AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2005. április1. – 2006. március 31. közötti időszakra

1. Könyvek és elektronikus kiadványok támogatására

Altéma kódszáma: 2512

A kollégium hagyományos és elektronikus úton megjelentetni kívánt társadalomtudományi, – ezen belül mindenekelőtt történelmi, kultúrtörténeti illetve bölcseleti – művek, valamint humán és természettudományi ismeretterjesztő könyvek, kiadványok megjelentetését támogatja.
A pályázatot kiadók, nyújthatják be a szerzővel vagy fordítóval kötött szerződést mellékelve.

Támogatás az alábbi jogcímekre kérhető:

Hagyományos megjelentetés esetén:

 • szerzői honoráriumra és járulékaira (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetésre
 • szerzői jogdíjakra
 • fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre
 • nyomdai előkészítési munkákra, az alábbi jogcímekre
  • szöveg begépelése, vagy szkennelése
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)

CD-n, DVD-n történő megjelentetés esetén:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetés
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetés
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetés
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szöveg-, és képbevitel, (írás, szkennelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • gyártási, csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége),
 • borító előállítási és csomagolási költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

A pályázathoz mellékelni kell a mű legfeljebb 5 oldalas bemutatását.

Egy pályázó legfeljebb 5 mű megjelentetésére nyújthat be pályázatot. Minden mű külön pályázatnak számít.  

2. Alkotói támogatás társadalomtudományi, – ezen belül mindenekelőtt történelmi, kultúrtörténeti illetve bölcseleti-, valamint humán és természettudományi ismeretterjesztő művek megírására.

Altéma kódszáma: 2502

A pályázónak csatolnia kell megírandó munkájának részletes szinopszisát. A Kollégium az elfogadott szinopszis benyújtóinak a vállalt téma megírásához legfeljebb 10 hónapos időtartamra, havi 100.000,-Ft alkotói támogatást biztosít. A pályázónak a munka végeztével szakmai beszámolóként a kézirat egy példányát be kell nyújtania.

Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat. A támogatás utalása önálló jogi személyiséggel rendelkező magyarországi pénzügyi lebonyolítón keresztül történik.


A pályázatok
2005. február 3-ig beérkezően
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H.- 1388 Budapest, Pf. 82.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2005. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt melléklettel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2005.évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium