AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2005. szeptember 30. – 2006. október 1. közötti időszakra az alábbi témakörökben

Felhívjuk pályázóink figyelmét arra, hogy a támogatások utalására 2006-ban kerül sor!

1. Hazai növény és/vagy állatkerti, vadasparki rendezvények támogatására, kiadványok megjelentetésére

Altéma kódszáma: 2531

Pályázatot a magyar állat, – és/vagy növénykertek, vadas parkok és szakmai szervezetek nyújthatnak be, amelyek a természet-, illetve környezetvédelmi állami és társadalmi szervezetekkel közösen szervezik rendezvényeiket az ökológiai szemléletformálás, a tudományos kutatás, az élőhelyek védelme, illetve a veszélyeztetett állat- és növényfajok megőrzése érdekében. A pályázathoz a partner szervezet(ek) hozzájárulási vagy részvételi nyilatkozata is szükséges.

Pályázni az alábbi jogcímekre lehet:

 • úti- és szállásköltségre,
 • előadói tiszteletdíjra és annak járulékaira,
 • a rendezvények szakmai anyagköltségeire,
 • kiadványok megjelentetésére,

Kiadvány hagyományos megjelentetése esetén:

 • szerzői honorárium és járulékaira
 • szerzői jogdíjakra
 • nyomdai előkészítési munkákra (szövegbevitel, szkennelés, kiadványszerkesztés, képfeldolgozás, korrektúra)
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)

Kiadvány elektronikus formában történő megjelentetése esetén:

 • szerzői honoráriumra és járulékaira
 • szerzői jogdíjakra
 • előkészítési munkákra (szövegbevitel, szkennelés, képfeldolgozás, korrektúra)
 • gyártási és csomagolási költségre (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)

A pályázónak a javasolt program megvalósításához 50 % önrésszel kell rendelkeznie, amire vonatkozó nyilatkozatát a pályázathoz mellékelnie kell.

Ennél az altémánál a tárgyilagos elbírálás megkönnyítésére a pályázónak az alábbi, mellékletben is csatolt szempontokat bővebben szükséges kifejtenie:

 1. A támogatandó rendezvény, kiadvány tartalmának korszerűsége, színvonala.
 2. A pályázat tudományos, illetve társadalmi hasznossága.

A kollégium továbbá különösen nagy hangsúlyt fektet az elbírálásnál a pályázat költségvetésének megalapozottságára.

2.Hazai növény-, és/vagy állatkertek, vadasparkok, valamint látogatóik tájékoztatására szolgáló információs rendszer fejlesztésére, kiadványok megjelentetésére

Altéma kódszáma: 2532

A pályázatot a magyar állat-, és/vagy növénykertek, vadas parkok és szakmai szervezeteik nyújthatják be.

Pályázni az információs rendszer fejlesztésére lehet:

Hagyományos formában történő fejlesztés esetén:

 • szerzői honorárium és járulékaira
 • szerzői jogdíjakra
 • nyomdai előkészítési munkákra (szövegbevitel, szkennelés, kiadványszerkesztés, képfeldolgozás, korrektúra)
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)
 • tájékozódást segítő feliratozás, piktogram, szimbólumok alkalmazására,

Interaktív módon, elektronikus formában (CD, DVD, on-line) történő megvalósítás esetén:

 • szerzői honoráriumra és járulékaira
 • szerzői jogdíjakra
 • előkészítési munkákra (szövegbevitel, szkennelés, képfeldolgozás, korrektúra)
 • gyártási és csomagolási költségre (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)

A pályázónak a javasolt program megvalósításához 50 % önrésszel kell rendelkeznie, amire vonatkozó nyilatkozatát a pályázathoz mellékelnie kell.

Mind az 1., mind a 2. altémára pályázóknak csatolniuk kell véglegesített működési engedélyük másolatát, amelyet a 3/2001(II.23.)KÖM – FVM – BM együttes rendelet által előírt határidőn belül 2001-bemn benyújtottak az illetékes nemzeti parki igazgatóságnak.


A pályázatok
2005. szeptember 15-ig beérkezően
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(1388 Budapest, Pf. 82.) A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2005. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt melléklettel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez szükséges betétlappal –  felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi székhelyű pályázónak.  

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.  Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek, vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2005. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá  személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)  Az adatlap  postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító,  a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 % -át  számolhatja el átalányként a  támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet.  A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán  átvehetők  a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől-csütörtökig 9-tõl 15 óráig; pénteken 9-tõl 12óráig.

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium