előállítási költség legalább 10%-át elérő szponzoráció, hirdetés, egyéb támogatás mutatható ki.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

·         szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,

·         szerzői jogdíjak,

·         fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,

·         szerkesztői (főszerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,

·         nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

o        szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,

o        kiadványszerkesztés‚ tördelés,

o        képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),

o        korrektúra,

·         nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás),

·         amennyiben a folyóiratnak hozzáférhető elektronikus formája is van, és ahhoz is kér támogatást, annak jogcímei nem térhetnek el a 2. pontban foglalt jogcímektől.

Amennyiben a pályázó áfa-visszaigénylésre jogosult, a költségvetésben, illetve az elszámolásban csak a nettó árat tüntetheti föl azoknál a tételeknél, amelyek áfája visszaigényelhető. A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem használható fel.

  A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes! (hagyományos)

2. Internetes folyóiratok

(Kizárólag interneten megjelenő folyóiratok támogatására vonatkozik.)

A pályázathoz csatolni kell

·         a folyóirat hozzáférhető web-címét és

·         a honlapról készült utolsó printeket

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen előállítási költségének maximum 80%-ára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódásának megakadályozása érdekében) az igényelt összeg 70 százalékánál kisebb (és/vagy 100 000 Forintnál kevesebb) támogatást nem szavaz meg.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

·         szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,

·         szerzői jogdíjak,

·         fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,

·         szerkesztői (főszerkesztő, tervezőszerkesztő képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,

·         előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

o        képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),

o        szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,

o        korrektúra,

·         kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés),

·         publikáció megjelentetés (szolgáltatás)

Amennyiben a pályázó az 1. és 2. pontokban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, úgy azt röviden indokolnia kell, s ennek alapján a kollégium saját hatáskörben dönt. Amennyiben a pályázó elmulasztja az indoklást, a kollégium a kért jogcímet nem fogadja el.

Amennyiben a pályázó áfa-visszaigénylésre jogosult, a költségvetésben, illetve az elszámolásban csak a nettó árat tüntetheti föl azoknál a tételeknél, amelyek áfája visszaigényelhető. A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem használható fel.

 
A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes! (internetes)

A támogatott pályázó a támogatás összegére a megkötött szerződés birtokában 2007. évben számíthat a 2006. évi támogatás elszámolása után.

A pályázatok
2006. november 20-ig beérkezõen
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(
H – 1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat!

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!